Katalógy   

I. ročník - 1983          
II. ročník - 1986           III. ročník - 1989             IV. ročník - 1992          V. ročník - 1995             VI. ročník - 1998        

VII. ročník - 2001      VIII. ročník - 2004        IX. ročník - 2007             X. ročník - 2010*           XI. ročník - 2013

*-fotoprezentácia všetkých diel


XII. Trienále akvarelu
 2016


Propozície

Prihláška


XI. Trienále akvarelu  11.12.2013  - 2.2.2014

 

Trojročný odstup v organizovaní prehliadky originálnych autorských prístupov v technike akvarelu umožňuje nahliadnuť na zmeny vo vývoji tejto zvláštnej, možno až v súčasnej dobe naplno oceňovanej maliarskej technike. V minulosti bol akvarel používaný skôr ako doplnková technika, slúžiaca na prípravu definitívnej maľby a na kolorovanie kresby. Až pod vplyvom anglickej maliarskej školy v 2. pol. 18. storočia, dokázali umelci spôsobom alla prima, ktorý si vyžaduje veľkú istotu, rýchlosť a veľkorysosť, vyťažiť z jej výrazu, jemnosti a predovšetkým BEZPROSTREDNOSTI.

Umelci, ktorí dnes používajú tento druh maľby, si väčšinou vypracovali osobitú techniku, často presahujúcu rámec tradičného chápania jej technologických nárokov. Často je to práve rýchlosť práce, odľahčený až transparentný vzhľad výsledku a plynulé prestupovanie farebnej škály, ktoré zvádzajú k zľahka predstieranej emocionalite, zaznamenávaniu „pocitov“. Akvarel sa tak mení na techniku náhody a len skutočne odvážne senzibilný autor neskĺzne do lacných efektov. Druhou výrazne zastúpenou polohou je akvarel ako remeselná technika. Je to naozaj ideálny spôsob ako zachytiť efemérnosť, napríklad, premien krajiny alebo inej skutočnosti s charakteristickou jemnosťou farebnej skladby transparentných vrstiev alebo ako použiť koloristický postup v rámci zvolenej idei. Nie je vôbec jednoduché rozhodnúť, čo ešte je svojbytným akvarelom, umocňujúcim autorovu intenciu, alebo naopak, čo sa rozplýva v autorovej nesústredenosti, náhodnom objave alebo paradoxne, v prílišnom naliehaní na voľbu prevedenia. O technike akvarelu by sa v tejto  súvislosti dalo hovoriť ako o úsilí šetriť úsilím.

Po prvýkrát v histórii trienále sa vrámci prehliadky dostali do užšieho výberu aj práce, ktoré sa s te-chnikou akvarelu vysporiadali iným spôsobom, a síce jeho aplikovaním do animácie, t.j. do pohyblivého obrazu alebo pomocou digitálnych technológií, použitím špeciálneho softvéru. Nazdávam sa, že je to náznak nových  impulzov, ktoré môžu otvárať iné hľadiská súťaže a je možné s nimi v budúcnosti počítať. Rozdiel medzi digitálnym a klasickým, analógovým výsledkom, totiž na prvý pohľad nie je zrejmý. Odlišný je spôsob, akým sa celý proces maľby realizuje. „Myslenie akvarelom“ tu dokonale nahrádza techniku techniky. 

Aby sme sa dokázali zodpovedne postaviť k výberu z veľkého množstva prihlásených prác, zvolili sme za dominantné kritérium hodnotenia a výberu mieru koncentrovanosti výpovede, nekom-promisný prístup k tradičnej technike a jej presahom a intenzitu zážitku zo spracovania témy.

Tak, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, tohtoročnej súťažnej prehliadky sa zúčastnilo najviac autorov zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. S výnimkou jedného autora z Ruska a z Japonska má Trienále akvarelu teda skôr stredoeurópsky rozmer. V prvom kole porota vybrala 98 diel od 56 autorov, na výstavu bolo napokon vybraných 63 diel od 41 autorov.

Pohľad poroty rozhodne upútalo väčšie množstvo prác, než aké si trúfla napokon určiť ako najzaujímavejšie. Práce „Intercisia“  a „Conversation“ Mirely Ungureanu z Rumunska (3. miesto),  zaujali odľahčeným rukopisom bežných výjavov zo života. Akvarel „Bez názvu“ Dominiky Lehockej (2. miesto) presvedčil spracovaním tradičného motívu zasneženej krajiny s mimoriadnym citom pre sneh. Viacvýznamové „Vzorky medu“ Edity Vološčukovej, upútali premysleným konceptom s využitím geometrizujúceho motívu s veľmi silným metaforickým obsahom. Zvláštnym uznaním porota ocenila digitálny „Akt“ Dominika Hlinku, ešte študenta Vysokej školy výtvarných umení, ktorý vniesol do súťaže polemiku a iný názor na vysporiadanie sa nielen s technologickou otázkou tejto stále fascinujúco premenlivej techniky.

