Medzinárodné keramické sympózium  je najstarším nepretržite fungujúcim keramickým sympóziom na Slovensku, ktoré sa usporadúva pravidelne od roku 1989. Novohradské múzeum a galéria ho organizuje v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov na Slovensku, Mestom Lučenec a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo.
Tvorivá práca umelcov – sochárov a keramikov – prebieha v neateliérových podmienkach továrne. Okrem keramických závodov (továreň na kameninové rúry a dlaždice, tehelňa, závod na obkladačky atď.) sa v minulosti do procesu zapojili aj okolité sklárne. Od roku 1994 sa sympózium uskutočňuje v závode na žiaruvzdorné materiály Žiaromat a.s. Kalinovo, ktorý umelcom poskytuje priestor, technické vybavenie a špeciálnu hlinu – šamot.

Výstava prezentuje výber z jedinečnej zbierky súčasnej keramiky Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ktorá sa každoročne rozširuje o nové diela vytvorené počas tvorivého pobytu umelcov. Na sympóziu sa doteraz zúčastnilo vyše 80 výtvarníkov zo Slovenska a z iných krajín sveta (Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko, Írsko, Turecko, Izrael, USA, Argentína, Kórea).

Rôznorodosť materiálu a tvarov poukazuje na rozličné suroviny a technológie používané v závodoch – od kamenných rúr, obkladačiek a tehál až k šamotu. Vytvorené diela  svedčia o odlišných prístupoch a spôsoboch vyjadrenia vlastných umeleckých predstáv jednotlivých umelcov – účastníkov sympózia. 


SÚČASNÁ KERAMIKA ZO ZBIEROK NOVOHRADSKÉHO MÚZEA A GALÉRIE V LUČENCI 

– 30 ROKOV KERAMICKÉHO SYMPÓZIA

     


   Pri píležitosti okrúhleho 30. výročia keramického sympózia v Lučenci Novohradské múzeum a galéria v roku 2018 vydalo rozsiahlu publikáciu o súčasnej keramike v zbierkovom fonde inštitúcie, ktorá sa postupne buduje vďaka tvorivej práce pozvaných umelcov.

Táto zbierka vyrástla na Slovensku do jedinečnej kolekcie umeleckej keramiky, ktorá do roku 2018 zahŕňa 330 umeleckých diel. Zbierka je ojedinelá z viacerých hľadísk. Jednak v nej nachádzame diela významných slovenských aj zahraničných autorov (v troch dekádach sympózia sa vystriedalo mnoho slovenských, českých aj zahraničných  keramikov), čím mapuje vývoj súčasnej keramiky na Slovensku aj v zahraničí v období od 1989 - 2018. Vďaka továrenskému prostrediu a neateliérovým podmienkam pri práci umelcov sú tu vytvorené diela  nositeľmi priemyselného prostredia.  Ďalším špecifikom zbierky je fakt, že umelci používali rôzne druhy hliny ťažené na náleziskách v Novohrade, ktoré im poskytujú hosťujúce závody. 

Táto jedinečná zbierka, hoci už čiastočne bola prezentovaná na niekoľkých medzinárodných a domácich výstavách, je prvýkrát komplexne predstavená v rozsiahlej publikácii vydanej Novohradským múzeom a galériou v roku 2018.

 

Publikáciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

(texty: Andrea Németh Bozó, NMG v Lučenci)
XXX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2018

Vernisáž výstavy: 2. augusta 2018, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Trvanie výstavy: do 30. septembra 2018

Organizátori: Združenie keramikov Slovenska, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Žiaromat a.s. Kalinovo; ďalší partneri: Mesto Lučenec, Obec Kalinovo

Termín sympózia: 9. 7. – 1. 8. 2018
Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo

 

