Semináre a podujatia:

TLAČOVÁ SPRÁVA

Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938-1939

Prezentácia knižnej monografie s jej autorom PhDr. Pavlom Mičianikom PhD. M.A.

Novohradské múzeum a galéria , Kubínyiho námestie č. 3, Lučenec

11.4. 2019 16:00

V priestoroch Novohradského múzeá a galérie na Kubínyiho námestí  bude vo štvrtok 11. apríla 2019 v spolupráci s Maticou Slovenskou predstavená nová knižná monografia Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938-1939. Knižku uvedie samotný autor PhDr. Pavel Mičianik PhD., M.A.. Pavel Mičianik pochádza z Novohradu a tiež tu žije. V súčasnosti je vedeckým tajomníkom Matice Slovenskej a zároveň je úspešným a publikačne veľmi plodným historikom. Jeho štvorzväzková knižná séria s názvom Slovenská armáda v boji proti Sovietskemu zväzu I, II, III a IV je dodnes vynikajúcim a neprekonaným zmapovaním účasti ozbrojených síl slovenského štátu, resp. Slovenskej republiky  ako spojenca nacistického Nemecka v boji na východnom fronte. V novej knižnej monografii venuje pozornosť dosiaľ monograficky nespracovanej téme agresie hortyovského Maďarského kráľovstva voči autonómnemu a neskôr samostatnému Slovensku. Autor narozdiel od zaužívaného rámca, kde je tento konflikt ohraničený 23. marcom až 4. aprílom 1939, tento konflikt ohraničuje omnoho širším časovým rámcom od októbra 1938 až po prelom jari a leta 1939. Publikácia tak prináša omnoho širší pohľad na ozbrojený konflikt, ktorý ukázal ochotu slovenskej verejnosti chrániť vlastný štát aj navzdory vtedajším zložitým okolnostiam. Všetci návštevníci, ktorých zaujímajú vojenské dejiny Slovenska, sa budú môcť o tejto zaujímavej a málo známej kapitole našich dejín dozvedieť vďaka odbornému pohľadu mnoho nových skutočností. Vstupné na podujatie je ľubovoľné.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Novohradskom múzeu a galérii
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

1.9. - 30.9.2018

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa aj toho roku zapája do projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy.
Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.
V roku 2018 sa v priestoroch Novohradského múzea a galérie uskutočnia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva tri podujatia. Dňa 13.9.2018 o 16.00 začneme prednáškou na tému Tradičný ľudový odev obcí Turie Pole a Lešť, ktorá je výstupom z terénneho výskumu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prednášku dopĺňa módna prehliadka Folklórne parádnice, ktorá je dôkazom toho, ako sa dá využiť ornamentika, rôzne výzdobné techniky a tradičný materiál pri tvorbe nadčasových modelov.
Ďalším zo série podujatí je koncert Romana Buhoveckého s prezentáciou albumu Svitanie, ktorý sa bude konať dňa 20.9.2018 o 16.00. Roman Buhovecký sa snaží byť autentický nielen vo svojej hudobnej tvorbe, ale aj v každodennom prežívaní. Usiluje sa o poctivý prístup k životu bez skratiek a tak neraz zažíva hĺbku i šírku, pády aj zlyhania. To všetko pretavuje do svojich piesní, ktorými chce sprostredkovať svoje zážitky a prinášať ľuďom radosť a nádej. Piesne z albumu Svitanie sú o láske, nádeji a o prekonávaní životných prekážok. Autorsky sa na jeho textoch podieľali aj rodáci z Novohradu.
Posledným podujatím v rámci DEKD 2018 bude prednáška Ing. Evy Belanovej, zo Správy CHKO Cerová vrchovina dňa 27.9.2018 o 16.00. Predstaví nám prírodu Ostrôžok, horského krajinného celku v oblasti Slovenského Stredohoria, so zameraním na prírodné hodnoty badateľné zo značených turistických chodníkov. Ostrôžky budujú vulkanické horniny a ich pyroklastiká, na severovýchodnej strane granodiority jadrového pásma. Podobne ako ostatné celky Slovenského stredohoria aj Ostrôžky vznikli v priebehu neogénu v dôsledku rozsiahlej sopečnej činnosti.

                                                               


TLAČOVÁ SPRÁVA

Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2018

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

21.7.2018 od 13.00 do 19.00

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci organizuje sériu podujatí pod názvom Dni keramiky 2018. Cieľom tohto podujatia je zvýšiť povedomie o historickom význame hliny ako materiálu, o pracovných postupoch pri jej spracovaní v minulosti i dnes, predstaviť hlinu ako univerzálny a všestranne využiteľný materiál, poskytnúť možnosť vyskúšať si prácu s hlinou návštevníkom podujatia a dať do pozornosti obyvateľov Lučenca a okolia jedinečné medzinárodné podujatie Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo. Ide o tvorivý pobyt umelcov – najmä keramikov  a sochárov, ktorý prebieha každé leto v neateliérových podmienkach, v priestoroch fabriky Žiaromat v Kalinove.

Dňa 16.7.2018 sa začína denný tábor Dni keramiky 2018, kedy sa deti prostredníctvom prednášok dozvedia o archeologických nálezoch najstaršej keramiky, histórii hrnčiarskych výrobných stredísk v Novohrade a hlinuspracujúcom priemysle, o umeleckom význame tvorby z hliny, ako aj o tradícii keramických sympózií. Zároveň si takto získané vedomosti budú môcť vyskúšať aj v praxi, pri výrobe vlastných keramických diel, či už na praktické, alebo estetické využitie.

Podujatie Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2018 je venované širokej verejnosti. Nosnou témou tohoročného podujatia je zadymovaná keramika. Od 13.00 začnú prednášky venované archeologickým nálezom keramiky na území Novohradu a Gemera v podaní PhDr. Alexandra Botoša z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ako aj technológii výroby zadymovanej keramiky v podaní keramičky Amálie Holíkovej. So svojím portfóliom sa predstavia účastníci XXX. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo. Lákadlom pre návštevníkov bude možnosť nahliadnuť do konzervátorskej dielne a vyskúšať si reštaurovanie archeologickej keramiky. Pre najmenších návštevníkov budú pripravené rôzne aktivity a hračky z hliny. Najzaujímavejšou časťou bude reálny výpal zadymovanej keramiky priamo v priestoroch záhrady NMG.


