Projekty podporené Fondom na podporu umeniaĽudová hrnčina z Novohradu

Depozitáre Novohradského múzea galérie (NMG) v Lučenci ukrývajú viac ako 600 kusov predmetov, ktoré tvoria zbierkový súbor ľudovej keramiky.
Jedná sa prevažne o novohradskú produkciu, v menšej miere sú zastúpené výrobky gemerskej proveniencie, čo je vzhľadom na susedné geografické položenie oboch regiónov,
blízkosť trhových a jarmočných miest a používanie takto získaných predmetov v domácnosti pochopiteľné. Závažným faktom je, že do 80. rokov 20. storočia v NMG chýbal
odborný pracovník – etnológ a zbierkové predmety súvisiace s ľudovým hrnčiarstvom boli nakupované vo veľkom od vykupovačov, čo pripravilo múzeum o možnosť získať informácie
o ich presnom pôvode už pri akvizícii. Od 80. rokov 20. storočia sa začal fond ľudovej hrnčiny systematicky a odborne spracovávať.

Zámerom projektu Ľudová hrnčina z Novohradu bolo spracovať a vydať súborný katalóg ľudovej hrnčiny zo zbierok Novohradského múzea a galérie, naším cieľom bolo dať do povedomia
verejnosti význam keramiky na území Novohradu s užším zameraním na ľudovú hrnčinu z obdobia 19.-20.storočia.

Publikácia predstavuje slovom aj obrazom jednotlivé výrobky novohradských hrnčiarov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde NMG. Prvá časť publikácie obsahuje texty
o histórii, produkcii, sociálnom živote a pracovných postupoch pri celom výrobnom procese hrnčiarov, ďalej nasleduje obrazová časť katalógu, zachytávajúca jednotlivé
zbierkové predmety v počte 118 ks. V závere knihy sú uvedené bližšie údaje ku každému predmetu v podobe katalogizačných záznamov. Publikácia je zároveň prvou publikáciou
z edície, venovanej zbierkovému fondu NMG. Momentálne pracovníci NMG pracujú na ďalšom katalógu, tentokrát bude venovaný sklu zo zbierok NMG vyrobenému v Katarínskej Hute.

Početnosť hrnčiarskych stredísk v rámci regiónu Novohrad bola v minulosti značná. V súčasnosti v Novohrade nepracuje ani jeden výrobca tradičnej novohradskej hrnčiny.
Medzi posledných patril Ján Hajtol z Divína, ktorý na hrnčiarskom kruhu pracoval do 80. rokov 20. storočia, kedy vyrábal hlavne dekoratívne predmety, jeho výrobky v poslednom
štádiu tvorby napodobňovali kameninu alebo sklársku produkciu. Jozef Najpauer a Jozef Pivka z Haliče pracovali do 60. rokov a boli poslednými informátormi z radov výrobcov.
Práve preto sme venovali v textovej časti viac pozornosti najvýznamnejšej hrnčiarskej lokalite regiónu Novohrad, a to obci Halič. Jej produkcia ďaleko presiahla regionálny
rámec aj vďaka tomu, že obec bola súčasťou feudálneho sídla, ale aj vďaka priamemu obchodovaniu s blízkymi trhovými strediskami. Prostredníctvom vykupovačov hrnčiny malo
kontakty so vzdialenými centrami v celom Rakúsko – Uhorsku.


Napísal: Michaela Škodová, etnologička NMG


Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

 
Tradičný ľudový odev obce Horné Strháre

Odev patrí k základným prejavom kultúry. Medzi najpozoruhodnejšie prejavy slovenskej ľudovej kultúry patrí odev roľníckeho obyvateľstva.

Vznik a vývoj ľudového odevu ovplyvnili predovšetkým geografické a klimatické podmienky. Mierne podnebie a lesnatý ráz krajiny pod oblúkom Karpát si vyžadovali takmer po celý rok primerane teplý odev. Prvotnými materiálmi na zhotovovanie odevu boli koža, kožušiny, rastlinné a živočíšne vlákna (ľan, konope, ovčia vlna). So vznikom miest sa začínajú špecializovať aj remeslá súvisiace so spracovávaním koží, kožušín a na výrobu textilu – garbiari, kožušníci, súkenníci a tkáči.

Na vznik, vývoj a formu ľudového odevu mali vplyv znaky biologické ( pohlavie, vek, stav a zaradenie do kolektívu), druh zamestnania (roľníci, pastieri, baníci, remeselníci,... ), spoločenská a triedna príslušnosť, náboženstvo, ako aj styk s historickou módou a cudzinou ( preberanie prvkov z vyššej vrstvy z vojenských uniforiem, prijímanie nových materiálov, ... )

Vďaka vplyvu uvedených znakov sa vyvinul veľmi diferencovaný a rozmanitý obraz ľudového odevu.

Až do polovice 18. st. bol podľa dochovaných prameňov odev sedliakov jednoduchý – neobsahoval v podstate žiadne cenné materiály. Strih a zošívanie odevných súčastí z tradičných materiálov vychádzal z ich štruktúry. Konopné a ľanové plátno strihali v smere osnovy alebo útku, pričom sa využívali pevné okraje. Miery sa určovali šírkou krosien. Na postavu sa prispôsobovali jednoduchým ovíjaním, riasením alebo zavesením na plecia. Aby sa zabránilo strapkaniu plátna, okraje spevňovali obšívaním, strapkaním, uväzovaním voľných nitiek do strapcov. Vlnené tkaniny sa ubíjaním vo vode plstili, čím vznikalo súkno, ktoré sa nestrapkalo. Pri výrobkoch zo súkna, kože a kožušiny teda mohli vychádzať z proporcií tela.

Doma vyrobené materiály sa neskôr v priebehu 18.st. dopĺňali či nahrádzali výrobkami remeselníkov, či dovážanými materiálmi. Už v 18.st. sa začínajú špecializovať určité výrobné činnosti popri roľníckom zamestnaní ( výroba čipiek, tkanie, výroba súkna).

Akvizícia ľudového odevu z oblasti Novohradu dopĺňa a obohacuje existujúcu zbierku, budovanú od r. 1955. V zbierkach Novohradského múzea a galérie sa nezachovala žiadna odevná súčasť pochádzajúca z obce Horné Strháre, je problematické nájsť takéto predmety ešte priamo v teréne. Cieľom akvizície bolo získať reprezentatívne ukážky ľudového odevu z Novohradu. Ide o ručne šitý sviatočný a pracovný odev, ktorý je vyrobený výlučne z doma získaných materiálov, jednoducho zdobený a patrí do staršej vývinovej fázy ľudového odevu.
Prínosom akvizície je doplnenie zbierkového fondu, zhodnotenie, porovnanie, využitie na výstavné účely a možnosť sledovania vývoja tradičného ľudového odevu jednotlivých obcí Novohradu.

Konkrétne sa jedná o 29 kusov tradičného ľudového odevu - plátenné oplecká, spodničky, vlnené kabátiky, spodné nohavice, plátenné nohavice,
plátenné mužské košele, zástera mužská a veľké plahôtky. Okrem solitérov ľudového odevu z Horných Strhárov sme zakúpili bielu mužskú súkennú halenu s koženou prackou z Horného Tisovníka.

Zbierkové predmety sa podarilo Novohradskému múzeu a galérii zakúpiť vďaka finančnej pomoci Fondu na podporu umenia.

Napísal: Michaela Škodová, etnologička NMG

Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

 

Vyhodnotenie projektu Akvizícia prototypov skla a vzoriek zo zaniknutej sklárne v Poltári

Novohradské múzeum a galéria ako jediná inštitúcia na Slovensku so špecializáciou na dokumentovanie histórie sklárstva v stredoslovenskom regióne rozšírilo svoje zbierky . V rámci svojej špecializácie zbiera a dokumentuje artefakty sklárskej výroby. Dlhodobou vedeckovýskumnou činnosťou sa podarilo roku 2019 nadviazať na akvizíciu z roku 2016 sa do zbierok získať 220 sklárskych výrobkov a dva obrazy, ktoré boli získané vďaka úspešnému akvizičnému projektu Akvizícia prototypov skla a vzoriek zo zaniknutej sklárne v Poltári. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia a podarilo sa ho v priebehu prvej polovice roku 2020 úspešne zrealizovať. Projektom boli zbierky NMG obohatené o 222 kusov skla vyrobeného v sklárňach na Slovensku, Česku a v Poľsku ako plánované prototypy výrobkov sklárne v Poltári. Prototypy boli vyrobené na zákazku pre firmu Poltár Crystal & Steel a.s., ako pre poslednú organizačnú štruktúru niekdajších sklární Slovglass Poltár. Sklo získané akvizíciou bolo navrhnuté viacerými návrhármi spolupracujúcimi už so spoločnosťou Slovglass ako Milan Šuľan, alebo s dizajnérmi ako Martin Fait a Alojz Rajnič. Kolekcia skla obsahuje štyri skupiny výrobkov delené podľa sklární na sklo vyrobené v sklárni v Poltári, v Katarínskej Hute a v Zlatne.

Prvá najrozsiahlejšia a najvzácnejšia zahŕňa 121 kusov prototypov skla väčšinou v kompletných sadách pre plánovanú výrobu v závode Poltár spoločnosťou Poltár Crystal & Steel, a.s.. Sklo veľmi jemných línií s tenkými stenami a väčšinou geometrickými dekormi bolo vyrobené na zákazku a podľa návrhov dodaných spoločnosťou Poltár Crystal & Steel, a.s. sklárňami v Lednických Rovniach, Světlá nad Sázavou v Českej repubike a sklárňou Krosno v Poľsku. Poháre boli vyrobené väčšinou zo sódodraselného skla, ale do výroby sa plánovalo s produkciou týchto pohárov z olovnatého skla, teda skla ťažšieho pričom však doň môžu byť vbrusované hlboké vbrusy. Ešte zaujímavejším, je fakt, že mali byť vyrábané strojovo, ale prototypy boli robené ručne.

