2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Výstavy 2016

XII. Trienále akvarelu

Výstava bola predĺžená do 5.2.2017


XII. Trienále akvarelu

Medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

21. 12. 2016 - 29. 1. 2017

      Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1983 pravidelne usporadúva medzinárodnú súťažnú prehliadku súčasnej akvarelovej tvorby Trienále akvarelu. Je to jediné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na súčasnú akvarelovú tvorbu  domácich a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje na tradície akvarelovej tvorby  autorov, ktorí žili a tvorili na území Novohradu. Jej cieľom je oboznámiť verejnosť s aktuálnymi tendenciami a výsledkami v tejto výtvarnej technike a zároveň podnetne pôsobiť na vzbudenie záujmu o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.

     Pri monotematických súťažiach, ktoré sú zamerané na výlučné použitie jednej výtvarnej techniky, nastáva vždy problém, kam až posunúť jej hranice. Ako obstáť v priestore inovačných technológií, digitálnych médií, stále mladších adeptov, aby ich akvarel neodradil, ale naopak, inšpiroval k inováciám? A čo ešte akceptovať, ak má technika ostať akvarelová? Zdá sa, že len samotná voda nestačí.                      

       Tohtoročné Trienále akvarelu si udržalo tradíciu čistej techniky priesvitnej maľby s rýdzo iluzívnym vzťahom medzi farbou a svetlom, ktorých možnosti sú v šírke použitia takmer nevyčerpateľné. Inovácie sú v hľadaní aktuálnej témy, no predovšetkým v prístupe k jej zobrazeniu. Dnešný akvarel zvládne výraz aj na väčšej ploche, je živý a spontánny. Tieto východiská definujú akvarel ako techniku s obrovským potenciálom pre nové objavy a kreatívne experimenty. Akvarel, ako prostriedok výtvarného umenia v súčasnosti sa opäť uchádza o svoje patričné miesto medzi aktuálnymi výtvarnými technikami. 

Do XII. ročníka sa zapojilo 64 autorov s 182 prácami z ôsmych krajín - Slovenska, Maďarska, Česka, Srbska, Švédska, Nemecka, Holandska a Izraelu. Medzinárodná odborná porota na výstavu vybrala 83 diel od 54 autorov a 5 autorom udelila cenu. Vybrané a  ocenené práce sú prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie.

  


 Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia


Maliar Lučenca – život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)

Výstava k 140. výročiu narodenia umelca.


Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

6. 10. - 4. 12. 2016,    vernisáž: 6.10.2016 o 16,00 hod.

Výstava bola predĺžená do 18.12.2016

Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó

         Františka Gyurkovitsa právom spomínajú ako maliara Lučenca, resp. Novohradu. Jeho život a dielo sa neoddeliteľne spája s týmto mestom a jeho okolím. Narodil sa v Budapešti, prevažnú časť svojho života však prežil v Lučenci. V čase, keď sa natrvalo usadil v Lučenci (1913), mal už za sebou roky štúdia v Budapešti, Paríži (Akadémia Julian) a na Mníchovskej akadémii. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou.  V období Rakúsko - uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v mladom československom štáte ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia, v jeho pokročilom veku, sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska, no jeho život a dielo doteraz neboli komplexne spracované.

         Svoj výtvarný výraz rozvíjal na základe štúdií v Mníchove. K akademickému realizmu si osvojil aj princípy plenérizmu, ktoré určili celú jeho umeleckú dráhu. Maľoval tradičným spôsobom, prostredníctvom ktorého mohol okolitý svet zachytávať tak, ako ho sám videl. Vonkajšie javy interpretoval cez svoj optimistický pohľad na život. „Jeho rukopis je vo všetkých týchto prácach prudký, bezpečný, nános farby je prevažne pastózny, vytvárajúci charakteristickú štruktúru povrchu maľby. Gyurkovits má rád svetlo a farbu, preto veľmi často využíva svetelný kontrast, harmonizovaný citlivo podávaným polotieňom.“ – píše o ňom Marian Váross. Jeho najobľúbenejšími motívmi boli žánrové obrazy, figurálne kompozície, portréty, krajiny a veduty, ktoré diváka zavedú do starých zákutí Lučenca, parku, trhov a jarmokov - ruchu života obyvateľov mesta a jeho okolia.

         Zámerom výstavy je nielen spoznať maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby. Okrem vystavených diel – olejomalieb, akvarelov, pastelov a náčrtových kresieb či štúdií - prostredníctvom fotografií a dokumentov predstavíme aj momenty a súvislosti z jeho života.

         Prezentované diela sú zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Katolíckej fary v Lučenci a od súkromných majiteľov. Fotografie, dokumenty a osobné predmety z autorovej pozostalosti poskytli rodinní príslušníci umelca.

                                                                                                                    Andrea Németh Bozó

 Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia
AMFO 2016

 
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

20. 9. - 2. 10. 2016, vernisáž: 20. 9. 2016 o 16,00 hod.