Hlavným partnerom projektu Dni keramiky 2018 je Fond na podporu umenia.TLAČOVÁ SPRÁVA

Víkend otvorených parkov a záhrad

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

3.6.2018 od 14.00 do 17.00


Európa záhrad je názov hlavnej témy X. ročníka kultúrno-vzdelávacieho a dobrovoľníckeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa bude konať v dňoch 1. - 3.6.2018. Hlavným cieľom uvedeného podujatia je zdôrazňovať a atraktívnym spôsobom sprístupňovať jedinečné hodnoty slovenských parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany a údržby.

Víkend otvorených parkov a záhrad umožňuje ľuďom spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej krajiny netradičným spôsobom, či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad.

Tento rok sa do podujatia po prvýkrát zapája aj záhrada Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ktorá je momentálne jediné tiché zelené verejné priestranstvo priamo v historickom centre Lučenca. Pre návštevníkov sme pripravili komentovanú prehliadku pod názvom Doterajšie zistenia o histórii budovy a priestoru záhrady, výklad k najzaujímavejším porastom v rámci nej. Po piatich rokoch znovu privítame v našej záhrade aj predstaviteľov Generácie Nula v zložení: Marcel Páleš, Ľudovít Majer, Marcel Perecár, Pavol Korba a gitaristu Romana Buhoveckého, ktorí predstavia svoju tvorbu prostredníctvom literárno – hudobného programu.

V priestoroch záhrady bude sprístupnená výstava fotografií, ktoré sa nám podarilo zhromaždiť a ktoré predstavujú premeny budovy a záhrady v čase, ako aj aktuálne výstavy v interiéri. Pre Lučenec v 20.-40.rokoch bolo typické nedeľné korzovanie po meste či návšteva mestského parku za účelom pikniku. Budeme radi, ak si návštevníci prinesú so sebou deky a urobia si piknik u nás, pri fontáne. Do príjemnej atmosféry ich zavedieme príjemným slovom a hudbou.

Priestory, kde sídli Novohradské múzeum a galéria, v minulosti slúžili na rôzne účely, jedného času aj ako nájomné byty. Touto cestou by sme preto chceli vyzvať ľudí, ktorí na Kubínyiho námestí 3 v minulosti žili, alebo pracovali, aby sa nám ohlásili, prípadne navštívili toto podujatie, a priniesli všetky materiály či fotografie, ktoré sa dotýkajú tohto priestoru, aby sme spolu znovuobjavili jeho genius loci.

26.4.2018 - Deň Zeme sme si v NMG pripomenuli prednáškami k ochrane prírody v spolupráci riaditeľkou Štátnej ochrany prírody SR - Správa CHKO Cerova vrchovina, Ing. Evou Belanovou. (viac foto)


TLAČOVÁ SPRÁVA

Svetový deň umenia v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

15.4.2018 od 14.00 do 17.00

 

Na základe rozhodnutia International Association of Art (IAA/AIAP – Guadalajara, Mexiko, apríl 2011), celosvetovej organizácie výtvarných umelcov spolupracujúcej s UNESCO, celý svet oficiálne oslavuje 15. apríl, deň narodenia Leonarda da Vinci, ako Svetový deň umenia.

Dátum bol zvolený ako pocta renesančnému géniovi, ktorého stále aktuálny odkaz dodnes inšpiruje maliarov, sochárov, filozofov, spisovateľov, vynálezcov ako aj všetkých obdivovateľov umenia.

            Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa rozhodlo pripojiť k organizáciám, ktoré si tento dátum pripomínajú a zorganizovať podujatie, na ktorom sa predstavia súčasní mladí umelci z Novohradu. Prostredníctvom svojho rozprávania a konkrétnych diel nás zavedú do zákulisia vzniku výtvarných diel a rôznych sfér výtvarného umenia, ako napr. maľba, keramika, fotografia či street art a iné, a to za zvuku pohodovej hudby. Zároveň budú mať návštevníci možnosť sami sa na chvíľku stať výtvarníkmi a spoluautormi diela, ktoré tu v rámci podujatia vznikne.

Sprístupnené budú aktuálne výstavy Miroslav Janšto - Príbeh reštaurovania a Variácie skla z Novohradu a Podpoľania. Vystavené budú tiež práce žiakov a študentov, ktoré vznikli v rámci tvorivých dielní organizovaných NMG v mesiacoch január – marec 2018.

V prípade priaznivého počasia sa bude podujatie konať dňa 15.4.2018 v priestoroch záhrady Novohradského múzea a galérie na Kubínyiho nám.3 v Lučenci, v čase od 14.00 do 17.00. Zároveň budú mať návštevníci možnosť priniesť si so sebou jedlo a priestory našej záhrady využiť ako ideálne miesto na nedeľný piknik.

fotoalbum 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Vladimír Polívka

LUČENEC A KRAJ NOVOHRADSKÝ

Predstavenie druhého vydania publikácie v spolupráci s jej editormi a Novohradským osvetovým strediskom

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

19.12.2017 o 16.00

 

Koniec dvadsiatych rokov 20. storočia bol pre Novohrad z hľadiska regionálnej histórie výnimočný. Nikdy viac nebola tomuto priestoru venovaná taká pozornosť. Kniha je prvou po slovensky písanou monografiou Novohradu. Napísal ju Čech Vladimír Polívka, verejný činiteľ, publicista, profesor Štátneho učiteľského ústavu v Lučenci, župný jednateľ, starosta telovýchovnej jednoty Sokol, člen mestského zastupiteľstva v Lučenci. Prvé vydanie knihy vyšlo v roku 1928 pri desiatom výročí vzniku Československej republiky. Lučenec a kraj Novohradský je cestopisom po Novohrade, ale i zaujímavým miestopisom Lučenca. Načrtáva históriu Novohradu, podáva cenné dobové svedectvo o regióne. Autor v závere knihy napísal: „Je na škodu veci, že sa nepodarilo opatriť obrázky niektorých významných buditeľov, ako aj pekné obrázky našich dedín a mestečiek. Snáď pri druhom vydaní sa vec úplne podarí.“

Tím editorov (Mária Adamová, Július Lomenčík, Tomáš Sitár a Mišo Šesták) spracoval k pôvodnému Polívkovmu textu poznámkový aparát, ktorý koriguje nepresnosti, či dopĺňa informácie. Druhé vydanie knihy po 90-tich rokoch je doplnené tromi stovkami fotografií z obdobia rokov 1900 až 1938, takže vás kniha prevedie Novohradom nielen slovom, ale i obrazom, čím je splnené želanie autora knihy.