Výrobky sklárne v Poltári z rokov 1975 až 2011 zahŕňajú s počtom 39 kusov menej známe kusy výrobkov z olovnatého krištáľu, ktoré boli vyrábané najmä z lisovaného a dobrusovaného krištáľu. Časť pohárov je dozdobená aj zlátenými a striebornými líniami po ich povrchu.

Výrobky sklárne v Katarínskej Hute, 53 kusov, predstavujú poháre vyrobené zo sódodraselného skla zdobeného tvarovaním, farbením a v jednom prípade aj laserom. Vzácnymi sú vzorkové poháre na ktorých sú obvodové pásiky rôznych vzorkových farieb. Boli používané na demonštrovanie farebnosti a stálosti dekorov na skle vyrábanom v Katarínskej Hute.

Výrobky sklárne v Zlatne sú zastúpené v najmenšom počte siedmych kusov, pričom obsahujú väčšinou vázy a poháre z farebného skla. Dizajnovo hodnotnými sú vázy z bordového skla a veľké čaše.

V kolekcii boli získané obrazy dokumentujúce zamýšľaný finálny vzhľad sklárne pred jej postavením teda štúdiu uskutočniteľnosti. Zaujímavosťou je že na jednom z obrazov je pohľad na dnešnú administratívnu budovu, kde mali byť umiestnené veľké značky vtedajších štyroch závodov Stredoslovenských sklární. K realizácii tohto zámeru nedošlo a preto je tam vyobrazená značka sklárne v Poltári jediným unikátnym zobrazením obchodnej značky sklárne.

Projektom NMG získalo unikátne historické sklo obdobia od 70. rokov 20. až sklonku prvej dekády 21. storočia, ktoré sa v zbierkach NMG ešte nenachádzajú. V prípade prototypov skla boli mnohé z pohárov vyrobené ručne len v štyroch exemplároch.

Sklo z tejto úspešnej akvizície bude zahrnuté a prezentované v rámci pripravovaných výstav NMG v roku 2021 vo výstavných priestoroch NMG na Kubínyiho námestí č. 3 v Lučenci.


Napísal: Štefan Chrastina, historik NMG

Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

 Akvizícia výtvarných diel do zbierok Novohradského múzea a galérie v roku 2019

V roku 2019 sa nám opäť podarilo obohatiť aj náš galerijný zbierkový fond o vzácne výtvarné diela. Okrem súčasných keramických diel, ktoré nám postupne pribúdajú darom od účastníkov aktuálneho ročníka Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo, každoročne doplňujeme zbierkový novými výtvarnými dielami od novohradských umelcov.

Vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov FONDU NA PODPORU UMENIA sa nám podarilo získať kolekciu diel novohradských autorov prostredníctvom dvoch projektov s názvom Akvizícia diel novohradských umelcov a Akvizícia diela Zoltána Agócsa – Ostrov. Do prvého sme zahrnuli diela už nežijúcich výtvarných umelcov nášho regiónu, akými sú maliari František Gyurkovits, Gustáv Gerő, Ladislav G. Molnár, Béla Laurencsik, Ľudovít Cseh a keramik Géza Gorka.

František Gyurkovits (1876 Budapešť – 1968 Lučenec) zanechal za sebou bohatú životnú tvorbu, z čoho NMG vlastní azda najrozsiahlejšiu zbierku na svete. Kolekcia získaných diel obohatila fond o ďalšie kvalitné práce rôznych žánrových typov, akým je impresionistickou ľahkosťou namaľovaná zimná Husova ulica v Lučenci a Krajina s mostom, jemne a starostlivo vypracovaná Kytica s poľnými kvetmi s hýriacou sa farebnosťou. Maľba s názvom Dievčatá na lúke zachytáva okamih dvoch mladých dievčat pri objavovaní drobných zázrakov prírody rozkvitnutej lúky plnej života. Tento obraz zastupuje naturalistickejší spôsob maľovania v Gyurkovitsovej tvorbe. Zaujímavý je aj malý akvarel študijného charakteru z umelcovej ranej tvorby s poľnými kvetinami. Veľkoformátová olejomaľba s námetom Svätej rodiny – kópia maľby talianskeho renesančného majstra reprezentuje kategóriu kópií u Gyurkovitsa v zbierkovom fonde NMG.

Akvizíciou 5 olejomalieb a pastelových kresieb sme doplnili aj zbierku diel maliara Gustáva Gerőa (1889 Štiavnické Bane – 1979 Lučenec), maliara prírodného prostredia Novohradu a Gemera. Treba tiež spomenúť vzácny akvarel s neobvyklou tematikou – Zátišie s kalichom - od Ľudovíta Cseha (1888 Revúca – 1946 Revúca), ktorý žil a pôsobil v Lučenci v desiatych a dvadsiatych rokoch 20. storočia. Veľkým prínosom grantu bola možnosť zakúpiť viaceré kvalitné diela od málo známych novohradských umelcov, akým boli Ladislav Géza Molnár a Béla Laurencsik. Obaja autori boli profesionálni umelci, ktorí sa z neznámeho dôvodu síce do verejného, ani umeleckého povedomia nedostali, ich diela však vykazujú kvalitnú výtvarnú hodnotu a ich život a dielo je potrebné preskúmať, aby sme ich mohli zaradiť do panteónu umelcov Novohradu. Misa s kolibríkmi od známeho maďarského keramika, Gézu Gorku (1895 Topolčany – 1971 Verőce), ktorý v rokoch 1943 - 1944 pôsobil aj v Lučenci, je cenným kusom v kategórii úžitkového umenia, ktorá obohacuje keramickú zbierku inštitúcie.

Vďaka druhému projektu Akvizícia diela Zoltána Agócsa – Ostrov sa nám podarilo zakúpiť skvostnú maľbu od mladého umelca pochádzajúceho z nášho regiónu, z Čakanoviec. Dielo bolo nominované aj na Maľbu roka v 2014. Autor čerpal motív a tému zo svojho prostredia z Novohradu, spracováva situáciu vidieka v súčasnosti. Akvizičnú činnosť NMG v roku 2019 opäť podporil aj zriaďovateľ BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ. Vďaka tejto podpore sme do zbierkového fondu zakúpili ďalšie cenné diela novohradských umelcov – Ľudovít Cseh, Gustáv Kružič, Viliam Christ, Dezider Pápay, Alfréd Balázs a keramik Géza Gorka.

Napísala: Andrea Bozó, kurátorka, historička umenia NMG

Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

 Obrazová príloha 

Reštaurovanie historického textilu

Zámerom projektu pod názvom Reštaurovanie historického textilu bolo zachrániť kultúrne dedičstvo zo zbierkového fondu Novohradského múzea a galérie (ďalej len NMG) v podobe kabáta a klobúka služobníka uhorskej šľachty z poslednej štvrtiny 19. storočia. Cieľom projektu bolo prinavrátiť kabátu a klobúku autentickú podobu a jeho estetickú hodnotu. Jedná sa o odevné súčiastky, ktoré doposiaľ naša inštitúcia v zbierkach nemala. Po zreštaurovaní táto časť odevu obohatila zbierky NMG. Kabát spolu s klobúkom patrili ku každodennej uniforme personálu bližšie neurčeného šľachtického panstva v novohradskej dedine Pinciná, okres Lučenec. Na základe lokalizácie mohol byť používaný v službe napr. u šľachtických rodov Barossovcov, Károlyovcov a Hubayovcov. Kabát spolu s klobúkom predstavuje vzácny, v pamäťových inštitúciách na Slovensku ojedinelý príklad pracovnej uniformy. Vzhľadom na čiernu farebnosť , nenápadné zdobenie a použitý materiál možno predpokladať, že sa jedná o každodenný typ uniformy. Aj keď sa zachovala nekompletná, zhotovovala sa štandardne spolu s nohavicami, prípadne vrchným kabátom. Je však dostatočne hodnotným dôkazom o vzhľade a oblečení obslužného personálu sídla príslušníkov strednej a nižšej šľachty v Uhorsku na sklonku ich existencie. V rámci procesu reštaurovania prebehol reštaurátorský výskum pomocou nedeštruktívnych metód(pozorovanie v rozptýlenom svetle, digitálna mikroskopia, meranie častí odevu) a deštruktívnych metód(analýza vzorky vlákien). Po detailnom výskume spočívalo reštaurovanie odevu v nasledovnom postupe: čistenie suchou cestou, čistenie mokrou cestou, realizovanie protimoľovej úpravy, scelenie perforácií tkanín a poškodenia švov, doplnenie chýbajúcich nášiviek.