Kurátorka výstavy : Renata Ádámová

 

Novohradské  osvetové  stredisko  v  spolupráci  s  Novohradským  múzeom a galériou  v  Lučenci pripravili pre širokú odbornú aj laickú verejnosť regionálnu výstavu fotografií neprofesionálnych fotografov z okresov Lučenec a Poltár. Autori sa pravidelne stretávajú a vyvíjajú svoju činnosť v Okresnom štúdiu fotografie pri NOS v Lučenci  a výstava v priestoproch našej inštitúcie bude reprezentatívnou prezentáciou ich tvorivého úsilia za posledný rok.

Svoje práce predstavia : Ria Zajacová, Ondrej Kamenský, Jozef Beňovský, Miroslav Ziman, Radovan Vojenčák, Stanislav Spišiak, Marcel Mižúr, Alena Miklusová a Viktória Košanová.

 

Advokácia včera a dnes

 

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

6. - 30. 9. 2016, vernisáž: 6. 9. 2016 o 16,00 hod.

Kurátorka výstavy : Mgr. Viktória Hellenbart, podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory

Výstava je ako celok výsledkom tvorivej spolupráce univerzitnej knižnice a Slovenskej advokátskej komory. Podnet na jej zorganizovanie vyšiel z komisie pre históriu advokácie, ktorá aktívne pôsobí v rámci komory od roku 2010 pod vedením JUDr. Kerecmana.

Príbeh advokácie sa odvíja na unikátnych paneloch, ktoré mapujú jej vývoj od čias starého Ríma po súčasnosť. Advokát v doslovnom preklade je ten, kto je „privolaný na pomoc“ ako priateľ znalý práva. Na prvom plagáte ožíva meno Iva Hélory z Kermatínu, ktorý žil v rokoch 1253 – 1303 a už v tej dobe sa ujímal chudobných a utláčaných. Ďalšie plagáty poskytujú informácie o výkone advokácie v Uhorsku a Československu, o významných slovenských advokátoch – medzi inými napríklad o slávnych národovcoch bratoch Daxnerovcoch či o advokátoch, ktorí okrem aktívneho výkonu advokácie významnými umeleckými počinmi vtisli nezmazateľnú pečať slovenskej literatúre (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, I. Horváth, D. Okáli či J. Poničan) a pod. Je nepochybnou historickou pravdou, že advokáti boli vždy aj významnými kultúrnymi a politickými činiteľmi. Výstava sa venuje aj úlohe, poslaniu a pôsobeniu advokátskych komôr do roku 1948, činnosti prvých žien v advokácii na Slovensku, advokácii za Slovenskej republiky a v 50-tych rokoch, následne v rokoch 1968 – 1989 a po prelomovom roku 1989, ako aj súčasným orgánom komory a ich právomociam. Všetky panely zjednocuje základná idea – konanie advokáta v rôznych spoločenských režimoch vždy na prospech klienta.

Zaujímavosťou je panel venovaný pôsobeniu žien v profesii advokáta, ktoré je pomernou „novinkou“, keďže prvé ženy advokátky pôsobili na našom území až od 30-tych rokov 20. storočia, dovtedy bolo toto povolanie výlučne mužskou doménou. Za necelých sto rokov pôsobenia v tejto profesii v súčasnosti už majú ženy advokátky takmer 50% zastúpenie.

Výstava sa z hľadiska načasovania konala v roku, kedy si advokácia na Slovensku pripomenula dva významné historické míľniky: 140. výročie vzniku moderných advokátskych komôr (na území Uhorska, teda aj Slovenska sa tak stalo v roku 1875) a 140. výročie narodenia advokáta, spisovateľa a legionára Janka Jesenského.

Výstava sa stala putovnou a bola inštalovaná v mestách Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, Vranov nad Topľou, Nitra, Sečovce, Banská Bystrica a Trnava.

 
 

                                                                                       Mgr. Viktória Hellenbart

podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory


 XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2016

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

10. 8. - 11. 9. 2016, vernisáž: 10. 8. 2016 o 16,30 hod.

Výstava bola predĺžená do 18.9.2016

Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó


Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu, na domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, prispieva k rozvoju umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne každoročne usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska, závodom Žiaromat a.s Kalinovo, Mestom Lučenec a obcou Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu a tak môžu využiť jedinečné možnosti, ktoré im závod Žiaromat poskytuje - miestnu hlinu (šamot), technické vybavenie a vypaľovanie vo veľkokapacitných peciach. Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Na jeho XXVIII. ročníku svoje diela predstavia : Firdevs Müjde Gökbel a Oya Asan Yuksel z Turecka, Veronika Selingerová z Českej republiky a Paula Hoššová zo Slovenska.