Pri predstavení knihy a jej krste sa bude konať prezentácia pohľadníc a fotografií použitých v druhom vydaní knihy spojená s odborným výkladom.

                                                                                                                     

Mária Adamová


Dňa 14.12.2017 sa vo výstavných priestoroch Novohradského múzea a
galérie v Lučenci konalo uvedenie publikácie s názvom:

Umenie skla, Sklárske umenie na Slovensku 1990-1999

Podujatie bolo spojené s komentovanou prehliadkou kurátora
výstavy Glassmovement Ľubomíra Ferka.

   


TLAČOVÁ SPRÁVA

Uvedenie známky osobnosti B. S. Timravy podľa emisného plánu Slovenskej pošty

Špecializované podujatie v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. a Klubom filatelistov 53-03 Lučenec

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

6.10.2017 o 14.00

 

V rámci projektu Rok Timravy sa dňa 6.10.2017 o 14.00 v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci uskutočnilo slávnostné uvedenie známky osobnosti B. S. Timravy podľa emisného plánu Slovenskej pošty, a.s. s dňom vydania 2.10.2017. Jedná sa o poštovú známku z emisného radu Osobnosti, pripomínajúca 150. výročie narodenia tejto významnej slovenskej prozaičky a dramatičky.

Božena Slančíková Timrava sa narodila dňa 2.10.1867 ako jedno z dvojčiat do rodiny evanjelického farára Pavla Slančíka v malebnom prostredí novohradských vrchov, v obci Polichno. Hoci žila v ústraní od centier spoločenského a kultúrneho diania, jej literárne a kultúrne obzory rozširovala ako rodina, tak aj stretnutia s K. Banšelom, národovkyňou E. Goldpergerovou a O. Petianovou. Začínala vydávaním rukopisného časopisu Ratolesť, ktorý vydávala so sestrou Irenou. Vo svojich dielach podávala dokonalý popis ľudí a ich mentality, vlastností i zmýšľania. Príbehy zasadzovala zväčša do dedinského alebo malomestského prostredia svojho rodného kraja a mnohé z nich sú založené na jej vlastných skúsenostiach a príbehoch z jej života. Hoci sa v jej dielach často vyskytoval ako hlavný motív láska, nikdy sa k nej nestavala sentimentálne, ale skôr poukazovala na vypočítavosť, čím sa odlišovala od predošlej slovenskej prózy.

Podujatie vzniklo v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. a Klubom filatelistov 53-03 Lučenec.

  

fotoprezentácia


-

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Podujatie v spolupráci s organizáciami: Štátna ochrana prírody SR- Správa CHKO Cerová vrchovina, Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hámre, OZ Siváci, OZ Semita Iusti

20.5.2017, v čase od 16.00 do  22.00

Dňa 20.mája 2017 sa aj na pôde Novohradského múzea a galérie v Lučenci uskutočnilo podujatie Noc múzeí a galérií 2017. Program podujatia bolo postavené tak, aby sa návštevníci múzea dozvedeli, aké rôzne odborné činnosti stoja za fungovaním múzea, no pred očami verejnosti sú často ukryté.

Brány múzea sa otvorili o 16.00 animačným programom pod názvom „Za oponou NMG“ – Od obyčajnej veci k zbierkovému predmetu na nádvorí múzea, kde sa deti dozvedia, akou cestou prejdú predmety, kým sa stanú súčasťou zbierkového fondu múzea. Súčasne s tým bude Štátna ochrana prírody SR- Správa CHKO Cerová vrchovina prezentovať svoje aktivity pri príležitosti Dňa biodiverzity o ochrane prírody na území Novohradu a deti si budú môcť vyskúšať, na akej úrovni pracujú ich zmysly pri rôznych ekohrách. O 16.30 odznie vo výstavných priestoroch múzea prednáška z archeológie pod názvom Slovanské osídlenie Slovenska, ktorú odprednáša PhDr. Marta Mácelová, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB  v Banskej Bystrici. Následne odborní pracovníci predstavia najúspešnejšie projekty NMG za minulé roky,  ktoré prispievajú k uchovávaniu kultúry Novohradu. Hlavný program sa zakončí premietaním dobrodružného historického filmu Meč a kríž, ktorého autormi a účinkujúcimi sú členovia OZ Semita Iusti.

Počas celého podujatia budete mať jedinečnú príležitosť nahliadnuť do dielne zlatníkov, študentov Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša -Hámre a do činnosti OZ Siváci z Košíc, ktorí sa venujú rekonštrukcii odievania, vybavenia, zbraní a prejavom duchovnej kultúry Slovanov v čase Veľkomoravskej ríše. Počas celého trvania podujatia budú sprístupnené výstavy Avari a Slovania na sever od Dunaja a Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť. V priestoroch stálej expozície Poklady minulosti na vás čaká netradičná forma prezentácie histórie Novohradu a s ňou spätých zaujímavostí. Zároveň si budete môcť priniesť so sebou predmety, ktoré vám odborní pracovníci radi určia, prípadne ohodnotia, či odfotiť sa v dobových odevných súčiastkach.

Podujatie Noc múzeí a galérií 2017 je ideálnym miestom na uvedenie do života detského sprievodcu, ktorý bude deti sprevádzať po múzeu a bude súčasťou všetkých ďalších podujatí určených pre deti. Milou úlohou pre najmenších návštevníkov bude vybrať preňho vhodné meno. Z návrhov bude vybratý ten najzaujímavejší a jeho autor bude ocenený.