Napísala: Mgr. Michaela Škodová

Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

 

 
Akvizície ľudového odevu a debnárskej dielne

Akvizícia ľudového odevu z oblasti Novohradu dopĺňa a obohacuje existujúcu zbierku, budovanú od r. 1955. V zbierkach Novohradského múzea a galérie sa zachovalo len niekoľko samostatných odevných súčiastok z Ábelovej. V súčasnosti je takmer nemožné dostať sa k zachovalému, kompletnému ľudovému odevu v dobrom stave, pretože obyvatelia obce pomaly vymierajú. Cieľom akvizície bolo získať reprezentatívne ukážky ľudového odevu z Novohradu, a to konkrétne z obce Ábelová. Ide o ručne šitý sviatočný odev z rôznych materiálov, ktorý je bohato zdobený podľa dobových estetických hodnôt. Prínosom akvizície bolo doplnenie zbierkového fondu, zhodnotenie, porovnanie, využitie na výstavné účely a možnosť sledovania jednotlivých vývojových fáz ábelovského ľudového odevu až po jeho zánik. V rámci projektu bolo zakúpených 40 odevných súčasti. Druhým projektom akvizície, ktorý obohatil etnologické zbierky NMG, bol projekt Akvizícia debnárskej dielne z Lučenca. Zámerom tohto projektu bolo doplniť chýbajúce predmety z vybavenia remeselníckych dielní, interiérov dedinských domácností a produkty tradičného domáckeho remesla z dreva, kovov a prírodných pletív. Cieľom bolo získať a zachovať náradie z dielne debnárskeho majstra Štefana Kollára z Lučenca. Debnársky majster Štefan Kollár sa narodil 1.9.1910 vo Vyhniach v rodine Štefana a Márie Kollárovej, rodenej Ošustovej. Otec zamestnaním steiger v miestnych baniach, neskôr pôsobil v službách štátnych lesov, ako horár. Debnárskemu remeslu sa vyučil v pivovare vo Vyhniach, kde aj určitý čas pôsobil. Neskôr odišiel pracovať do pivovaru v Topoľčanoch. Od roku 1933 pôsobil, ako splnomocnený zástupca a obchodný cestujúci pre pivovar v Plzni. Okrem toho, čo však písomne nie je možné doložiť, bol súdnym znalcom pivovaru v Ostrave. V roku 1941 ako debnár pracoval v Prvej Lučenskej továrni na rum a likér. Neskôr sa osamostatnil a zriadil v Lučenci debnársku dielňu (a to na Vajanského ulici a následne na Bušbakovej ulici č. 10- v súčasnosti ul. Andreja Adyho, objekty na oboch adresách boli asanované). V rámci akvizície sme získali náradie pochádzajúce z jeho dielne. K dispozícii máme archívne materiály týkajúce sa fungovania debnárskej dielne, ako aj fotografie zachytávajúce výrobu sudov v nej.

Napísala: Mgr. Michaela Škodová

Hlavným partnerom oboch projektov bol Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

 

   
Akvizícia výtvarných diel do zbierok Novohradského múzea a galérie

Snaha pracovníkov Novohradského múzea a galérie o rozšírenie zbierkového fondu o ďalšie vzácne predmety a umelecké diela nachádza opakovane priaznivé podmienky zo strany finančných podporovateľov. Fond na podporu umenia v roku 2018 podporil z verejných zdrojov štyri projekty akvizície ľudového odevu z Ábelovej, výbavy debnárskej dielne, historického skla zo stredného Slovenska a diela novohradských umelcov.

Novohradské múzeum a galéria, ako regionálna inštitúcia sústreďuje svoju pozornosť najmä na mapovanie miestnych tradícií a javov. Galerijná časť sa venuje najmä výtvarnému umeniu, ktoré pramení alebo súvisí s géniom loci Novohradu. Výtvarní umelci, ktorých život a dielo určitým spôsobom súvisí s regiónom a teda sú zaznamenaní aj ako novohradskí umelci, význam ich tvorby neraz však prekročuje hranice regiónu a zaujíma svoje miesto v celoštátnom, stredoeurópskom, a v niektorých prípadoch aj svetovom kontexte. Akvizície výtvarných diel teda na jednej strane nadväzujú na dve, inštitúciou pravidelne organizované výtvarné podujatia, akým je keramické sympózium a trienále akvarelu. Na druhej strane venujeme pozornosť tvorbe novohradských umelcov. Medzi už nežijúcimi sú aj takí, ktorých tvorba nebola vôbec, alebo len málo zastúpená v zbierkach, dokonca aj takí, ktorých meno sa len nedávno vynorilo z neznáma a ich dielo sme len začali mapovať a zaraďovať ich diela do akvizície (takými sú Barna Czecze, Ladislav Géza Molnár, Béla Laurencsik a pod.). A sú tu žijúci, súčasní umelci, staršia, stredná aj mladá generácia výtvarníkov, ktorí si svojou vytrvalou tvorbou a kvalitou diel „nárokujú“ byť zastúpení v našich zbierkach.

Projekt podaný v roku 2018 s názvom Akvizícia diel novohradských umelcov mal za cieľ naplniť spomenuté zámery: vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov FPU sa nám podarilo rozšíriť našu kolekciu nielen o ďalšie diela  už nežijúcich maliarov, akým sú František Gyurkovits alebo Ľudovít Cseh, ale sa nám podarilo získať zaujímavé práce aj od súčasných autorov zastupujúcich strednú či mladšiu generáciu výtvarníkov, akými sú Alfréd Balázs, Mira Gáberová a Zoltán Agócs, čím sme položili základné kamene v mapovaní ich tvorby prostredníctvom zbierkového fondu.

V  roku 2019 nami podanými projektmi s názvom  - Akvizícia diel novohradských umelcov a Akvizícia diela Zoltána Agócsa – Ostrov – pokračujeme v tomto zámere. Obidva projekty boli podporené Fondom na podporu umenia, ich realizácia je v súčasnej dobe v procese. Vďaka finančnej podpore nášho zriaďovateľa – BBSK, sme v minulom roku mali možnosť rozšíriť akvizičnú činnosť našej inštitúcie a získať do zbierkového fondu mnoho ďalších predmetov a umeleckých diel, čím sa postupne a efektívne napĺňajú akvizičné zámery a ciele našej inštitúcie.

Napísala: Andrea Németh Bozó

Obrazová príloha 

Hlavný partner projektu a akvizíciu diel z verejných zdrojov finančne podporil

Fond na podporu umenia

 

Akvizícia skla z roku 2018 pomohla obohatiť zbierky NMG a rozšíriť výstavu Od pohára k pokladu.

 

Novohradské múzeum a galéria ako jediná inštitúcia na Slovensku so špecializáciou na dokumentovanie histórie sklárstva v stredoslovenskom regióne rozšírilo svoje zbierky . V rámci svojej špecializácie zbiera a dokumentuje artefakty sklárskej výroby. Dlhodobou vedeckovýskumnou činnosťou sa podarilo roku 2018 zhromaždiť 62 sklárskych výrobkov, ktoré boli zahrnuté do akvizičného projektu pomenovaného Akvizícia historického skla z 19. až 1. polovice 20. storočia so stredného Slovenska. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia a podarilo sa ho v priebehu prvej polovice roku 2019 úspešne zrealizovať. Projektom boli zbierky NMG obohatené o 62 kusov skla vyrobeného v sklárňach Novohradu a širšom okolí sklární stredoslovenského kraja. Sklo je vyrobené v rozmedzí od začiatku 19. do 1. polovice 20. storočia. Do zbierok NMG boli získané unikátne exempláre historického skla vyrobeného v stredoslovenských, predovšetkým v novohradských, sklárňach Zlatno, Katarínska Huta, Málinec, Dolná Bzová a Utekáč. Kolekcia 62 výrobkov bola vyrobená v období od začiatku 19. až do konca prvej polovice 20. storočia. Zbierku skla môžeme rozdeliť do štyroch skupín. Prvou je luxusné sklo používané na stolovanie v meštianskych domácnostiach. Reprezentujú ho nápojové sady na vodu ktoré sú vyrobené z tenkého sódnodraselného hutnícky tvarovaného skla so zušľachteným povrchom matovaním a zlátením, ktoré boli vyrobené v sklárni Zlatno alebo Utekáč. Druhou je nápojové sklo na každodenné použitie ako sú štamperlíky, poháriky a misky z prelomu 19. a 20. storočia. Sklo nesie už v tvarovaní vplyvy secesie a odráža sa v ňom aj nástup geometricky strohejšieho štýlu art deco. Tento typ skla je charakteristický pre produkciu sklární v Málinci a Katarínskej Hute. Dekor je typický geometrickými motívmi doplnenými o rastlinný motív. Treťou skupinou je súbor sklenených vajíčok. Vajíčka sú ukážkou majstrovskej zručnosti a tvorivosti sklárov pričom každé jedno z nich je unikátom. Ich účelom, okrem dekoračného, bola aj úloha darčekov v tradičnom prostredí zachovávania zvykov Veľkej noci v sklárskom prostredí. Štvrtou skupinou je unikátny súbor sklenených ťažítok tzv. “brišvérov“. Výnimočným je predovšetkým ťažítko s fotkou v skle datované rokom 1922 vyrobené v sklárni Utekáč. Ostatné ťažítka vyrobené v sklárňach Utekáč a Zlatno s hutnícky vmodelovaným motívom kvetov, reprezentujú tvaroslovie tohto typu príležitostného sklárskeho umenia v Novohrade. Projektom NMG získalo do svojej starostlivosti historické sklo z obdobia 19. a prvej polovice 20. storočia, ktoré sa v zbierkach NMG ešte nenachádzajú. A v prípade ťažítok a vajíčok je zachytená tradícia sklárskej zručnosti, rozvíjanej takýmito netradičnými formami. Sklo z tejto úspešnej akvizície je zahrnuté a prezentované v rámci výstavy Od pohára k pokladu sprístupnenej od 24. júna 2019 vo výstavných priestoroch NMG na Kubínyiho námestí č. 3 v Lučenci.