Keramické sympózium Lučenec, neskôr pod názvom Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo, najstaršie nepretržite fungujúce periodické podujatie svojho druhu na Slovensku, v tomto roku zavŕšilo svoje tridsiate jubileum. Počas uplynulých troch desaťročí sa ho podarilo udržať na hladine aj napriek prudším ekonomickým výkyvom, ktoré sympózium sprevádzali už od prvej dekády fungovania. Nádejné prvé deväťdesiate roky predchádzajúceho storočia ponúkali podujatiu širšiu škálu možností. Vďaka vtedy ešte viacerým fungujúcim závodom v regióne, ktoré sa zapojili do sympózia a poskytli umelcom priestor a materiál k tvorivej práci – ako Kamenina Tomášovce (výroba technickej a stavebnej kameniny), Novoker Vidiná (závod na výrobu obkladačiek), Slovenské magnezitové závody Kalinovo (neskoršie Žiaromat a.s. Kalinovo), tehelňa v Lučenci, a dokonca v roku 1991 aj Sklárne Zlatno, – si umelci mohli vyberať z viacerých pracovných lokalít, druhov hliny, glazúr, farieb a techník podľa určeného závodu, čo umožnilo aj početnejšiu účasť tvorcov. Od roku 1995 sa táto škála tovární zúžila na jediný závod v Kalinove, čo sympózium z určitého hľadiska obmedzilo, ale zároveň viacej špecifikovalo. Tvorba v Žiaromate sa totiž odvtedy „točí“ okolo šamotu a tak sa v jeho umeleckom využití hľadajú stále nové a nové možnosti. Pokračovanie v tejto tradícii je dôležité nielen v regionálnom, ale aj celoštátnom, dokonca i medzinárodnom meradle, pretože sympózium zohráva dôležitú úlohu v umeleckom dianí Slovenska na poli keramického umenia.

I keď sa za uplynulých 30 rokov vonkajšie podmienky sympózia neustále menili, niekoľko hlavných faktorov ostalo doteraz konštantných: hlavní organizátori - Novohradské múzeum a galéria (predtým Novohradská galéria) a SVÚ - Združenie keramikov Slovenska; neateliérové továrenské podmienky pre tvorivú prácu umelcov, výstava a katalóg ku každému ročníku, postupne rastúca zbierka súčasnej keramiky Novohradského múzea a galérie.

Tridsiateho ročníka sympózia sa zúčastili umelci v medzinárodnej zostave: do tvorivej práce sa zapojila umelecká dvojica Nico Krebs a Tayio Onorato zo Švajčiarska, Pim Sudhikam pricestovala prvýkrát na Slovensko z Thajska, kým slovenskí výtvarní umelci strednej generácie Andrea Čepiššáková, Lucia Fabiánová a Svätopluk Mikyta sú už známymi tvárami na pôde keramického sympózia, ako aj v domácom výtvarnom dianí. Umelci mali v tvorivom procese vždy voľnú ruku, neboli obmedzení, ani usmernení stanovenou tematikou alebo inými požiadavkami zo strany závodov – v rámci technických možností si mohli vždy sami zrealizovať svoje predstavy. Tieto zásady platili aj na uplynulom ročníku, čoho dôkazom je mnohotvárnosť umeleckých prístupov už pri samotnom poňatí keramiky. Podľa vytvorených diel môžeme skonštatovať, že našich keramikov opäť zaujala priemyselná výroba – svoje inšpirácie čerpali najmä z prostredia fabriky – vo svojich prácach bohato použili šamotové polotovary, pracovali s podobami na mieste vyťaženej hliny, alebo sa iným spôsobom inšpirovali geniom loci. Pritom však citlivo reagovali aj na prítomnosť prírodného prostredia, v ktorom sa fabrika nachádza – jedným z ústredných bodov ich záujmu bola konfrontácia dvoch, zdanlivo protikladných princípov, prírodného a umelého.