Záver podujatia Noc múzeí a galérií 2017 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci bol o 22.00.
 
 Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sa v priestoroch NMG uskutoční :

 

   27. 9. 2016 o  8,15 hod. - Premeny Lučenca vo fotografiách

 Prednáška spojená s multimediálnou prezentáciou starých a nových forografií o historických      budovách a významných pamätihodnostiach Lučenca priblíži podobu mesta v minulosti a jeho  tvár v súčasnosti. 

 29. 9. 2016 o 11,00 hod. -  Prezentácia krojov z Veľkého Lomu

 Štyri ženské kroje - sviatočný, svadobný, smútočný a dievocký z obce Veľký Lom odprezentujú   ich majiteľky. Súčasťou podujatia budú aj ukážky čepčenia a úpravy účesu charakteristického  pre túto oblasť - na kitu. Program spestria ľudové piesne v interpretácii žien z Veľkého Lomu.

Vstup do Novohradského múzea a galérie bude počas osláv Svetového dňa cestovného ruchu  v termíne - 27. 9. - 2.10. 2016 pre všetkých návštevníkov voľný.


Štyri ženské kroje - sviatočný, svadobný, smútočný a dievocký z obce Veľký Lom odpreztovali ich majiteľky. Súčasťou podujatia bola aj ukážka čepčenia a úpravy účesu charakteristického  pre túto oblasť - na kitu. Program spestrili ľudové piesne v interpretácii žien z Veľkého Lomu.Dňa 28. 7. 2016 o 16,00 hod. sa uskutočnila beseda s akad.mal. Alfrédom Balázsom, ktorá bola sprievodným podujatím k výstave „Metafyzické dotyky“.

V abstraktnom umení autora nachádzame dve roviny výtvarného prejavu. V jednej sa objavujú tvary a postavy známe z reality, inokedy vyvolané zo sveta fantázie. V druhej dominujú homogénne plochy s geometrickými tvarmi vyjadrujúcimi podstatu života. Tieto dve roviny sa v jeho tvorbe navzájom prelínajú. Prebehla komentovaná prehliadka k vystaveným dielam a rozhovor s umelcom pod vedením kurátorky výstavy Andrei Németh Bozó.


Dňa 23.7.2016 o 17.00 hod. sa uskutočnilo etnografické podujatie hra na Detskú svadbu

Hra na Detskú svadbu prezentovala starobylé svadobné zvyky dolnozemských Slovákov v Srbsku - Kovačici. Takto sa hrávali malé deti na dedinách a spríjemňovali nedeľné popoludnia starším ľuďom sediacim na priedomí. Súčasťou podujatia bolo aj pozývanie na svadbu, vinše starejšieho, oddávača, svadobné vinše, tanec s mladuchou, káčerov tanec, tanec s metlou, svadobné piesne... V programe vystúpili deti Slovákov žijúcich v Srbsku - vysťahovalci, najviac práve z nášho regiónu Novohrad. Takmer 300 rokov zachovávajú naše tradície a slovenský jazyk.

Svadbu prezentovali deti z Kovačice - Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka pod vedením p. Pavla Baláža a Jána Dišpitera.  Súčasťou programu bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Málinčok z Málinca pod vedením p. Kančovej a p. Joklovej a folklórneho a divadelného súboru Dupkáčik z Buzitky pod vedením Mateja Baláža a Veroniky Stančíkovej. Symbolický bol uzavretý sobáš medzi nevestou z Kovačice a novohradčanom z Málinca - priameho potomka prvého vysťahovalca na Dolnú zem.


Dňa 20.4.2016 o 10.00 hod. sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže

,,ZDOBENIE POLICHŇANSKÝCH KRASLÍC TRADIČNOU ORNAMENTIKOU A STAROBYLOU TECHNIKOU"  
- v súťaži boli udelené dve I. miesta a odmena starostu Polichna bola po 35 € na nákup školských pomôcok pre ZŠ ul. Vajanského v Lučenci a ZŠ ul. Školská vo Fiľakove. Na podujatí vystúpili s piesňou Polichňanské zvony a Polichňanské tie tri zvony Mgr. Veronika Stančíková, Annamária Krnáčová, Dominika Ibošová a Nora Cibuľová.

Prezetnácia  JURAJ NATHAN PETIAN (*20.4.1806, Polichno - +18.4.1859, Turie Pole) bola  pri príležitosti 210. výročia narodenia evanjelického farára, národovca, cirkevného historika a mecenáša Matice slovenskej.
Prednáška Ing. Ján Jančovica bola odprezentovaná Mgr. Pavolom Králikom.

Organizátori podujatia
BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Starosta obce Polichno
Miestny odbor Matice Slovenskej Polichno
Propozície - prihláška  súťaže Zdobenie polichnanských kraslíc


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dňa 27. 1. 2016 o 16,30 hod. sa uskotočnil krst knihy autorskej dvojice Pavol Hlodák, Július Križáni.

Krása slovenského skla je voľným pokračovaním knihy Zrod a vývoj slovenského skla - Sklárne stredného Slovenska, ktorá vyšla v roku 2012. Kým prvá bola zameraná na sklárne a osoby, ktoré sa zaslúžili o ich vznik, táto pojednáva o ich produktoch. Podáva informácie o výrobných technológiách v závodoch v minulosti až po súčanosť a na množstve fotografií prezentuje tvary skla, ktoré vyšli z produkcie sklární na území Slovenska. V prvej kapitole sa
venuje najstaršiemu slovenskému sklu a pokračuje vývojom sklárstva v 16. - 19. storočí. Dokumentuje úspechy slovenského sklárskeho priemyslu, jeho problémy v medzivojnovom období, ako aj hromadnú výrobu počas socializmu a
nakoniec aj dnešnú výrobu. Autori priblížia čitateľom zbierky skla v múzeách a u súkromných zberateľov. Zamerali sa aj na výtvarný vývoj a dizajnérov skla. V knihe sú reprodukované staré aj nové katalógové listy, strihy a značky slovenského skla. Publikácia poslúži záujemcom o históriu sklárstva, úžitkové umenie a zberateľom starožitného skla.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
            

         Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií zapája pravidelne od roku 2005. Aj v tomto roku ponúklo netradičné programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Od 17,00 do 22,00 hod. prehliadku stálej expozície „Poklady minulosti“ a výstavy „Keď utíchli zbrane“. Pre deti aj dospelých tvorivé dielne, v rámci ktorých mohli prejaviť svoju kreativitu nielen vo výtvarných technikách, ale pod vedením zručných lektoriek aj pri práci s drevom, drôtom či papierom. Na podujatí sa prezentovali svojimi výrobkami súčasní remeselníci.  Iste mnohých zaujala prezentácia uniforiem, výstroja a statická ukážka bojovej techniky z obdobia 2.svetovej vojny (sovietska motorka s prívesným vozíkom  a originálny americký  jeep). 70. výročiu ukončenia vojny boli venované aj prednášky spojené s prezentáciou o oslobodení Novohradu a Lučenca. Súčasťou programu boli aj ukážky poskytnutia zdravotníckej a ošetrovateľskej pomoci, ktoré predvedú študentky Strednej zdravotníckej školy v Lučenci.
Návštevníci podujatia Noc múzeí a galérií v našej inštitúcii  mali možnosť ochutnať novohradský chlieb z pekárne Penam.


Dňa  5.2.2015 sa v priestoroch NMG uskutočnili ukážky z tvorivej práce rezbárov - Ján Likavec, Rastislav  Boško

 


Prednáška Mgr. Štefan Chrastinu  (historik NMG)  k 70. výročiu oslobodenia Lučenca v kine Apollo 14.1.2015 9:00

Dňa  12.12. sa v priestoroch NMG uskutočnili prednášky Kataríny Acélovej-Galikovej s názvom "25 rokov slobodnej slovenskej novinárskej fotografie"

12. 12. 2014 o 12,00 hodine - prednáška, 12. 12. 2014 o 17,00 hodine  - beseda

V priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v prebehla výstava portrétnej tvorby profesionálnej fotografky, rodáčky z Lučenca, Kataríny Acél - Gálikovej s názvom  „Portréty“. Pri tejto príležitosti sme pripravili dve sprievodné podujatia:

Pre študentov odbornú prednášku na tému „25 rokov slobodnej slovenskej novinárskej fotografie“. Po prednáške záujemci mali možnosť  konzultovať s autorkou svoje fotografie a získať tak spätnú väzbu, prípadne rady a tipy do ďalšej tvorby.

 

Pre širokú verejnosť a členov AMFO, ktorí vyvíjajú svoju činnosť pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, sa v ten istý deň o 17,00 hodine uskutočnila beseda s autorkou. Na stretnutí sa otvorili témy súvisiace s vystavenými fotorgafiami, témy o fotografovaní pre médiá a o živote fotografa v 21. storočí.
stiahnuť celý leták   MUSICA MEDICA (SK/UK)  - koncert dňa 16. mája 2014 o 18:00

Nadžánrový hudobný projekt Musica Medica je spojením  osobností  
z  rôznych kútov hudobného sveta. Dvoch profesionálov spojila
prapôvodná, častokrát opomínaná  myšlienka, že hudobný obsah
 v prvom rade pozdvihnúť náladu, ducha človeka.
Interpreti Musica Medica však  neostávajú len v tejto rovine, sú dokonca
presvedčení, že hudba má  schopnosť pôsobiť na fyzickej úrovni a môže
tak zlepšovať  zdravotný stav  človeka. Hudobník je v tomto
prípade  sprostredkovateľom, ktorý svojou hrou 'oživuje' vibrácie tónov
a tieto  pôsobia blahodárne nielen ako zvukový zážitok, ale aj ako
skutočné vlny frekvencií na ľudské telo.
Vo svojej tvorbe sa obracajú k zvukovým formám,  ktoré majú pôvod 
v  tradícii pôvodných obyvateľov našej planéty, no neboja sa ich spájať 
so súčasnými piesňovými formami, harmóniami a pulzom dnešnej
doby.  Rami Shaafi, ktorý prežil väčšiu časť života v Anglicku ovláda
techniku alikvótneho spievania a tiež techniky  hry na nástroje, ktoré sú
staré niekoľko tisíc rokov. V hudobnej fúzii  sa spájajú so zvukom gitár,
beat boxu a elektronických efektov súčasnosti, ktoré  prináša jazzman
Boris Čellár.  Pre hudobnú formu je typická úplná improvizácia, všetky
skladby vznikajú v momente aktu.


    V rámci vernisáže výstavy Ján Hus v roku 1415 a o 600 neskôr dňa 29.4.2014 o 16,00 h. sa uskutočnila prednáška riaditeľa Husitského múzea v Tábore - Mgr. Jakuba Smrčka, ThD na tému  „Ján Hus v súvislostiach svojej doby a tradícií“.Prednáška RNDr. Mareka Bombaru,PhD. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach na tému „ Fyzika na Veľkom hadronovom urýchľovači v CERN“, v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci dňa 28. 2. 2014

 
Noc múzeí a galérií

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec     fotogaléria z podujatia

18. mája 2013 od 17,00 do 23,00 hod.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií zapája pravidelne od roku 2005. Aj v tomto, v poradí už 9. ročníku podujatia, ponúka netradičné programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Po otvorení o 17,00 hod. sa deti, ale aj dospelí môžu realizovať v rámci tvorivých dielní (kresba, práca s textilom a hlinou). Na 18,00 hod.  Mgr. Štefan Chrastina pripravil prezentáciu histórie Lučenca vo fotografiách pod názvom -Derivácie (premeny) Lučenca. O 19,00 hod. nasleduje literárno - hudobné program v interpretácii poetov Generácie Nula z Banskej Bystrice a žiakov Cirkevnej ZUŠ J. Bosca z Lučenca. Milovníkov rokenrolovej hudby iste poteší koncert lučenskej kapely Mr.Psycho & The Dark Angeles o 21,00 hod.  Podujatie uzatvára od 22,00 do 23,00 hod. nočná prehliadka stálej expozície Poklady minulosti a komentovaná prehliadka výstavy Deriváty za účasti prezentujúcich sa autorov.

