nmg

POKLADY  MINULOSTI

Stála expozícia z najcennejších zbierok Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia.

       

Stála expozícia Novohradského múzea a galéria v Lučenci  „Poklady minulosti“ prezentuje najvzácnejšie predmety zo zbierok inštitúcie. Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci a nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo.
Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už  zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove. Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče.
K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku. Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy.  Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber  z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho.

  
_______________________________________________________________________________

                 
Expozícia keramickej tvorby,  Mestský úrad Lučenec - átrium

Prezentuje výber z kolekcie súčasného keramického umenia. Tento fond sa buduje od roku 1989 a každoročne je obohacovaný o nové prírastky – výsledky tvorivého pobytu účastníkov medzinárodného keramického sympózia. Surovinová základňa, žiaruvzdorné keramické materiály a stáročná tradícia ľudovej i priemyselnej keramickej výroby v Novohrade sú myšlienkovým i materiálnym základom podujatia. 

Umelci vytvorili svoje diela v neateliérových podmienkach, v závode Žiaromat, a.s. Kalinovo. Žiaruvzdorný materiál – šamot – je pre autorov výzvou, inšpiráciou, ponúka priestor na experimentovanie a objavovanie nových technologických možností. Výsledkom sú monumentálne umelecké diela, ale i krehké malé artefakty keramikov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Bulharska, Nemecka, Holandska, Belgicka, Turecka, Rakúska, Argentíny, Lotyšska, USA, Kórei, ktorých vybrané diela tvoria jedinečnú zbierku súčasnej keramickej tvorby.


   


 

postmaster@nmg.sk