Zostáva len dúfať, že usporiadateľovi tohto výnimočného podujatia sa podarí aj naďalej udržať záujem o akvarel a pestovať aj týmto spôsobom jeho jedinečné kvality. 

                                                                                                                                     Klaudia Kosziba

Výsledky medzinárodnej poroty XI. Trienále akvarelu v Lučenci dňa 18. 11. 2013 

fotoprezentácia z výstavy

   

   ŠTATÚT  XI. TRIENÁLE AKVARELU

    PRIHLÁŠKA


V roku 2010 usporiadalo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 10. jubilejný ročník tohto podujatia. 


Medzinárodná porota X. Trienále Akvarelu v zložení:  predseda komisie Prof. Ľudovít Hološka (Banská Bystrica), Shah Gabriella (Salgótarján, MR), Dušan Krnáč (Zvolen), PhDr. Jarmila Kováčová (Martin), Szilasi Ágota (Eger, MR)  dňa 30. novembra 2010 vybrala na výstavu nasledovné diela:  Fotogaléria z vernisáže a výstavy

Katalóg diel X. TA


Ocenení autori:
Tento projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu SRNázov výstavy:     IX.Trienále akvarelu

Termín konania:   12. 12. 2007 – 17. 2. 2008

Miesto konania:    Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám. 3, Lučenec 

Kurátor výstavy:   Prof. Ľudovít Hološka, akad.mal.     Trienále akvarelu je súťažnou prehliadkou súčasnej akvarelovej tvorby. Jeho prvý ročník sa konal v roku 1983. Odvtedy sa usporadúva v Lučenci každý tretí rok. Pôvodne slovenský projekt od piateho ročníka prerástol v projekt medzinárodný. Teraz prebieha IX. ročník, do ktorého sa zapojilo svojimi prácami 53 autorov zo Slovenska, Maďarska, Čiech a Poľska.
Z nich porota ocenila nasledovných umelcov:
                  
                   1. miesto:            Martina Lacová                           Slovenská republika
                  
                   2. miesto:            Małgorzata Kliminowska            Poľská republika
                   2. miesto:           Kalocsai Enikő                            Maďarská republika

                   3. miesto:            Ignác Kasan                                 Slovenská republika
                   3. miesto:            Alexander Barkóci                      Slovenská republika

                   cena primátora
                   mesta Lučenec:
   Lóránt János Demeter                 Maďarská republika


Cieľom trienále akvarelu je oboznámiť verejnosť s aktuálnymi tendenciami a výsledkami tvorby v tejto starobylej technike a zároveň  má podnetne pôsobiť na vzbudenie záujmu o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.

Aktuálnosť akvarelovej maľby 21. storočia spočíva v tom, že umelec má v rukách prostriedok, ako pohotovo reagovať na prchajúce chvíle zrýchleného životného tempa, ako zachytiť aj menej konkrétne javy. Akvarel je zvláštny žáner na vyjadrenie typicky súčasných problémov a výtvarných snažení našej doby.  

Katalóg diel IX. TA

Trienále akvarelu v Lučenci je medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby. Usporadúva sa pravidelne od roku 1983 a jej organizátorom je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. Je to jediné periodické výstavné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na akvarelovú tvorbu súčasných domácich a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje aj na bohaté tradície akvarelu v tvorbe umelcov, ktorí žili a tvorili na území Novohradu. 

Cieľom podujatia je mapovať a prezentovať výtvarné diela, ktoré jednak zachovávajú tradície akvarelovej techniky a taktiež prinášajú nové spôsoby, zastupujú nové trendy v tomto výtvarnom žánri. Diela sú v každom ročníku prezentované na výstave a takisto vydaním katalógu.  Pretože sa v súčastnosti tejto klasickej výtvarnej technike venuje čoraz menšia pozornosť, našim zámerom je podnietiť záujem súčasných výtvarníkov o akvarelovú tvorbu, aby sa zachovala a ďalej sa rozvíjala.

 
riaditeľstvo: nmlc@stonlie.sk    *    webmaster: postmaster@nmg.sk