        


Dramaturg, hudobník, textár a spevák Martin Geišberg vyštudoval divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V súčasnosti sa dramaturgicky venuje len rozprávkam a má blízko k ľudovej hudbe. Je autorom hudby hudobno-poetického recitálu Štyri ročné obdobia na motívy rovnomennej novely Mariána Geišberga. Koncertoval s rôznymi kapelami a interpretmi, najčastejšie s vlastnou skupinou UMK (Umenie milovať krásu).                                  

       Nany M. Hudák je zakladateľom a spevákom alterfolkovej formácie Shz Nany z Prievidze.
 Na svojej spoločnej pesničkárskej plavbe za svetlom sa Martin Geišberg a Nany M. Hudák zastavili aj v Lučenci a  v priestoroch Novohradského múzea a galérie svojim fanúšikom zahrali, a porozprávali príbehy o kľukatých cestách za slobodou.

klik pre foto z koncertu 2.4.2013 v NMG Lc

 


20 rokov čakania - koncert a krst CD  Petra Janků   

22. 2. 2013 o 19,00 hod.  

Novohradské múzeum a galéria,  Kubínyiho nám. 3, Lučenec

Peter Janků sa narodil v Lučenci. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Vysokej škole múzických umení v Bratislave scénické a kostýmové výtvarníctvo. V rokoch 2003 - 2012 popri práci scénografa v slobodnom povolaní bol redaktorom, režisérom, neskôr dramaturgom a tímlídrom v redakciách publicistiky – TV Markíza, Slovenská televízia, Ta3 a RTVS. Za svoju scénografickú, divadelnú a novinársku činnosť získal niekoľko celoslovenských aj medzinárodných ocenení. V roku 2010 sa stal laureátom súťaže Dráma 2010 ako aj ceny Slovenského rozhlasu za divadelnú hru „Kamene života“.

Peter Janků je veľmi všestranný, talentovaný a charizmatický človek. Miluje hudbu a je známy svojimi trefnými pesničkami zo života. Poslucháči si ho obľúbili pre jeho svieže texty s aktuálnymi témami, kamarátske vystupovanie i pre skutočnosť, že prostredníctvom svojej hudby dáva najavo svoje názory, ktoré sú skryté medzi riadkami. Presadil sa na slovenskej folkovej scéne a právom si získal popredné miesto v jej radoch. Dodnes vydal štyri autorské albumy : CD Až doteraz (1998), SD Live v divadle a.ha (2001), CD 3306 sekúnd života (2004) a Folkové reportáže (2008). 

Na koncerte v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci sa bude krstiť jeho ďalšieho CD s názvom „20 rokov čakania.“


Dňa 31.1.2012 sa uskutočnila beseda s Ing. Marián Fillo s názvom  „Praktické rady pre neočkujúcich rodičov“
je hlavný tvorca stránky  sloboda-v-ockovani.sk, zameranie besedy s prednáškou:

• základné informácie o každej chorobe, proti ktorej sa na Slovensku povinne očkuje •
 • výskyt očkovaním preventabilných chorôb u nás a v zahraničí • čo s nežiaducimi účinkami očkovania? •
• čo s čiernym kašľom — ako ho diagnostikovať? ako ho liečiť? • doterajšie skúsenosti s RÚVZ NR •
• ako budovať, posilňovať a udržiavať silnú prirodzenú imunitu u detí i dospelých? • čo s chrípkou? •
• prírodné alternatívy k antibiotikám a antivirotikám•práva a povinnosti pediatra pri odmietaní očkovania•
• čokoľvek, čo Vás o očkovaní zaujíma a na čo by ste sa chceli spýtať •
           Krst novej básnickej zbierky Hany Koškovej.   25. januára 2013 16:00

            


       

Maok - koncert dňa 21.12.2012

www.maok.net   -   hudba na stiahnutie -  


Medzihmla

8. 12. 2012 o 18,00 hod.
Novohradské múzeum a galéria,  Kubínyiho nám. 3, Lučenec
       

      V priestoroch NMG sa  v spolupráci s ArtPublic a galériou Priestor v Lučenci uskutočnil v poradí už 4. ročník úspešného celoslovenského podujatia Medziihmla -  autorské čítanie poézie a prózy na tému  „Kedy si bol nasposledy dieťaťom?“    

Multimediálne podujatie v sebe ukrývalo literatúru, hudbu a divadlo. Svoju tvorbu predstavilo 10 autorov a dvaja hudobní hostia.  Hudba zaradená medzi jednotlivých interpretov bola originálna a založená na symbióze s literatúrou, divadlom i vizuálnym umením, ktoré bude prezentované formou videoartu, plagátov či fotografií. Novinkou bola nielen výstava detských fotografií autorov s ich životopisom, ale aj malé kníhkupectvo, kde si záujemcovia mohli zakúpiť knižky autorov aktuálneho ročníka Medzihmly s ich autogramom a venovaním.V Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci sa dňa 19.11.2012 (v pondelok) o 15:12 hod. uskutočnila čítačka a beseda
s Pavlom "Hiraxom" Baričákom - spisovateľom, blogerom, textárom, cestovateľom, poetom a hudobníkom.

Je autorom knihy Šlabikár šťastia: Návrat k sebe, ktorú predstaví v Lučenci. Po prednáške si záujemcovia mohli dať podpísať prinesené knihy či ich kúpiť priamo od autora s extra zľavou.


   


Beseda s Júliusom Mieškom  28. 8. 2012 o 14,00 hodine V našich dejinách majú trvalé miesto udalosti, odkaz ktorých je stále živý a inšpirujúci. Sú to historické medzníky, ktoré sa hlboko vryli do pamäti generácií. K nim sa vraciame, aby sme z nich čerpali silu, optimizmus, sebavedomie, vlastenecké cítenie a dôveru vo svoj ďalší vývoj. K takým dôležitým udalostiam v našej  novodobej histórii patrí Slovenské národné povstanie. V tomto roku oslavujeme jeho 68. výročie. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch našej inštitúcie konalo stretnutie s priamym účastníkom oslobodzovacích bojov, s pánom Júliusom Mieškom
.Lučenec od stredoveku po súčasnosť   - prednáška dňa 23. 8. 2012 o 16,00 hod.