Spoločná fotografia začiatkom júla:

 

Svätopluk Mikyta

Jeho tvorba sa pohybuje na širokej škále médií, ako grafika, fotografia a multimediálne umenie, pričom sa priebežne venuje aj keramickej tvorbe. Tu vystavené diela vznikli na báze environmentálnych úvah o vzájomnom vplyve človeka na krajinu a naopak. Myšlienka toho, že krajina, v ktorej továreň vyrástla, ktorá vlastne spracúva hlinu ako časť prírody, zanecháva svoje stopy v prírode. Sú to nielen stopy človeka samotného, ale aj jeho monumentálnych výtvorov – strojov, bagrov – ktoré mu slúžia pri ťažení či spracovávaní hliny. Vracia sa k absolútnemu začiatku celého procesu – k samotnému prírodnému ílu vo forme ílových krýh vyťažených bagrami, ktoré nosia v sebe schopnosť zaznamenať stopy človeka či jeho činnosti.

Lucia Fabiánová je viacnásobnou účastníčkou sympózia. Jej práce – síce netradičným spôsobom – sčasti nadväzujú na prácu dizajnéra: vytvorila súbor atypických váz a nádob, pri ktorých keramické časti doplnila sklenenými prvkami z odpadových potravinových pohárov. Odpadové sklo alebo porcelán používa aj v ďalšom svojom súbore diel, kde sa sklenené nádoby menia na provizórne vitríny, upozorňujúce na prítomnosť prírody aj v prísne priemyselnom prostredí továrne. Prítomnosť prírody evokujú aj mŕtve chrobáky (nachádzajúce sa vo veľkom množstve v areáli fabriky) – ako mementá osudového stretnutia okolitej prírody s priemyselnou výrobou.


Nico Krebs a Taiyo Onorato
zo Švajčiarska pracujú vo dvojici od roku 2003, odkedy sa stretli na umeleckej univerzite v Zurichu, kde obaja študovali fotografiu. Ich rozmanité projekty sa zameriavajú na fotografiu, sochárstvo, keramiku, inštaláciu, film a knižné vydavateľstvo. Ich diela boli predstavené na medzinárodnej scéne v mnohých galériách a inštitúciách. V ich prácach pokladajú za najdôležitejší princíp samotný proces tvorby. Nechávajú sa inšpirovať daným momentom, pričom samotný tvorivý proces je u nich ten, čo prináša výsledok. Na sympóziu vytvorili plastiky a priestorové inštalácie s architektonickými elementmi, niektoré tiež inšpirované environmentálnou tematikou zanechávaných stôp industriálnych výdobytkov v hline. Súborom masiek sa zas autori posúvajú k tradične chápanej sochárskej tvorbe.

Pim Sudhikam – asistentka Ateliéru keramiky na Univerzite v Bangkok prišla na Slovensko po prvýkrát. Základom jej tvorby je dialóg medzi formou a neformou (Formed – Unformed) – teda medzi vytvarovanými keramickými dielmi a surovou, prírodnou hlinenou hmotou. Jej objekty sú vytvorené podľa týchto dvoch kontrastných princípov, zároveň evokujú samotnú fabriku. Sú v nich zakomponované formy továrenských polotovarov, ktoré sa akoby sformovali zo zdanlivo neopracovanej hlinenej hmoty – čím narážajú aj na samotný výrobný proces – od hliny k hotovému tovaru.

Andrea Čepiššáková je tiež viacnásobnou účastníčkou sympózia. Séria tu vytvorených plastík, reliéfov a inštalácií s tematikou ohrozených živočíchov na zemi je inšpirovaná knihou Elizabeth Kolbertovej s názvom Šieste vymieranie – neprirodzený príbeh, ktorá varuje a zároveň objasňuje ekologické hrozby a iné dôvody masového vymierania zvierat a hmyzu. Andrea Čepiššáková spracováva v sérii diel príbehy niekoľkých exotických živočíchov, ako napr. Panamská zlatá žaba, vták Mravcosled roháčika, Vorvaň tuponosý a jeho voňavá ambra. Nechala sa však viesť aj inšpiráciou tu prítomných domácich tvorov, akým je nočný motýľ Lišaj lipový, ktorého tiež zapája do série príbehov: „Jeho sfarbenie pripomína armádne maskovanie a pri odpočinku vyzerajú lišaje ako vojenské stíhačky , ktoré nám počas sympózia v kalinovskom Žiaromate občas prelietavali ponad hlavami. Dokedy sa budeme tešiť týmto leteckým, nočným lišajovým akrobatom? Niektoré druhy motýľov zápasia o prežitie. Od r. 2002 vyhynulo viac ako 15 percent motýľov. Dnes už nenájdeme napr. Jasoňa červenookého alebo Okáča stredomorského. Príčinou úbytku je zánik ich stanovíšť, sceľovanie pozemkov, chemické postreky , zanikajúce lúky ale aj dlhodobo daždivé počasie. Porcelánovo-šamotovou inštaláciou – Zbierka nočných motýľov – chcem diváka upozorniť na fenomén vymierania, na skutočnosť, ktorej sa často vyhýbame …Čo zostane po človeku?“