 

Leto v NMG v znamení keramiky

 

Výroba predmetov z hliny je jedným z najstarších remesiel. Početnosť a životaschopnosť hrnčiarskych dielní závisela od bohatstva miestnych surovinových zdrojov. V Novohrade existovalo ešte na začiatku 20. storočia viac ako 40 hrnčiarskych stredísk (Poltár, Zelené, Kalinovo, Hrabovo, Tomášovce, Divín, Vidiná, Podrečany, Tuhár, Mašková, Fiľakovo, Čamovce,...). Okrem hrnčiarskych stredísk sa výrobou z hliny zaoberali aj továrne na výrobu šamotu, tehál a keramiky. Všetky tieto hlinu spracujúce odvetvia budú predstavené návštevníkom podujatí v réžii Novohradského múzea a galérie v Lučenci počas obdobia júl – august 2018 prostredníctvom odborných prednášok, ukážok výroby a samotného vyskúšania si práce s hlinou.

Denný tábor Dni keramiky 2018  sa uskutočnil v dňoch od 16. do 20.7.2018 v čase od 9.00 do 13.00. Zámerom projektu denný tábor Dni keramiky 2018 bolo dať do povedomia verejnosti význam keramiky v Novohrade – od prehistorických čias do súčasnosti. Cieľmi projektu je zvýšiť povedomie o historickom význame hliny ako materiálu, o pracovných postupoch pri jej spracovaní v minulosti i dnes, predstaviť hlinu ako univerzálny a všestranne využiteľný materiál, dať deťom možnosť vyskúšať si prácu s hlinou a zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2018 je názov podujatia určeného pre širokú verejnosť, ako aj pre keramikov samotných. Uskutočnil sa dňa 21.7.2018  v čase od 13.00 do 19.00. Nosnou témou podujatia bola zadymovaná keramika. Od 13.00 sme sa prostredníctvom prednášky venovali archeologickým nálezom keramiky na území Novohradu a Gemera v podaní PhDr. Alexandra Botoša z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ako aj technológii výroby zadymovanej keramiky v podaní keramičky Amálie Holíkovej. Popoludní sa so svojím portfóliom predstavili účastníci XXX. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo. Lákadlom pre návštevníkov bola možnosť nahliadnuť do konzervátorskej dielne a vyskúšať si reštaurovanie archeologickej keramiky. Pre najmenších návštevníkov boli pripravené rôzne aktivity a hračky z hliny. Najzaujímavejšou časťou bude reálny výpal zadymovanej keramiky priamo v priestoroch záhrady NMG.

NMG v spolupráci so SVU - Združením keramikov na Slovensku od roku 1989 nepretržite organizuje jediné podujatie svojho druhu na Slovensku Medzinárodné keramické sympózium. Myšlienkový základ sympózia tvorili bohaté surovinové náleziská, tradície hrnčiarstva a neskôr rozličné odvetvia priemyselnej keramickej výroby v Novohrade. Časť vytvorených diel na každom ročníku obohatila zbierkový fond NMG, a tak inštitúcia postupne vybudovala jedinečnú zbierku súčasnej keramiky na Slovensku. Táto zbierka v súčasnosti pozostáva z vyše 300 umeleckých diel a okrem mapovania histórie keramického sympózia zohráva dôležitú úlohu v mapovaní súčasnej keramickej tvorby na Slovensku a aj v zahraničí. Diela zaradené do zbierkového fondu NMG pravidelne reprezentujú slovenskú aj medzinárodnú keramickú tvorbu na ďalších výstavách doma a v zahraničí. Výstupmi projektu je výstava vo výstavných priestoroch NMG, ktorej vernisáž sa uskutoční 2.8.2018 o 16.30 a vydanie dvojjazyčného (slovensko-anglického) plnofarebného katalógu k aktuálnemu ročníku sympózia.


 

 

                       

Podujatia usporiadané pod hlavičkou Leto v NMG v znamení keramiky vznikli vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja.

                                                                                                                        Mgr. Michaela Škodová


    

Technické vybavenie konzervátorskej dielne - mobilné filtračné zariadenie

Na konzervátorskom pracovisku sú ošetrované všetky novozískané predmety, predmety vykazujúce stopy poškodenia, ako aj zbierkové predmety určené na výstavné účely. Vďaka novým postupom pri konzervátorských úkonoch (upúšťanie od agresívnych chemikálií, technické vylepšenia) sa nám darí čiastočne eliminovať škodlivé vplyvy na zdravie konzervátorov.
Konzervátorské pracovisko NMG sídli v historickej budove v centre mesta, preto nie sú stavebné úpravy na vzduchotechniku možné. Pracovné prostredie dielne bolo vďaka podporenej dotácii od r. 2005 čiastočne vylepšené okenným ventilátorom a mobilným čističom vzduchu, ktoré pri práci dvoch konzervátorov nepostačujú. Kúpou mobilnej jednotky s dvoma ramenami sa zabezpečilo zdravé pracovné prostredie pre konzervátorov, urýchlili sa konzervátorské úkony, vznikla možnosť presúvať mobilnú jednotku v rámci inštitúcie podľa potrieb konzervátorov.

Kvalita pracovného prostredia v konzervátorských dielňach začína byť prioritnou témou v radách konzervátorov a reštaurátorov. Škodlivé výpary z pracovných postupov pri konzervovaní pre zlú vetrateľnosť dielne ostávajú dlhodobo koncentrované v priestoroch dielne, čo nie je v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia konzervátorov. Pre mnohé pracoviská je jedinou možnosťou skvalitnenia pracovného prostredia práve nákup podobných prístrojov, pretože nie je nutný stavebný zásah do budovy. Hlavnou projektovou aktivitou bolo teda zakúpenie prístroja na odsávanie prachu a prchavých látok.
Mobilné zariadenie na odsávanie prachu a prchavých látok je vybavené systémom dvoch vysokoflexibilných ramien, ktoré umožňujú využívať odsávanie súčasne dvom konzervátorom. Odsávací systém je kombináciou ventilátora a filtra s tichým chodom (hlučnosť max.60dB), je vybavený viacstupňovým HEPA filtrom na absorpciu plynových výparov a prachových častíc, ktorý zachytáva až 99, 98 %. Integrovaný regulátor rýchlosti umožňuje nekonečne obmieňať prietok vzduchu. Zachytáva výpary z najčastejšie používaných konzervačných prípravkov, ako napr. terpentín, toulén, acetón, lepidlá, ale aj prach z brúsenia a z plesní.
 Zariadenie je doplnené príslušenstvom, a to hubicou z polypropylénu a náhradným filtrom.

Mgr. Michaela Škodová


 

Výstava Sadnite si, prosím

Do 17 .storočia bola stolička symbolom spoločenského postavenia a ukážkou moci jej vlastníka. Po zmene spoločenských pomerov si začali majetnejší ľudia pri usporadúvaní zábav, ale aj trávení voľného času nárokovať väčšie pohodlie, s čím súvisel príchod módy nábytku pre každého. Vďaka častejšiemu sa zapájaniu žien do spoločenskej konverzácie vzniklo kreslo. Pohovky sa objavovali už na začiatku 18. storočia a v každej meštianskej či šľachtickej domácnosti mali nezastupiteľné miesto. Sedací nábytok tak plnil praktickú, ale aj estetickú funkciu, pretože práve rôznorodosť materiálov a technického prevedenia im dodávala množstvo možností.
Zámerom výstavy je priblížiť životnú úroveň a dobový vkus zariadenia novohradských meštianskych domácností v 19. a 20. storočí a zároveň predstaviť kolekciu kresiel, ktoré sa podarilo vďaka finančnej podpore FPU zreštaurovať v roku 2017.


Zbierkový fond historického nábytku Novohradského múzea a galérie tvoria najmä solitéry vybavenia meštianskych domácností 19. a na začiatku 20. storočia. Značnú časť tohto fondu sa NMG podarilo v minulosti zreštaurovať aj vďaka niekoľkým úspešným projektom podporeným FPU a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Trojrozmerné predmety dopĺňajú dobové fotografie a olejomaľby zo zbierok NMG. Jednotlivé zbierkové predmety sú doplnené textovými panelmi, poskytujúcimi prehľad informácií o typológii, používaných tvaroch, materiáloch a štýloch, v ktorých vznikali predstavované kusy nábytku.
Keďže sa jedná o predmety väčších rozmerov, museli sme tomu prispôsobiť aj výstavné prvky. Zbierkové predmety sú vystavené na vyvýšených pódiách z DDD dosiek.
Celkovým prínosom projektu je zhodnotenie zbierky sedacieho nábytku, spracovanie podkladov a ďalšia prezentácia získaných výsledkov na výstave.
Počas trvania výstavy prebiehajú odborné prednášky pre širokú verejnosť o histórii výroby nábytku.

 


Tradičná ľudová kultúra obcí Lešť, Turie Pole a Horný Tisovník s akcentom na tradičný ľudový odev – vedecko – výskumná činnosť

Cieľom projektu pod názvom Tradičná ľudová kultúra obcí Lešť, Turie Pole a Horný Tisovník s akcentom na tradičný ľudový odev, ktorý v r.2018 finančne podporil Fond na podporu umenia, bolo zhodnotiť a porovnať tradičný ľudový odev jednotlivých obcí severnej časti Novohradu a následne vhodne prezentovať jednotlivé vývojové fázy tradičného ľudového odevu už zaniknutých obcí Lešť a Turie Pole v kontexte ďalších prejavov hmotnej a duchovnej kultúry.