                                                                                                                             Andrea Németh Bozó
 

Alfréd Balázs (nar. 1963,  Lučenec)

V roku 1997 vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti, žije a tvorí vo Fiľakove. Venuje sa voľnej tvorbe, jeho najčastejšie používané médiá sú maľba a kresba pastelom/uhlíkom, ale používa aj vlastnú kombinovanú techniku a venuje sa aj sochárstvu. Pracuje klasickými výtvarnými médiami, jeho originálnosť však spočíva vo svojskom použití týchto médií a vo vlastnom výtvarnom jazyku. V autorovej tvorbe nachádzame dva výrazné zámery v umeleckom vyjadrovaní. V jednom sa spájajú tvary a formy z reality či zo sveta fantázie. Abstrahuje a konštruuje nimi bujné, tvarmi pretkané kompozície, z ktorých sa miestami vynárajú postavy a tvary evokujúce skutočné javy. Objavujú sa v nich archetypické formácie a univerzálne symboly, farba aj tvar majú často symbolický význam, používa ich k vyjadreniu metafyzického obsahu. Jeho tematickými východiskami sú neraz historické, udalosti, prehistorické či antické kultúry, náboženské motívy, prostredníctvom ktorých vyjadruje univerzálne, metafyzické obsahy. V druhom dominujú homogénne plochy a priestory, jednoduché geometrické tvary vyjadrujú podstatu života a utíšených myšlienok. Alfréd Balázs je umelcom mysliteľom, podstatou jeho tvorby je transcendencia a nadčasovosť. Pripravovaná výstava a katalóg budú prezentovať výber z jeho zrelej tvorby.

web autoraSzabóov grafický Lučenec

XIX. ročník celoslovenskej a XII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v grafike


Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

16. - 30. 6. 2016, vernisáž dňa 16. 6. 2016  o 10,00 hod..

Celoslovenskú a medzinárodnú výtvarnú súťažnú prehliadku detí, mládeže a dospelých v grafike realizovalo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  v spolupráci s Mestom Lučenec. Usporadúva sa pravidelne každý rok s  cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa. Do súťaže sa zapojilo 33 škôl zo Slovinska, Poľska a Slovenskej republiky. Zo zaslaných grafických prác na tému „Tanec“ odborná porota na výstavu vybrala 293, z ktorých 41 ocenila.  Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutočnilo v priestoroch NMG v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou vernisáže bude aj vyhlásenie témy na ďalší ročník Szabóovho grafického  Lučenca v roku 2017. 

ZBERATEĽSTVO

Výstava zo súkromných zbierok zberateľov z Novohradu

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

15. 4. - 12. 6. 2016 

Je množstvo ľudí, ktorí sa venujú zberateľstvu. Pre niektorých môže byť výsledkom momentálneho nadšenia, či záľubou z detstva, iní sa mu venujú aj po celý život. Zbierať možno takmer všetko, fantázii sa medze nekladú. História zberateľstva je taká stará ako ľudstvo samé. Archeologické náleziská dokazujú, že už v dobe kamennej ľudia hromadili rôzne predmety. Dnes sa zberatelia združujú v spolkoch, vydávajú špeciálne časopisy a knihy, organizujú výstavy a veľtrhy, na ktorých si vzájomne vymieňajú rôzne predmety. Výstava v priestoroch našej inštitúcie bude prezentáciou predmetov zo zbierok súkromných zberateľov z Novohradu - tradičné poštové známky, historické pohľadnice, fotoaparáty, požiarnické helmy,...  

 


.


Tlačová správa

Hmyz trópov

Výstava zo zbierok Michala Zachara

 
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

17. 2. - 31. 3. 2016

Výstava bola ukážkou časti súkromnej zbierky entomológa Michala Zachara z Prievidze. Hmyz v hierarchii živočíšnej ríše predstavuje jednu z veľmi dôležitých zložiek, a to nielen počtom druhov, ale predovšetkým aj svojim významom. Odhaduje sa asi na 3 milióny druhov na svete. U nás je známych asi 23 tisíc druhov. Na výstave sú prezentované prevažne zástupciavia  hmyzu z tropických dažďových pralesov Južnej Ameriky, Ázie a Afriky. Predstavujú  vyber najväčších, najkrajších, alebo iným spôsobom zaujímavých druhov hmyzu. Väčšina exponátov je z expedícií, ktorých sa M. Zachar zúčastnil. Svoje zastúpenie tu majú denné a nočné motýle, roháče, nosorožteky, krasone, cikády, škorpióny a mnoho ďalších. Výstavu dopĺňali aj niektorí živé druhy hmyzu v teráriách ako šváby, pakobylky, pavúky, a iné. Výstava je spojená s predajom.

______________________________________________________________________________________________________

Naše výstavy v iných inštitúciách:


fotoprezentácie z Tekovského múzeaVčerajšok dnes. 

                    Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie na Hradnom múzeu vo Fiľakove.                      Na výstave sa prezentuje výber z modernej keramickej tvorby s historickou tematikou.
__________________________________________________________________________________

 

 
postmaster@nmg.sk