Výsledky tvorivej práce týchto umelcov prezentuje katalóg vydaný Novohradským múzeom a galériou v roku 2018. Spoluorganizátormi sympózia sú Novohradské múzeum a galéria, Združenie keramikov Slovenska, Žiaromat a.s Kalinovo.

Tvorivý pobyt, výstavu a katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnermi sú Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. 


fotoprezentácia
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
XXIX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2017

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Termín: 13. 7.  – 2. 8. 2017

Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo


Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu, na domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, keďže prispieva k rozvinutiu umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s . Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.

Účastníkmi aktuálneho 29. ročníka sympózia sú keramičky (na foto zľava): 

Lucia Lizáková, Anna Horváthová, Gabriela Luptáková zo Slovenska a Šárka Radová z Čiech.

Diela vytvorené na 29. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie, časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky inštitúcie, ktorá mapuje súčasnú keramickú tvorbu.

Vernisáž výstavy: 3. 8. 2017, o 16.30 hod. v NMG v Lučenci

                                                                    

TLAČOVÁ  SPRÁVA

 

29. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2017 – výstava

Vernisáž: 3. 7.  2017, o 16.30

Trvanie výstavy: 3. 8. – 17. 9. 2017

Miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Kubínyiho nám. 3

 

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu, ktoré je na domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, keďže prispieva k rozvinutiu umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.

Účastníkmi 29. ročníka sympózia sú Anna Horváthová, Gabriela LuptákováLucia Lizáková zo Slovenska a Šárka Radová z Čiech. Výsledky tvorivého pobytu predstavujeme na výstave, ktorá sa otvorí 3. augusta o 16.30 v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Všetky štyri autorky  boli už v minulosti účastníčkami na tomto sympóziu a svoje diela vytvárajú s istým a už vyzretým rukopisom, či už v modelovaní plastík, sochárskych prác, alebo vytváraní keramických obrazov, reliéfov.

Popri továrenských podmienok a vypaľovaní vo veľkokapacitných peciach na aktuálnom ročníku pribudla keramikom možnosť dotvárania keramických diel technikou raku. Zákulisie tvorivého pobytu sa na chvíľu otvorilo aj verejnosti v rámci podujatí projektu Dni keramiky 2017, ktoré v NMG prebehli v dňoch 21.-24.7.2017. Návštevníci mali možnosť popri zaujímavých programoch nahliadnuť aj do tvorivej práce keramičiek a pozrieť si ukážku glazovania a vypaľovania v modernej raku peci, ktorú inštitúcia získala z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia.

Časť vytvorených diel obohatí zbierku umeleckej keramiky Novohradského múzea a galérie, ktorá mapuje súčasnú keramickú tvorbu od prvých ročníkov sympózia.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

 

 Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2016 Účastníčky MKS 2016: Veronika Selingerová (CZ), Paula Hoššová. (SK),  Oya Asan Yuksel a Firdevs Müjde Gökbel (Turecko)

Prezentácia výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia: 10. 8. - 11. 9. 2016    

Vernisáž výstavy sa konala dňa 10. 8. 2016 o 16:00

28. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo

V mesiaci júl 2016 prebehol 28. ročník Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo. V Novohrade sa už dlhé roky považuje za tradičné podujatie, o ktorom však obyvatelia regiónu vedia len málo. K nim sa väčšinou dostávajú až výsledky tvorivého pobytu – vo forme vystavených umeleckých výtvorov. Do samotného diania sympózia však doposiaľ mali možnosť nahliadnuť jedine pomocou krátkych videozáznamov o tvorivej činnosti keramikov prezentovaných na výstave.