Obec Lešť obnovili okolo roku 1670 ako poddanskú obec sčasti Divínskeho, sčasti Modrokamenského panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom s obilím. Starobylá obec Turie Pole mala v 19. stor. viac ako 1 200 obyvateľov. V rokoch 1950-51 v záujme zriadenia vojenského výcvikového priestoru prikázali všetkým obyvateľom týchto obcí vysťahovať sa. Z Turieho Poľa nedobrovoľne odišli posledné rodiny 16. mája 1951 a všetci boli nútení hľadať si nové príbytky po celom Slovensku. Podľa možnosti si na prvom mieste hľadali nové bydliská v evanjelických obciach. Rozhodujúca časť z nich sa usadila v obciach novohradského, hontianskeho a zvolenského seniorátu, ale s potomkami sa možno stretnúť aj v nitrianskom senioráte.
Čo sa týka odevnej kultúry, obce Lešť, Turie Pole, Veľký Lom a Horný a Dolný Tisovník si zachovali v odeve viacero archaických prvkov, čo súviselo s pastiersko-roľníckym zamestnaním, ale aj izoláciou obce, ktorá trvala do polovice 20. storočia.
V mnohých rodinách presídlencov sa ešte nachádzajú hmotné pamiatky ľudovej kultúry spomínaných obcí, ktoré sú však roztrúsené. Cieľom výskumu bolo pozbierať čo najviac dostupných podkladov o ľudovom odeve už zaniknutých obcí od posledných obyvateľov, ako aj zo zbierok rôznych pamäťových inštitúcií na Slovensku.
Novohradské múzeum a galéria nedisponovalo potrebným technickým vybavením, avšak vďaka finančnej podpore FPU sa nám podarilo zakúpiť prenosný skener, skener na negatívy, tablet, fotoaparát, harddisk na zálohovanie získaných fotografií, ako aj uhradiť cestovné náklady a poplatky za reprografické služby.


Časť výsledkov výskumu odznela dňa 13.9.2018 na prednáške na tému Tradičný ľudový odev obcí Turie Pole a Lešť.. Prednášku doplnila módna prehliadka Folklórne parádnice, ktorá je dôkazom toho, ako sa dá využiť ornamentika, rôzne výzdobné techniky a tradičný materiál pri tvorbe nadčasových modelov.

 

Mgr. Michaela Škodová

 Projekt reštaurovania sedacieho nábytku zo zbierok NMG.


Reštaurovanie je špecifická výtvarná činnosť, pri ktorej reštaurátor vykonáva práce na kultúrnych pamiatkach alebo zbierkových predmetoch v záujme ich záchrany a prinavrátenia pôvodných výtvarno-estetických a kultúrno-historických hodnôt. Napriek tomu, že nevzniká nový umelecký artefakt, je práca reštaurátora autorským dielom s individuálnym rukopisom, ale v zmysle zachovania autenticity predmetu reštaurovania.

Zbierkový fond historického nábytku Novohradského múzea a galérie tvoria najmä solitéry vybavenia meštianskych domácností 19. - zač. 20.storočia. Sčasti sa jedná o kreslá, stoličky, menšie i väčšie stoly, ako aj rôzne druhy pohoviek. 
V rámci projektu Reštaurovanie sedacieho nábytku sa múzeum snažilo zachrániť jedinečné kultúrne dedičstvo zbierkového fondu sedacieho nábytku z 2. pol. 19. st. a začiatku 20. storočia. Cieľom projektu bolo prinavrátiť mu autentickú podobu, estetickú hodnotu, nadviazať na predchádzajúce úspešné projekty reštaurovania historického nábytku a priblížiť životnú úroveň a dobový vkus zariadenia lučenských meštianskych domácností v 19. a 20.storočí.

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia v roku 2017 sa podarilo dodávateľsky zreštaurovať 7 kusov sedacieho nábytku, konkrétne dve historizujúce, neorenesančé, tzv. altdeutschové kreslá (r. 1890-1910), historizujúce, neorenesančné kreslo s inkrustáciou perleťou a cínom (r. 1890-1910), neobarokové historizujúce kreslo (r. 1860-1880) a sedaciu súpravu art deco, pozostávajúcu z dvoch kresiel a sofy (r. 1920-1930).

Výsledky vysokoodbornej remeselnej práce sú sčasti prezentované v rámci stálej expozície Poklady minulosti a spolu s ostatnými solitérmi sedacieho nábytku zo zbierok NMG budú návštevníkom predstavené počas výstavy Sadnite si, prosím v decembri 2018 až januári 2019.


Fotogaléria                              

           


               


               


Reštaurovanie maľby Františka Gyurkovitsa: Vlastná podobizeň v požiarníckom habite

        V roku 2017-2018 bola reštaurovaná maľba s názvom Vastná podobizeň v požiarnickom habite (Ev. Č.: O-392), dielo maliara Františka Gyurkovitsa zo zbierkového fondu NMG.
Obraz získala inštitúcia pred niekoľkými rokmi  v  havarijnom stave. Reštaurovaním tohto obrazu sa umožnila jeho prezentácia na výstavách,  publikáciách,  odborných prednáškach a iných aktivitách. Tento autoportrét tiež prispieva k prezentácii života a diela významného novohradského maliara, Františka Gyurkovitsa (1876 Budapešť – 1968 Lučenec), ktorý  po štúdiu  v Paríži a na mníchovskej výtvarnej akadémii sa usadil v Lučenci. V rokoch 2016-17 bolo život a dielo tohto autora spracované a prezentované v rámci viacerých projektov FPU (vid nižšie) – prostredníctvom  výstavy v NMG, rozsiahlej publikácie a reštaurovaní veľkoformátovej historickej maľby s názvom Vyhrabávanie mŕtvych.
        Zreštaurovaním tohto autoportrétu sa doplnila autorova celoživotná tvorba zachytená v kolekcii zbierkového fondu NMG o ďalšie, verejnosti doposiaľ neznáme dielo. Gyurkovits počas svojho dlhého života namaľoval niekoľko autoportrétov, z ktorých jedným je maľba zachytávajúca umelca v mladšom veku. Je zaujímavá aj svojou historickou výpovednou hodnotou, keďže
maliar sa zobrazuje v dobovej hasičskej uniforme, čo svedčí aj o jeho vzťahu k dobrovoľníckemu hasičskému zboru. Autoportrét tiež odráža jeho humorne poňatú sebareflexiu.
Maľbu reštauroval Mgr.art. Miroslav Janšto, člen reštaurátorskej komory.

Hlavným partnerom je a reštaurovanie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zodpovedný pracovník: Andrea Németh Bozó


V múzeu uviedli vďaka podpore FPU do života unikátnu publikáciu o umeleckom skle na Slovensku

                                             

              Novohradské múzeum a galéria (NMG) v  rámci svojej špecializácie, ktorou je dokumentovanie výroby skla na území Novohradu a banskobystrického kraja, systematicky zhromažďuje sklárske výrobky, dokumenty spojené s produkciou sklární a informácie o sklárskych podujatiach v stredoslovenskom regióne. Všetky sprístupňuje širokej verejnosti prostredníctvom výstav, popularizačných článkov a príspevkov v odborných publikáciách.
V dejinách Novohradu má výroba skla stále miesto.  Sklárstvo sa tu rozvíjalo už od 17. storočia a bola tu najväčšia koncentrácia sklární na Slovensku. V sklárni Zlatno preslávenej produkciou skla na vysokej remeselnej a umeleckej úrovni sa tiež ako v prvej a doposiaľ jedinej v Novohrade konali 4 sklárske umelecké sympóziá, ktoré pozdvihli úroveň sklárstva a umiestnili Zlatno na mapu sklárskeho umenia.
             Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia v roku 2017 svetlo sveta uzrela tiež unikátna publikácia Umenie skla s podtitulom Sklárske umenie na Slovensku 1990-1999. Publikácia vznikla ako výsledok spolupráce kurátora výstavy a umeleckého sklára Ľubomíra Ferka,  renomovaného holandského historika umenia Fransa Jeursena  a NMG.
Jej prínosom je zmapovanie dejín umeleckého sklárstva na Slovensku. V textovej časti sú zhrnuté všetky významné sklárske sympóziá konané v období rokov 1990-1999, ktoré zásadne modelovali aj súčasnú podobu sklárskej umeleckej scény na Slovensku.  Kniha je doplnená obsiahlym fotografickým materiálom reprezentatívnej časti umeleckých diel a sklárskych umeleckých sympózií, počas ktorých vznikli. V publikácii je náležitá pozornosť venovaná aj sklárskym sympóziám v Zlatne, ktoré dokázali vysokú umeleckú úroveň nielen umelcov, ale často aj samotných sklárov, ktorí im v mnohých prípadoch pomáhali umelecké diela pretvoriť z myšlienky do hmotnej podoby. Práve zlatňanská skláreň bola v 90. rokoch 20. storočia najčastejšie miestom konania sklárskych sympózií. Prebiehali tu v rokoch 1992, 1993, 1995 a 1999. Čitatelia sa budú môcť presvedčiť, že napriek mnohým prekážkam je súčasná umelecká sklárska scéna životaschopná a vo svete uznávaná, na čom má svoju zásluhu aj široké osadenstvo žiaľ už nepracujúcej sklárne v Zlatne.
Unikátne dielo Umenie skla bolo slávnostne uvedené dňa 14.12.2017 o 16.00 v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Súčasťou podujatia bola komentovaná prehliadka pod vedením kurátora výstavy Glassmovement Ľubomíra Ferka. Záujemcovia  si budú môcť túto publikáciu zakúpiť počas podujatia, ale aj po ňom v Novohradskom múzeu a galérii

                                                                                                                                                        (fotografia z výstavy, nmg)


Sklo a dokumenty o sklárskej výrobe získané vďaka úspešným grantom a finančnej podpore FPU 2017

(Mgr. Štefan Chrastina)

Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na dokumentovanie histórie sklárstva v stredoslovenskom regióne, primárne na dejiny novohradských sklární. V rámci svojej špecializácie zbiera a dokumentuje artefakty sklárskej výroby. Dlhodobou vedeckovýskumnou činnosťou sa podarilo zhromaždiť zbierku sklárskych výrobkov a dokumentov, ktoré boli v roku 2017 zahrnuté do akvizičného projektu s názvom Akvizícia skla a historických dokumentov z novohradských sklární. Projekt bol podporený a v priebehu druhej polovice roku 2017 a prvých mesiacov roku 2018 sa ho podarilo úspešne zrealizovať.