V dňoch 23. - 26. 8. 2012 sa v našom meste konajú Dni mesta Lučenec. V rámci nich  sa v priestoroch NMG uskutoční prednáška Mgr. Štefana Chrastinu, historika našej inštitúcie, v ktorej sa zameria na históriu mesta Lučenec od stredoveku až po súčasnosť. Predstaví najvýraznejšie a najdôležitejšie úseky z dejín mesta Lučenec. Bude informovať predovšetkým o prvých zmienkach o meste, o najväčšom stredovekom vojenskom strete -bitke pri Lučenci, o vypálení Lučenca v roku 1849,  o dejinách Lučenca v 19. - 20. storočí a o ďalších významných udalostiach v histórii nášho mesta.

dňa 24. 11. 2011 o 18,00 hod. sa vo výstavných priestorov NMG uskutočnil
 krst knihy lučenského autora Martina Dzúra 

O autorovi:

Martin Dzúr (1981) sa narodil a žije v Lučenci. Píše poéziu aj prózu. Vyštudoval literatúru.
Na viacerých literárnych súťažiach za svoju tvorbou získal niekoľko ocenení. (Cena Pavla Straussa, Novomeského Nitra, Akademický Prešov, Literárna Senica L. Novomeského, Krídla Ivana Laučíka atď.).O knihe:

Ako sám autor hovorieva, je viac otcom ako básnikom. Zbierkou Dekonštrukcia podľa času sa snaží tento pomer trochu upraviť. Knižka prináša takmer 70 zrelých básnických textov hľadajúcich odpovede na vzťahové, existenciálne či sociálne otázky, ktoré sú systematicky usporiadané do šiestich cyklov. Jednotlivé cykly sú pritom stmelené nielen tematicky, ale rozohrávajú sa v nich dokonca drobné epické príbehy mapujúce životné úseky lyrického subjektu (Z čiernej kroniky). V mnohých básňach sa zrkadlí autorova znalosť slovenskej poézie a literatúry, ktorú vyštudoval, a tak v nich môžeme nájsť väzby a odkazy na iné slovenské literárne texty.
(autor: martinus.sk)

  V Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci sa dňa 11.11.2011 o 18.00 hod.
  pri príležitosti ukončenia projektu "Kultúra pre všetkých v historickom
  centre mesta Lučenec" uskutočnil koncert skupiny Lucky Brown Stripe. 

  Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Centra pre filantropiu n.o.
  a CBA Slovakia, s.r.o. z programu Pomáhame v našom meste.
     

YOUNG FOLKS NA FACEBOOKU

kontakt: youngfolkslc@gmail.com

Mesteké noviny v Lučenci o tomto napísali..


Dňa 5. 8. 2011 o 19:00 sa v átriu NMG konal koncert skupiny BABYLUZARU.  


Láska k hudbe, rytmom a najmä zvuku bubnov západoafrických krajín od Guiney cez Mali až po Senegal - to je to, čo spája členov skupiny.

Tradičné melódie a piesne okorenené vlastnými prvkami a variáciami v bubnovom predstavení doprevádzanom tancom rozprúdili krv vo vašich žilách. V rámci koncertu - kurz afrického tanca s lektorkou, posedenie pri čaji z čajovne RelaxArt priamo v priestoroch NMG. Návštevníci si pozreli aj výstavu afrického umenia ,,Mbulu ngulu - strážcovia duší".

Bybaluzaru v NMG na youtube..
Stanislav Jeleň a kolektív : „Náučno - poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska“   viac info o publikácii

17. 6. 2011 o 9,00 hod. vo výstavných priestoroch NMG na Kubínyiho nám.3 v Lučenci.
Podujatie sa organizovalo v spolupráci s Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici a so Správou slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši a je určené pre odborných pedagógov /geológia, geografia/  základných a stredných škôl v okresoch Lučenec a Poltár.

Uvedený exkurzný sprievodca bol vydaný v roku 2010 a predstavuje najvýznamnejšie lokality anorganickej prírody v našom regióne. Súčasťou prezentácie bude premietanie filmov k danej téme. Publikácia je ojedinelou v tejto oblasti, preto je podujatie významným prínosom pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výučbou geológie a geografie.

   


 Deň detí v múzeu - Rozprávkové popoludnie s mímom Miroslavom Kasprzykom

 

    Interaktívna rozprávka pre malých aj veľkých. Zažite s nami všelijaké huncútstva
    priamo na javisku a zapojte sa do hry a improvizujte v Novohradskom múzeu a galérii       dňa 3.6.2011 o 16.00 hod.

    

    TLAČOVÁ  SPRÁVA

    Deň detí v múzeu
    Rozprávkové divadelné popoludnie s mímom Miroslavom Kasprzykom.
    Realizuje sa v spolupráci s občianskym združením CADUCEUS
    NMG, Kubínyiho námestie 3, Lučenec 3. 6. 2011 o 16,00 hod.
 
    

      Od mímov človek obyčajne nečaká slová. Všetky svoje radosti, starosti, city aj vášne nám dokážu odovzdať pohybom a mimikou. Miroslav Kasprzyk, rodák z Liptovského Mikuláša sa pantomíme  venuje od roku 1982, profesionálne od roku 1994. Okrem Slovenska často účinkuje v zahraničí - v Dánsku, Holandsku, Švajčiarsku, Taliansku, Mexiku ... Spolupracuje na vernisážach, multimediálnych projektoch, televíznych reláciách, účinkoval v niekoľkých  filmoch.  Založil festival PAN Liptovský Mikuláš, zameraný na pohyb a pantomímu. Už niekoľko  rokov dokazuje, že pantomíma vie divákov zaujať, pobaviť, potešiť. Jeho originálny pohybový prejav a improvizácie sa nezmazateľne zapisujú do histórie slovenskej pantomímy a šíria po svete jej dobré meno. Vo svojej profesii je výnimočný a veríme, že rozveselí aj naše deti, ktoré sa stanú  formou improvizácie súčasťou rozprávky.  Podujatie je určené hlavne pre rodiny s deťmi. Po predstavení budú mať možnosť prehliadky stálej expozície Poklady minulosti.