Práve preto sa tento rok Novohradské múzeum a galéria rozhodlo zorganizovať počas tvorivého pobytu sympózia sprievodné podujatie Deň keramiky, ktorého zámerom bolo priblížiť verejnosti keramické sympózium a zdôrazniť jeho význam.  Dňa 30. júla 2016 mali návštevníci inštitúcie možnosť stretnúť sa osobne s účastníkmi sympózia, spoznať ich tvorbu vo forme prezentácií a tak trochu nahliadnuť aj do ich tvorivej práce. Mohli si vypočuť prednášku o histórii sympózia, nahliadnuť do dejín keramiky v Novohrade a vyskúšať si svoje zručnosti v modelovaní s hlinou a na hrnčiarskom kruhu.  V tejto našej snahe mienime pokračovať aj v nasledujúcich ročníkoch sympózia a dúfame, že sa toto podujatie v povedomí verejnosti ujme a povzbudí záujem o keramiku aj v kruhu miestnych obyvateľov.

 

Na 28. Ročníku keramického sympózia sa zúčastnili štyri umelkyne z troch krajín, všetky zastupujú mladšiu generáciu keramikov. Okrem dvoch takpovediac domácich (česko-slovenských) účastníčok sme mali možnosť privítať dve keramičky zo vzdialenejšej krajiny, z Turecka. Vytvorené diela sú odrazom ich svojského vnímania, prejavujú sa v nich rôzne prístupy k hline ako materiálu a ako médiu na prevedenie svojich umeleckých predstáv.

 

Firdevs Müjde Gökbel (Turecko) – magisterské štúdium ukončila na Fakulte keramiky a skla Univerzity Dokuz Eylul v Izmir v roku 2010, kde následne získala aj doktorandský titul. V súčasnosti je asistentkou profesora na Univerzite výtvarných umení a dizajnu v Kastamonu, Turecko. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných kolektívnych i samostatných výstav. Na sympóziu sa venovala súboru diel, ktorých hlavným motívom je hmyz - mucha. Spracovávala ju v psychologicko-humoristickom podaní: vec, ktorá je v bežnom živote väčšine ľudí zdrojom odporu, zosobnila a spojila s prvkami vyvolávajúcimi pozitívne pocity (napr. farebnými dekoračnými motívmi) a tak zneutralizovala pôvodne negatívne emócie. Plastiky zabitých múch v rôznych polohách a farbách sa personifikujú,  a vnášajú do výstavy jednak pocit odľahčenia a humoru, ale zároveň vzbudzujú aj súcit.

 

Oya Asan Yüksel (Turecko) – v roku 2011 ukončila magisterské štúdium na Fakulte keramiky a skla Univerzity Dokuz Eylul v Izmir, kde v roku 2014 získala aj doktorandský titul. V súčasnosti pracuje ako asistentka profesora na Univerzite v Dumlupmar, na Fakulte keramiky, venuje sa aj voľnej tvorbe a je pravidelnou účastníčkou domácich a zahraničných výstav. Vo svojej tvorbe Yüksel ignoruje figuralitu, pracuje s povrchmi a tvarmi. Jej hlavným motívom je vlnenie. Na sympóziu vytvorených dielach skúmala vlniace povrchové štruktúry hliny, kde sa vlny a nimi vyvolaný rytmus prejavujú na ohraničených reliéfoch a plastík v tvare obdĺžnika.