Súbor historického skla reprezentujú džbán a pohár z modrého obtišovo tvarovaného skla, dozdobeného bielym emailovým figurálnym motívom. Boli vyrobené v Zlatne v priebehu 19. storočia. Nápojová sada na vodu s hranovaným telom, ktorá je tiež zahrnutá v kolekcií, bola vyrábaná najmä v 2. polovici 19. storočia takmer v každej novohradskej a stredoslovenskej sklárni. Súprava na likér vyrobená z číreho a tmavočerveného vrstveného skla s vybrúseným geometrickým dekorom reprezentuje prechod zo secesného štýlu, známeho zdobnosťou a florálnymi motívmi, na štýl art deco, známy hlavne triezvymi líniami a geometrickými motívmi. Pochádza zo sklárne Katarínska Huta alebo Málinec a vyrobená bola v období prvej polovice 20. Storočia.

Sódnodraselné sklo vyrábané ručne v Katarínskej Hute predstavujú dve sady na vodu a alkohol. Sú vyrobené z modrého tvarovaného a ručne zláteného skla. Reprezentujú prechod od klasických foriem sklárskej produkcie k novším verziám nápojového skla.

Sklo z olovnatého krištáľu, ktoré tvorí značnú časť v projekte zahrnutých výrobkov, bolo typické predovšetkým pre sklárne v Poltári a Málinci. Vyrobené bolo  v priebehu 70. až 90. rokov 20. storočia.  V súbore je reprezentované  predovšetkým  lisovanými alebo ručne robenými pohármi a bohato brúsenými misami. 

Unikátnymi sú aj dve umelecké diela vytvorené počas sklárskeho sympózia v Zlatne v roku 1993. Ich autormi sú Ján Zoričák a Drahomír Prihel. Sú dôkazom tvorby slávnych sklárskych umelcov v závode Zlatno.

Druhou časťou akvizície sú vzácne dokumenty viažuce sa ku sklárskej výrobe v sklárňach  Málinec. Dokumentom svedčiacim o bohatstve a rozmanitosti výrobkov sklárskeho výrobného družstva je katalóg výrobkov Sklárskeho výrobného družstva Málinci z 30. až 40. rokov 20. storočia. Výrobky svojím vzhľadom a použitou technológiou predstavujú spojenie pôvodných technológií 19. storočia, obohatených o poznatky a tvary z 30. - 40 rokov 20. storočia. Katalóg bol vyrobený v malom náklade a je jediným známym katalógom, ktorý je doteraz zachovaný z tejto epochy sklárne v Málinci. Zaujímavým a veľmi vzácnym je plán sklárskeho závodu Málinec, vytvorený Adolfom Schönwaldom v roku 1921. Svojimi rozmermi viac ako 1,3 m dĺžkou 0,5 m šírkou zobrazuje detailný náhľad na celý areál sklárne aj s priľahlými pozemkami, patriacimi rodu Kuchynkovcov. Je unikátnym, pretože bol vyrobený pravdepodobne len v tomto jednom exemplári.

K ďalším cenným dokumentom patrí aj plán toho istého areálu sklárne s takmer identickými rozmermi v mierke 1:720 z 50. rokov 20. stor.. Bol vyhotovený zrejme k plánovanej rekonštrukcii závodu v roku 1958.  Oba plány dávajú možnosť nahliadnuť na zmeny, ktorými prešiel sklársky závod a priľahlé okolie za 40 rokov existencie, a je cenným prameňom pre spracovanie histórie tejto sklárskej fabriky.

V rámci projektu sa podarilo získať do zbierok aj unikátnu mincu zvanú “veksľa“, razenú v rokoch 1864 až 1873. Bola používaná ako náhradné platidlo v sklárňach Utekáč a Málinec. Na averze je zobrazená tácka s hranovanou karafou po stranách s pohármi na vodu a alkohol. Na reverze je veľká číslica “1“ označujúca jej hodnotu, v tomto prípade je to 1 grajciar. Veskle zaviedol a dal raziť Štefan Kuchynka, predstaviteľ slávneho sklárskeho podnikateľského rodu, ktorý vlastnil obe sklárne. Sklári nimi mohli platiť v obchodoch, ktoré mu patrili, čím si zabezpečil odbyt a svojim zamestnancom tovar.

Vďaka úspešnému grantu podporenému z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia sa NMG podarilo získať, zachovať a odborne zhodnotiť novohradské sklo z rôznych období existencie sklární. Sklárske výrobky a dokumenty budú prezentované v odborných a populárnych článkoch o dejinách sklární v Novohrade a na výstavách. V zbierkach NMG ostanú hmotným dôkazom prístupným každému záujemcovi o dejiny výroby sklenenej krásy v Novohrade.


Tlačová správa

 

Akvizícia diel z XII. Trienále akvarelu

 

Novohradské múzeum a galéria v roku 2017-18 v rámci projektu „Akvizícia diel z XII. Trienále akvarelu“ získala do zbierkového fondu 26 vybratých akvarelových prác, medzi nimi 15 ocenených  diel. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Intenzívny technický rozvoj súčasnej doby  poskytuje živnú pôdu pre nové umelecké experimenty, na ktorých vyrastajú a rozkvitajú nové spôsoby tak po technickej stránke, ako aj v umeleckých prístupoch k tradičným témam aj v hľadaní nových podnetov.  Pri takom množstve nových možností môže byť skutočnou hrozbou, že sa podstata umeleckej činnosti vytratí a ostáva len úsilie natrafiť na niečo, čo doteraz v umení ešte nebolo. Vynorili sa aj obavy o zaniknutí tradičných výtvarných techník.

Zámerom Trienále akvarelu  v Lučenci je práve udržať jednu z týchto výtvarných techník, aby sa jej tradícia zachovala aj pre budúce generácie. Súťažná prehliadka má za úlohu poskytnúť umelcom príležitosť prezentovať sa s najnovšou akvarelovou tvorbou, motivovať vo vytváraní nových diel prostredníctvom tejto techniky a experimentovať s novými spôsobmi jej využitia vo výtvarnom umení.

Trienále akvarelu je jedinečné podujatie tohto charakteru na Slovensku, ktoré sa pravidelne uskutočňuje od roku 1983. Doteraz prebehlo12 ročníkov, na ktorých sa zúčastnilo 699 autorov z 14 európskych aj mimoeurópskych krajín (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Srbsko, Ukrajina, Rumunsko, Švédsko, Izrael, India, Japonsko). Výsledky každého ročníka sú prezentované na výstavách a v katalógoch. Zámerom organizovania súťažnej prehliadky, výstavy a vydania dvojjazyčného

(slovensko-anglického) katalógu je zachytiť a prezentovať aktuálne spôsoby a prístupy v súčasnej akvarelovej tvorbe a zdokumentovať výsledky jednotlivých ročníkov.

Novozískané akvarely preukazujú rôznorodosť umeleckých prístupov: niektorí umelci  zachovali tradičné použitie akvarelovej techniky a vyznačujú sa jemnou malebnosťou prostredníctvom  lazúrnych farieb, harmonickou  a čistou kompozíciou tvarov a škvŕn, ako napr. rastlinné motívy Dominiky Lehockej (držiteľky 2. ceny) a Eleonóry Stepanov Toll, ubúdajúca „Figúra“ Márie Matrkovej, či nefiguratívne akvarelové povrchy Michaely Rázusovej-Nociarovej a Martina Kratochvíla. Humorná sebareflexia Petra Rónaiho sa pr ejavuje na autoportréte (s podpisom Picasso) načrtnutým tušom na akvarelovom pozadí. Realistická postava diela „Animation Warrior“ mladej autorky Moniky Volákovej akoby ožila na akvarelovom podklade, uprene hľadiac na nás so záhadným, predsa len však veľavravným úsmevom. Diela laureátky 1. ceny Erzsébet F. Balogh sa vyznačujú inovatívnym spôsobom vtiahnutia akvarelovej techniky do priestoru, pričom autorka zachovala podstatu akvarelu na papierovom podklade. Nefiguratívna akvarelová maľba (gestického charakteru) sa tu dopĺňa papierovými kockami, ktoré sa stávajú súčasťou maľby s možnosťou interaktivity s ich ľubovoľným umiestnením na obraze a otáčaním ich strán. Podobne priestorovým charakterom sa vyznačujú diela mladej maďarskej  autorky Tímei Vanka, ktoré sprostredkúvajú analógiu kozmu a mikrokozmu umiestneného v drevených krabiciach. Jemná sofistikovaná malebnosť, schopnosť priestorového videnia z neobvyklých uhlov pohľadu s mierne surrealistickým nádychom charakterizujú diela Ferenca Bakosa, druhého držiteľa 2. ceny súťažnej prehliadky. Sklon k architektúre a tajomným zákutiam potvrdzujú aj diela Lászlóa Madarasa (3. cena), kým tri akvarely Jozefa Bausa predstavujú čerstvú malebnosť a akoby nanovo objavenú krásu detailov nádražných kontajnerov.  Veronika Rónaivá vytvorila svoje akvarelové diela kombinovaním viacerých techník, ku ktorým ako podklad slúžili plagáty z autorkinej výstavy v Mestskej galérii Rimavská Sobota. Týmto spôsobom sa diela stávajú viacvrstevnými odkazmi týkajúce sa danej udalosti.