Noc múzeí a galérií - 14. 5. 2011 od 17,00 do 24,00 hod.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa do medzinárodného projektu „Noc múzeí a galérií“ zapája pravidelne od roku 2005 s cieľom ponúknuť širokej verejnosti pútavé netradičné podujatia. 
Na 7. ročník celoeurópskeho podujatia sme pripravili programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov - pre deti, študentov, dospelých aj dôchodcov.Naša inštitúcia si dňa  29. 4. 2011 pripomenula Deň Zeme už tradične v spolupráci so správou
CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote.  Podujatia sa zúčastnili žiaci lučenských základných škôl pod vedením Evy Belanovej. Hrali ekohry, besedovali o prírode,  jej význame pre človeka a o chránených druhoch rastlín a živočíchov.


Na juhoamerickej vlne

Prezentácia s diskusiou sa uskutočnila dňa 13.3.2011 o 14:00 hod.

Michal Knitl pochádza z Limbachu. Študoval na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Strávil pätnásť mesiacov v Južnej Amerike, kde sa venoval  dobrovoľnej práci a turistike. Svoje skúsenosti a putovanie po Uruguaji, Argentíne, Čile, Brazílii, Paraguaji, Bolívii, Peru a Ekvádore opísal v cestopisnej knihe  Na juhoamerickej vlne. 

   


_______________________________________________________________________________________________________________

                                              Čaj - tradícia a filozofia

 Prednáška odborníčky na čaj, Renaty Fuksovej (18. 1. 2011 o 17,00 hod.),  bola spojená  s ochutnávkou. Účastníci získajú informácie o histórii, druhoch,
 filozofii a tradíciách pitia čaju vo svete.

   


_________________________________________________________________________________________________


V utorok 22.12.2010 sa uskutočnilo podujatie  Medzihmla  - autorské čítanie poézie a prózy a koncert mladých umelcov z celého Slovenska.               
Usporiadatelia : Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Peter Balko a Roman Priška z Občianskeho  združenia ArtPublic                       


 

Svojou tvorbou sa predstavili:
M
aroš Hečko, básnik, scenárista a líder kapely Home Made Mutant - poézia, spev, klavír
Monika Satková, speváčka kapely Chick&Tin - spev, klavír
Peter Balko, Ján Púček,  scenárista, básnik a prozaik - poézia a próza, premietanie filmov z  VŠMU
Peter Balko, Roman Priška a Ján Segéň - metamorfózy v originálnom prepojení pôvodnej poézie a klasickej i elektronickej hudby
Abdelrazak Bouali - poviedky
Radka Hoffmanová - poézia
Janka Palúchová - originálne krátke poviedky
Jakub Zaťovič, spevák, prozaik  - poviedky  
Peter Prokopec, básnik a Marek Pastier, gitarista -  univerzálne prepojenie poézie, hudby a spevu...      
Michal Dováľ, básnik  -  poézia a krátke poviedky,  Jozef Trtol, básnik - poézia

                       __________________________________________________________________________

V nedeľu 21.11.2010 sa uskutočnilo vystúpenie Maok-a. Uši a srdcia pootváral piesňami 
zahranými na viacerých hudobných nástrojoch.

_________________________________________________________________

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci s OZ Caduceus 
 pripravilo dňa 12. novembra 2010 o 16:00 autorské čítanie a besedu so spisovaťeľom, hudobníkom zabávačom
Branislavom Jobusom.  
O dobrú náladu sa postaral aj hudobnou prudukciou na jednotnej roľníckej gitare.

Kniha: Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda - Branislav Jobus RECENZIA

_________________________________________________________________

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci s Katedrou biológie a ekológie FPV UMB  v Banskej  Bystrici a Regiónom Neogradiensis z.p.o.  pripravilo medzinárodnú vedeckú konferenciu
Ján  Šalamún Petian - Petényi - Život - dielo - odkaz.  
Uskutočnila  sa  v dňoch 7. - 8. 10. 2010 na Mestskom úrade v Lučenci. 
Je zameraná na priblíženie osobnosti J.Š.Petiana, rodáka z Ábelovej. Patrí k významným osobnostiam slovenskej, i európskej prírodovedy a muzeológie.
Sprievodným podujatím konferenie je výstava Príroda Ostrôžok v priestoroch Novohradského múzea a galérie v dňoch  7. - 31. 10. 2010.

_________________________________________________________________


_________________________________________________________________

Naša inštitúcia si dňa  21. 4. 2010 pripomenula Deň Zeme už tradične v spolupráci so správou
CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote.  Podujatia sa zúčastnili žiaci lučenských základných škôl pod vedením Evy Belanovej. Hrali ekohry, besedovali o prírode,  jej význame pre človeka a o chránených druhoch rastlín a živočíchov.

_________________________________________________________________


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci usporiadalo dňa 31. 3. 2010 o 17.00 hod.,
prednášku s prezentáciou  „Čo neviete o káve“.   Návštevníci sa dozvedeli o pestovaní, výrobe a príprave
kvalitnej kávy s možnosťou ochutnávky na mieste podujatia.

_________________________________________________________________

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci usporiadalo dňa 17. 2. 2010 o 15.30 hod.,
prednášku s prezentáciou  „Kruhy v obilí 2009“.   Návštevníci sa dozvedeli o autentickom, fenomenálnom
jave, ktorý pôsobí ako katalyzátor k učeniu, inteligencii a spiritualite.

_________________________________________________________________

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci usporiadalo dňa 27. 1. 2010 o 17.00 hod.,
prednášku „Všetko o čokoláde“.   Návštevníci sa dozvedeli o histórii, výrobe a druhoch čokolády. 
Na záver podujatia návštevníkov potešila ochutnávka rôznych druhov čokolád.postmaster@nmg.sk
postmaster@nmg.sk