 

Veronika Selingerová (Česko) – absolvovala VŠVU v Bratislave, Ateliér keramiky u Prof. Ivici Vidrovej v roku 2007 a následne aj doktorandské štúdium. V Olomouci študovala pedagogiku a vykonáva aj pedagogickú činnosť. Zúčastnila sa viacerých tvorivých pobytov, sympózií a výstav doma a v zahraničí. Na sympóziu vytvorila cyklus diel s názvom „Moja krajina“ – čím nadväzuje na svoje vnútorné vnemy, zážitky a skúsenosti. Jej kompozície sú členité, vytvárajú sa z ručne vymodelovaných prvkov a komponentov z iných materiálov. Sú nositeľmi symbolických obsahov, pramenia z jej subjektívneho vnútorného sveta. K svojim skladačkám – konštrukciám použila polotovary vyrobené v závode – tieto prvky mnohokrát slúžia ako inšpirácie pre účastníkov sympózia.

 

Paula Hoššová (Slovensko) – štúdium ukončila v roku 2002 na VŠVU v Bratislave, Ateliér keramiky u Prof. Ivici Vidrovej. Absolvovala viacero tvorivých pobytov, sympózií a výstav doma a v zahraničí, na Medzinárodnom keramickom sympóziu Lučenec – Kalinovo sa zúčastnila už štvrtýkrát. Vytvorila súbor reliéfov, ktoré sú vlastne kolorované plastické keramické kresby. Prepisuje v nich svoje vnútorné vnemy na vizuálne znaky. Plastiky v tvare mušlí pripomínajú síce nádoby, autorkiným východiskom však bola samotná plastika, ktorá v jej rukách nadobudla svoj vlastný tvar a vlnenie. Vo svojich dielach čerpala inšpirácie aj z prostredia tvorivého pobytu – teda areálu závodu, – tak v námetoch, ako aj pri použití surových polotovarov - potrubí, ktoré jej poslúžili ako súčasti k netradične a humorne vymodelovaným záhradným trpaslíkom.

 

Napísala: Andrea Németh Bozó, historička umenia NMG

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

 Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

 XXVII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2015

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účasníkov sympózia

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

12. 8. - 20. 9. 2015, 

 

Kurátorka výstavy: Andrea Németh Bozó

 
     Medzinárodné keramické sympózium je najvýznamnejším odborným podujatím Novohradského múzea a galérie. Od roku 1989 ho uskutočňuje pravidelne každý rok a na jeho úspešnom priebehu sa podieľajú - SVÚ - Združenie keramikov Slovenska, Žiaromat a.s. Kalinovo, Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. 

     Výstava v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci prezentuje výsledky tvorivého pobytu účastníkov XXVII. medzinárodného keramického sympózia. Diela Lucie Fabiánovej - Strassnerovej (Slovensko) majú humoristický až ironický náboj. Eva Srníková (Slovensko) sa venuje jemným, ručne starostlivo vytvarovaným objektom.  Bożena Sacharczuk (Poľsko) je virtuóznou majsterkou hrnčiarskeho kruhu a túto remeselnícku techniku uplatňuje aj vo svojej voľnej keramickej tvorbe. Tomasz Niedziołka (Poľsko) vytvára mohutné plastiky so svojsky opracovanými povrchmi. Osobitú skupinu tvoria maľované figurálne plastiky, súsošia dvojice výtvarníkov Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča (Slovensko), ktoré sú súčasťou ich spoločného projektu. Motívy čerpajú z tradícií v minulosti, alebo zo starých povestí či z ľudovej kultúry. Spracované témy odrážajú ich netradičný spôsob ponímania.  

Od 13. júla opäť naštartovalo Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo, ktoré prebieha nepretržite každé leto už od roku 1989. Tvorivý pobyt na Slovensku poskytuje umelcom jedinečnú možnosť tvoriť v neateliérových podmienkach, v továrenskom prostredí, využiť možnosti tu používanej hliny – šamotu a vypaľovať svoje práce vo veľkokapacitných peciach. Vďaka týmto podmienkam si účastníci môžu zrealizovať aj svoje veľkolepejšie nápady a predstavy, keďže vo vypálení veľkoformátových diel ich nezabraňujú technické prekážky, ktoré by im v bežných okolnostiach prísne  určili maximálne rozmery. Okrem materiálu a technického vybavenia, ktoré im zabezpečuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo, sympózium dáva príležitosť umelcom oboznámiť sa s inými tvorcami zo Slovenska aj zo zahraničia, vymieňať si skúsenosti, názory, zúčastniť sa svojimi vytvorenými dielami na záverečnej výstave v Novohradskom múzeu a galérii, a aj tým sa zapojiť do súčasného umeleckého diania. Účastníci už 27. ročníka zastupujú mladšiu generáciu výtvarníkov: Božena SacharczukTomasz Niedziołka z Poľska, Lucia Fabiánová, Eva Srníková, Jarmila MitríkováDávid Demjánovič zo Slovenska. Hlavným organizátorom sympózia je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVÚ - Združením keramikov Slovenska, závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, partnermi sú aj Obec Kalinovo a Mesto Lučenec.