Novohradské múzeum a galéria má bohatú zbierku súčasnej akvarelovej tvorby, ktorá vznikla zakúpením ocenených, resp. ďalších kvalitných diel účastníkov jednotlivých ročníkoch Trienále akvarelu. Akvarelová zbierka NMG prezentuje prierez akvarelovej tvorby posledných už takmer štyroch dekád.  Diela pravidelne predstavujeme na výstavách doma a v zahraničí. Zakúpením nových hodnotných diel z posledného ročníka Trienále akvarelu do zbierkového fondu NMG pokračujeme v mapovaní súčasnej akvarelovej tvorby a jej prezentovaní prostredníctvom výstav a publikácií.

Andrea Németh Bozó, historička umenia NMG

Zoznam diel s fotoprílohou (pdf)

        Novohradské múzeum a galéria v Lučenci s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu podporu na umenia v roku 2016 zrealizovalo 3 úspešné projekty viažuce sa k 140. výročiu narodenia maliara Františka Gyurkovitsa. 

 František Gyurkovits (1876 - 1968) sa narodil v Budapešti, kde študoval na vysokej škole umeleckopriemyselnej, následne na Akadémii Julian v Paríži a na akadémii výtvarných umení v Mníchove. Značnú časť svojho života prežil v Lučenci, kde sa stal „maliarom mesta“, jeho tvorba je úzko spätá s Lučencom a jeho okolím. Tvoril v duchu realizmu a plenérizmu, zachytával krajinu, zákutia mesta a okolitých dedín, obyvateľov, trhy a jarmoky.

 

Maliar Lučenca - život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 - 1968)

výstava a katalóg

        Cieľom projektu bolo predstaviť spracované celoživotné dielo umelca prostredníctvom výstavy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. 10. – 11. 12. 2016 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci a katalógu k výstave.

Zámerom výstavy bolo nielen predstaviť maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby. Prostredníctvom nábytku, osobných predmetov, fotografií a dokumentov návštevníci mohli zahliadnuť aj do každodenného života maliara a jeho rodiny. Na výstave bol prezentovaný výber zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci a zapožičané diela zo Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Katolíckej fary v Lučenci a od súkromných majiteľov. Fotografie, dokumenty a osobné predmety z autorovej pozostalosti poskytli rodinní príslušníci umelca.

Reprezentatívna dvojjazyčná (slovensko-maďarská) publikácia zdokumentuje dosiahnuté výsledky výskumu a spracovávania jeho životnej a umeleckej dráhy. Textová časť predstavuje jednak jeho životnú dráhu spracovávaním životopisných údajov, doplnených citovaných spomienok maliarových rodinných príslušníkov a známych (autor textu Jozef Puntigán). V druhej časti je spracovaná jeho celoživotná tvorba na báze poznatkov výskumnej práce o jeho živote a diele, snažiac sa objaviť súvislosti maliarovej životnej dráhy s vytvorenými dielami a ich interpretáciu aj v kultúrno-spoločenskom kontexte. V texte sú venované osobité kapitoly aj „špecialitám“ jeho maliarskej tvorby, akým je sakrálna a historická maľba, a tiež kopírovanie obrazov (autorka textu Andrea Németh Bozó). Publikácia obsahuje bohatú obrazovú prílohu – výber z autorovej tvorby s obsiahnutím všetkých výtvarných techník a žánrových druhov, ktoré Gyurkovits najviac používal. Reprodukcie diel poskytujú reprezentatívny prierez maliarovho celoživotného diela. Úvodný text publikácie napísala Klára Kubičková.


Obálka katalógu                                                 Fotografia z výstavy

   Akvizícia diel maliara Františka Gyurkovitsa

     Realizovaním projektu sa doplnila maliarova kolekcia diel v zbierkovom fonde NMG o ďalšie hodnotné diela. Treba spomenúť, že Novohradské múzeum a galéria spravuje najrozsiahlejšiu zbierku maliarových diel vôbec – do roku 2017 pozostáva z 250 diel, z ktorých je 95 olejomalieb, 18 akvarelov a 137 kresieb, náčrtov a štúdií. Našim zámerom je ďalej rozširovať túto zbierku, aby čím dokonalejšie mapovala autorovu celoživotnú tvorbu.

Vďaka úspešnému projektu s finančnou podporou FPU sme v roku 2016/2017 zakúpili 12 Gyurkovitsových diel – olejomalieb (viď prílohu) – ktoré reprezentatívne zastupujú rôzne žánre, v ktorých maliar tvoril. Značná časť Gyurkovitsových diel – vrátane získaných malieb, má okrem výtvarnej hodnoty aj kultúrno-historickú výpovednú hodnotu, pričom dokumentuje jeho život, vtedajší Lučenec aj s okolím a dobu, v ktorom maliar žil.

       Obraz Pohľad na Lučenec svojou malebnosťou a voľnejším nánosom farieb je vyvážením v kolekcii sa už nachádzajú- cej maľby s podobnou tematikou, no v oveľa prísnejšom akademickom poňatí. Dedinská ulička takisto vhodne dopĺňa kolekciu autorových vedút a dedinských zákutí, na ktorých zachytával detaily mesta a okolitých obcí. Frontový maliar je jediným zachovaným dielom, ktoré svedčí o autorovej účasti v prvej svetovej vojne ako vojnového spravodajcu a maliara. Kolekciu žánrových obrazov s námetom lučenských trhov dopĺňajú 4 olejomaľby (Trhovníčky so zeleninou, Trh paradajok, Trh a Trh v zime). Trh paradajok zachytáva výjav niekdajších lučenských trhov so skupinou ľudí a starými, už neexistujúcimi budovami niekdajšieho hlavného námestia. Je to obraz vytvorený v plenéristickom duchu. Obraz Trhovníčky so zeleninou sa líši od ostatných malieb s podobnou  tematikou svojim priestorovým  riešením – namiesto preplnených rušných trhových výjavov sa tu v pozadí skupiny troch predavačiek v krojoch otvára priestor do prázdneho pozadia, kde sa vynára osamelá blížiaca sa postava akoby symbolicky chápanej, moderne oblečenej mladej ženy. Do kolekcie sa zaraďujú dve ďalšie olejové náčrty s jarmočnou tematikou. Ďalšiu skupinu diel tvoria figurálne kompozície s postavami rodinných príslušníkov: Doma, Veronka, Oddych, Sediacaportrét manželky Irmy. Gyurkovits rád maľoval svojich blízkych v domácom prostredí a to nielen preto, že na modely väčšinou peniaze nemal. Svoju rodinu mal rád a rád s nimi trávil svoj čas – kreslil a maľoval dcéru, neskôr vnučku (Veroniku) v záhrade, na dvore. V jeho pokročilom veku sa dostáva do popredia interiér domova – ako na olejovom náčrte s názvom Oddych a tiež na maľbe s názvom Doma – ktorá zastupuje posledné obdobie autorovej tvorby.


Získané diela boli predstavené na výstave
Maliar Lučenca - život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 - 1968)“ v dňoch 
6. 10. – 11. 12. 2016 v Novohradskom múzeu a galérii a na repríze výstavy v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote v dňoch 11. 5. – 31
. 7. 2017.  Reprodukcie novozískaných obrazov sú uverejnené aj v novo vydanej publikácii.

Zoznam diel s fotoprílohou (pdf)


 

Reštaurovanie olejomaľby Františka Gyurkovitsa –  Vyhrabávanie mŕtvych


        Vďaka finančnej podpory FPU  sa dokončilo reštaurovanie unikátneho veľkoformátového (505 x 300 cm) historického diela. Prvá etapa práce sa uskutočnila v roku 2015 s projektom podporenom Ministerstvom kultúry SR, zahŕňala najnutnejšie zásahy k zabráneniu ďalších možných deštrukcií. V druhej etape došlo k úplnej obnove obrazu – spevnenie zdublovaného plátna na podrám, retušovanie farebnej vrstvy, konzervovanie. Práca bola – kvôli nadmernému rozmeru plátna a dezolátnemu stavu – skutočnou výzvou pre reštaurátora, vykonal ju Mgr.art. Miroslav Janšto, člen Komory reštaurátorov. Reštaurovanie umožnilo prezentovanie diela – návštevníci si ho môžu pozrieť v priestoroch Mestského múzea v starej Radnici v Lučenci. Dielo bolo prezentované na výstave Maliar Lučenca - život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 - 1968)“ v termíne 6. 10. – 11. 12. 2016 v priestoroch Novohradskom múzeu a galérii vo forme reprodukcie a informačného panelu, tiež vo forme prezentácie na prednáške o reštaurovaní maľby s názvom „Nepoznaný Gyurkovits“ v termíne 8. 12. 2016 v NMG pre študentov, odbornú a širokú verejnosť. Zreštaurované dielo je publikované v novo vydanej publikácii,  v ktorej sme pre toto dielo vyčlenili osobitnú kapitolu.

 O obraze:

Mesto Lučenec objednalo od Gyurkovitsa veľkoformátovú maľbu pri príležitosti výročia najtragickejšej udalosti v histórii mesta: vypálenia Lučenca v roku 1849.

        V čase revolúcie za oslobodenie Uhorska, rakúsky cisár vyžiadal pomoc od ruského cára na potlačenie revolúcie. Prichádzajúce ruské vojská sa dostali aj do Lučenca. Troch ruských dôstojníkov tu zabila skupina miestnych revolucionárov. Cárske vojská sa však kruto pomstili: mesto dali vypáliť a kozácki vojaci zajali nevinné obyvateľstvo - starcov, ženy a deti a nútili ich cez noc vlastnými rukami vyhrabať mŕtvoly zabitých dôstojníkov.) Tento dramatický moment zachytil Gyurkovits na svojej veľkolepej maľbe. Je to dynamická figurálna kompozícia v duchu romantizmu a historizmu, s expresionistickými črtami. Hlavný motív tvorí skupina ľudí kľačiacich okolo hrobu, rukami vyhrabávajúc vynárajúcu sa mŕtvolu ruského dôstojníka. Nad nimi sa týči ruský vojak na bielom koni, s bičom v zdvihnutej ruke. Krajnosť emócií postáv – úzkosť, zúfalstvo – autor vyjadruje expresionistickými výrazmi vytvorenými dynamickými ťahmi štetca. Gyurkovits začal pracovať na tomto monumentálnom diele v roku 1913, kedy vytvoril menšiu olejovú štúdiu, ktorá je takisto vlastníctvom NMG. V roku 1922 sa pustil do realizovania veľkého plátna rozmeru cca 3 x 5 m, na ktorom pracoval viac rokov. Chcel každú postavu na obraze namaľovať podľa živých modelov. Táto veľkolepá práca zostala nedokončená v štádiu náčrtu, čo však stupňuje expresivitu výrazu. Maľba má unikátny význam aj z hľadiska tematiky čerpajúcej z miestnej histórie, keďže zachytáva šokujúci a tragický moment histórie mesta Lučenec.

Prednáška o projekte - reštaurácie obrazu, Mgr. art. Miroslav Janšto
Zodpovedný pracovník pre realizáciu projektov: Andrea Németh Bozó, historička umenia


               Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


XII. Trienále akvarelu

 

.

Katalóg k výstave (link)                                                   Vernisáž výstavy - odovzdávanie cien                                                


                          Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Sklo zo vzorkovne v Poltári zachránené pre budúce generácie.

 

Novohradské múzeum a galéria v rámci jedného zo svojich primárnych zameraní na zbieranie a dokumentovanie sklárskej výroby v banskobystrickom regióne, získalo v roku 2016 vďaka grantu podporenému z FPU, doteraz najväčší počet skla do svojich zbierok.

Projekt nazvaný Akvizícia sklárskych výrobkov zo zaniknutých novohradských sklární zahŕňa viac ako 700 kusov skla zo vzorkovne už nepracujúceho sklárskeho podniku zo Slovglass a. s., Poltár. Projekt zahŕňa veľké množstvo skla vyrobeného v troch novohradských sklárňach, ktoré firmu Slovglassa.s. tvorili. Sklárňami, ktorých výrobky NMG získalo, sú skláreň v Zlatne, skláreň v Katarínskej Hute a skláreň v Poltári.

Sklo je unikátne z viacerých dôvodov. Prvým, snáď najzrejmejším je fakt, že toto sklo sa už dnes za podobných podmienok v menovaných sklárňach nevyrába. Sklárne v Zlatne a Poltári zanikli a skláreň v Katarínskej Hute síce pracuje, ale so značne pozmeneným výrobným sortimentom zahŕňajúcim strojovú výrobu kalíškového skla a len veľmi obmedzenú ručnú výrobu väčších kusov nápojového skla a malosériovej produkcie kalíškoviny.

Z bohatej kolekcie si dovolíme spomenúť len také kusy, ktoré dokumentujú najväčšie kolekcie skla. Z ručne vyrobeného skla typického pre všetky sklárne, ale hlavne pre skláreň v Zlatne, sú to sady nápojového skla, teda rôznych kalíškov a pohárov z farebnej skloviny. Skláreň v Zlatne vznikla v roku 1833 a produkovala sklo farebné, bohato tvarované. Svoju výrobu ukončila v roku 2003 a časť unikátnym svedectvom o zručnosti sklárskych majstrov zo sklárne v Zlatne. Svetoznámo preslávený nápojový servis Zlatá Zuzana tu prezentujú menej obvyklé verzie s leptanými pásikmi pod okrajom.

Sklo vyprodukované v druhej najstaršej sklárni Katarínska Huta založenej v roku 1842 prezentujú sady jednoduchého nápojového skla zdobeného farebným povlakom s krásne leptaným rastlinným dekorom. Veľké množstvo pohárikov, s ručne takzvane hutnícky tvarovanými kontúrami a tvarmi, zastupujú poháriky s modelovanými stopkami so zvoncovitými kalichmi. Skláreň po tom, ako zanikla firma Slovglass, a. s.,  Poltár ako jediná po prestávke v rokoch 2011 až 2015 znovu pracuje.

Produkciu v Poltári najmladšej novohradskej sklárne a zároveň sídla podniku Slovglass a.s., pracujúcej od roku 1971, zastupujú obsiahle zbierky krištáľového strojne vyrobeného skla a unikátnych prototypov. Prototypy skla, ktoré sa už nedostali pre nepriaznivé podmienky do výroby, predstavujú vkusne a triezvo tvarované nápojové sklo a a sady skla určeného na rôzne použitie v domácnostiach a pri iných príležitostiach ako sú vázy, podnosy a popolníky. Veľmi unikátnou a málo vídanou skupinou sú ocenenia, ktoré boli vyrábané v rádoch kusov pre rôzne príležitosti. Snáď najznámejším a najreprezentatívnejším je krištáľové krídlo, ktoré bolo v sklárni v Poltári navrhnuté a aj vyrábané.

S zbierke skla sú aj v sklárni ručne robené jedinečné kusy. Typickým výrobkom je napríklad sklenená ryba, ktorá bola vždy unikátom, lebo bola vytvorená každým sklárom inak.

Dôkazom výrazného medzníka v sklárskom umení, ktorým bolo konanie štyroch sklárskych umeleckých sympózií v Zlatne v rokoch 1992, 1993, 1995 a 1999 je sklenený objekt zakúpený tiež v rámci projektu. Je to dielo v tvare zelenej veže korunované  matným špicom vyrobené počas posledného sklárskeho sympózia v Zlatne sklárskym umelcom Jurajom Steinhübelom.

            Projekt podporen z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia prispeje k zachovaniu krehkého novohradského skla pred úplným zabudnutím. Vďaka jednoznačnému pôvodu budú sklárske výrobky okrasou pripravovaných výstav, odborných a populárnych článkov o dejinách sklární v Novohrade. V zbierkach NMG zostanú hmotným dôkazom prístupným každému záujemcovi o dejiny výroby sklenenej krásy v Novohrade.

Sklo zo vzorkovne v Poltári zachránené pre budúce generácie.

                           Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 
     Dňa 29.9.2016 sa uskutočnilo podujatie, kde boli prezentované tradičné kroje z novohradskej obce Veľký Lom. Odprezentované kroje sa stali súčasťou zbierkového fondu múzea prostredníctvom akvizičného procesu a hlavne vďaka projektu, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  Získali sme štyri druhy ženských krojov - svadobný, sviatočný, dievocký a smútočný. Z materiálovej a historickej hodnoty je  výnimočný
dievocký a svadobný kroj.
     Scenár podujatia začal spevom ženskej speváckej skupiny z Veľkého Lomu piesňou "Dolu Lômom, dole.." za súčasného premietania fotografií o obci Veľká Lom. Podujatie otvorila riaditeľka NMG p. Iveta Kaczarová. S projektom realizovaným cez Fond na podporu umenia oboznámila p. Emília Mázorová a obec predstavila pani starostka Anna Gregorová.
      Najzaujímavejším bodom programu bola "tzv. môdna prehliadka z doby krojovanej", kde získané kroje predvádzali študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci. Predstavili sa aj jednotlivé krojové súčasti a to tak, že manekýnka začínala predstavovať kroj od spodnej bielizne, čiže rubáša a postupným obliekaním do kompletného kroja. Vyvrcholením bolo čepčenie pani Annou Bublišovou. Paličkovaná čipka z Veľkého Lomu, ktorá sa nachádza na opleckoch bola predstavená pani Annou Baffiovou. Repliky dievockej a svadobnej party predstavili mladí nadšenci Sandra Poláková a dolnozemský Slovák Patrik Rago. Nárečie a príbehy z Veľkého Lomu boli v podaní Juraja Matiáša a Márie Kropáčovej. Nasledovalo symbolické uloženie krojov do depozitu. Program sa ukončil spevom pani Štefánie Selskej - "Veď ten Lom úbohá dedina..".
        Týmto programom sa dala akvizičnému procesu dôstojnosť a kroje sa takto predstavili študentom, žiakom a širokej verejnosti. Tradičné kroje zo zbierkového fondu budú využívané v rámci výskumenj, bádateľskej činnosti a na príležitostných výstavách.


Fotogaléria z podujatia v Novohradskom múzeu a galérii:Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

postmaster@nmg.sk