Andrea Németh Bozó
NMG Lučenec

   

Eva Srníková                                                 Lucia Fabiánová

 

Tomasz Niedziołka                                                     Božena Sacharczuk

 

 Jarmila Mitríková                                                                         Dávid Demjanovič


Katalógy MKS

I. ročník - 1989           II. ročník - 1990           III. ročník - 1991             IV. ročník - 1992          V. ročník - 1993             VI. ročník - 1994        

VII. ročník - 1995      VIII. ročník - 1996        IX. ročník - 1997             X. ročník - 1998           XI. ročník - 1999            XII. ročník - 2000

XIII. ročník - 2001     XIV. ročník - 2002       XV. ročník - 2003          XVI. ročník - 2004       XVII. ročník - 2005       XVIII. ročník - 2006

XIX. ročník - 2007     XX. ročník - 2008       XXI. ročník - 2009         XXII. ročník - 2010        XXIII. ročník - 2011      XXIV. ročník - 2012    

XXV. ročník -2013  
 XXVI. ročník -2014


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Premeny zeme / Keramika zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, SK

András ANTAL (HU) / Igor BALGAVÝ (SK) / Kieran BEHAN (IE) /Alena BUREŠOVÁ (CZ) / Sevim ÇIZER (TR) / Ilona CSEMÁN (HU) / Andrea ČEPIŠŠÁKOVÁ (SK) / Lýdia ČEPKOVÁ (SK) / Lucia FABIÁNOVÁ-STRASSNEROVÁ (SK) / Renate HAHN (D) /Joanna HAIR (FR) / Helena HLUŠIČKOVÁ (CZ) / Ilja HOLEŠOVSKÝ (SK) / Anna HORVÁTHOVÁ (SK) / Viera IGRICIOVÁ (SK) / Jong-Sook KANG (KR) / Stanislava KAVANOVÁ (CZ) / Rina KIMCHE (IL) / Ludmila KOVÁŘÍKOVÁ (CZ) / Halina KRAWCZUN (PL – HU) / Alan KURYLO (FR) / Adriena KUTAKOVÁ (SK) / Oľga LEHMDENOVÁ (SK) / Gabriela LUPTÁKOVÁ (SK) / Ivica MARKOVIČOVÁ (SK) / Jarmila MITRÍKOVÁ (SK) -  Dávid DEMJANOVIČ (SK) / Tomasz NIEDZIOŁKA (PL) / Markéta NOVÁKOVÁ (CZ) / Jeanne OPGENHAFFEN (BE) / Vladimír ORAVEC (SK) / Gürdal H. ÖZÇALIK (TR) / Ambroz PAJDLHAUSER (SK) / Zsuzsa PANNONHALMI (HU) / Šárka RADOVÁ (CZ) / Mária RUDAVSKÁ (SK) / Božena SACHARCZUK (PL) / Imre SCHRAMMEL (HU) / Eva SRNÍKOVÁ (SK) / Jozef SUŠIENKA (SK) / Jordan STOJANOV (BG ) / Peter STRASSNER (SK) / Jaroslava ŠICKOVÁ (SK) / Markéta ŠKOPKOVÁ (CZ) / Imrich VANEK (SK) / Ivica VIDROVÁ (SK) / Jindra VIKOVÁ (CZ)


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci disponuje bohatou a jedinečnou zbierkou súčasnej umeleckej keramiky. Táto kolekcia vznikala vďaka organizovaniu Medzinárodného keramického sympózia v Lučenci, ktoré inštitúcia pravidelne usporadúva od roku 1989 v spolupráci so Združením keramikov na Slovensku a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo (v začiatočných ročníkoch sa zapojili aj iné závody v okolí Lučenca). Na keramickom sympóziu sa doteraz vystriedalo viac než 115 výtvarníkov zo Slovenska a zahraničia, medzi ktorými bolo mnoho významných osobností tohto výtvarného odvetvia. Ich diela každoročne rozširujú zbierku súčasnej keramiky v NMG, ktorá mapuje vývoj keramickej tvorby 
posledných desaťročí doma a v zahraničí. Výstava PREMENY ZEME / Keramika zo zbierok Novohradského múzea a galérie; prezentuje výber diel účastníkov keramického sympózia od počiatočných ročníkov až po súčasnosť a predstavuje rôzne trendy a širokú škálu umeleckých prístupov. Autori často kombinujú vlastnú tvorbu s prvkami priemyselnej výroby závodu, v ktorom tvorili, alebo ich továrenské prostredie iným spôsobom inšpirovalo. Vytvorené diela možno zaradiť do kategórie úžitkového umenia i voľnej tvorby, mnohé z nich však prepájajú obe kategórie a obohacujú tradične chápanú keramiku o nové významy.

Andrea Németh-Bozó, historička umenia NMG Lučenec

Fotoprezentácia


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
na Ministerstve kultúry v Prahe

 

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa prezentovalo v priestoroch Ministerstva kultúry v Prahe kolekciou keramických diel zo svojej jedinečnej zbierky súčasnej keramiky. Výstavu s názvom „333“ tvoria diela z troch keramických sympózií v na Čechách, na Slovensku a v Maďarsku.

NMG predstavilo diela významných umelcov – sochárov a keramikov slovenskej a takisto medzinárodnej umeleckej scény. V kolekcii sú zastúpený: Andrea Čepiššáková (SR), Helena Hlušičková (ČR), Ilja Holešovský (SR), Anna Horváthová (SR), Jozef Jankovič (SR), Jong-Sook Kang (Kórea), Igor Kaplán (SR), Daniela Kosová (ČR), Adriena Kutaková (SR), Ivica Langerová-Vidrová (SR), Patricia Lay (USA), Oľga Lehmdenová (SR), Gabriela Luptáková (SR), Vladimír Oravec (SR), Ambroz Pajldhauser (SR), Mária Rudavská (SR), Remigijus Sederevičius (Litva), Jozef Sušienka (SR), Jaroslava Šicková (SR), Imrich Vanek (SR) . Uvedení autori boli účastníkmi Medzinárodného keramického sympózia, ktoré od roku 1989 každoročne prebieha v keramických závodoch v okolí Lučenca. Od roku 1994 je miestom ich tvorivého pobytu závod Žiaromat a.s. Kalinovo. Táto vzácna zbierka umeleckej keramiky vznikla vďaka pravidelnému organizovaniu sympózia, na ktorom sa okrem Novohradského múzea a galérie podieľa Slovenská výtvarná únia – Združenie keramikov Slovenska, Mesto Lučenec a závod Žiaromat a.s.Kalinovo.

Kolekcia je dôkazom rozmanitosti tvorby. Diela vznikli v neateliérovom prostredí závodov, vytvorené z hliny, kameniny,  prevažnú časť však tvoria umelecké predmety zhotovené zo žiaruvzdorného materiálu – šamotu. Táto hmota poskytuje veľa možností na výtvarné vyjadrenie a je vynikajúca na dosiahnutie požadovaného efektu. Mnohé z diel boli inšpirované výrobným programom závodu.

Unikátna zbierka umeleckej keramiky v NMG v Lučenci, ktorá je na Slovensku jedinečná, sa pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. V 2009 bola jedna kolekcia predstavená na medzinárodnej výstave v priestoroch Komáromskej pevnosti v Maďarsku.

 
riaditeľstvo: nmlc@stonlie.sk    *    webmaster: postmaster@nmg.sk