2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Výstavy 2015

 

Poklady Novohradu

Výstava k 60. výročiu založenia múzea v Lučenci

 Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

29. 10. 2015 - 31. 1. 2016,  vernisáž dňa 29. 10. 2015 o 16,00 hod.

  

     V roku 2015 si Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pripomína 60. výročie svojho založenia. V histórii našej inštitúcie je to významný medzník, ktorý dáva možnosť poukázať na prínos múzea pre región a predstaviť širokej verejnosti výber zo svojich najcennejších zbierok . Výstava „Poklady Novohradu“ bude prezentáciou muzeálnych a galerijných zbierkových predmetov získaných vďaka úspešným projektom v rámci akvizícií za posledných desať rokov.

     Naša inštitúcia sa špecializuje na budovanie fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. V Lučenci v minulosti pôsobili dve smaltovne, z nich Sternlichtova bola prvá smaltovňa založená v Uhorsku a obe svoju produkciu exportovali do celého sveta. Novohrad sa preslávil aj v oblasti sklárskeho priemyslu - pred 1. svetovou vojnou bolo v našom regióne najväčšie množstvo sklární na území Slovenska.  Návštevníci sa na výstave oboznámia aj s výrobkami zo spomínaných, už zaniknutých sklární a smaltovní.

     Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade bude prezentovať ľudová hrnčina z Haliče. Súčasťou výstavy budú aj tradičné kroje z Ábelovej a zo zaniknutých obcí Lešť a Turie Pole. Výtvarné umenie nášho regiónu predstavia olejomaľby novohradských umelcov a galerijná zbierka bude zastúpená  výberom akvarelov z 11. ročníkov Trienále akvarelu a súčasnej keramickej tvorby z 27. ročníkov Medzinárodného keramického sympózia.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jesenné stretnutie

Výstava neprofesionálnych výtvarníkov OŠ pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci z okresov Lučenec a Poltár.

23. 9. - 18. 10. 2015


Kurátor výstavy:
 akad.mal. Štefan Balázs

  
Už sa to stáva tradíciou, že po dvoch rokoch sa do priestorov Novohradského múzea a galérie v Lučenci vrátila výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Jesenné stretnutie, ktorú organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v zriaďovateľskej pôsobnosti Bansko-bystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci, na ktorej verejnosti odprezentuje diela vzniknuté počas dvojročného obdobia odmlky.

„S vedomím obdivu a úcty k samotným autorom (ktorí tvoria len vo svojom voľnom čase) aj teraz sa všetci zúčastnení zjednotili v názore, že najväčšou devízou vystavujúcich je jedinečná sloboda ducha, autentická tvorivosť, talent a predovšetkým obdivuhodná a nevyčerpateľná kreativita zúčastnených umelcov, ktorou sú oni sami vo svojom živote neustále odmeňovaní. Lebo, nie každému je súdené tvoriť. Aj preto schopnosť zhmotniť to niečo nedefinovateľné a nepostihnuteľné... tú štvrtú dimenziu a alchýmiu do umeleckej tvorby je úžasným darom života.“ To sú slová PaedDr. Ely Porubänovej, kurátorky výstav Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín z posledného ročníka celoštátnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné Spektrum“ (na ktorej sa naši autori pravidelne zúčastňujú) a ktoré vystihujú presnú príčinu nášho  snaženia sa pravidelne organizovať toto podujatie. Tohtoročná výstava je rozmanitá z mnohých dôvodov: vekové zloženie, témy, techniky, uhly pohľadov, rôzny charakter a pod. Spája ju potreba výtvarne sa prejaviť, preveriť svoje schopnosti, podeliť sa o zážitok z tvorby so svojimi blízkymi a širokou verejnosťou.

 
                 
                                                                                          Renata Ádámová                                                                                                               NOS, Lučenec

            
XXVII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2015

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účasníkov sympózia

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

12. 8. - 20. 9. 2015, vernisáž: 12. 8. 2015 o 16,30 hod.

 

Kurátorka výstavy: Andrea Németh Bozó

 
     Medzinárodné keramické sympózium je najvýznamnejším odborným podujatím Novohradského múzea a galérie. Od roku 1989 ho uskutočňuje pravidelne každý rok a na jeho úspešnom priebehu sa podieľajú - SVÚ - Združenie keramikov Slovenska, Žiaromat a.s. Kalinovo, Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. 

     Výstava v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci prezentuje výsledky tvorivého pobytu účastníkov XXVII. medzinárodného keramického sympózia. Diela Lucie Fabiánovej - Strassnerovej (Slovensko) majú humoristický až ironický náboj. Eva Srníková (Slovensko) sa venuje jemným, ručne starostlivo vytvarovaným objektom.  Bożena Sacharczuk (Poľsko) je virtuóznou majsterkou hrnčiarskeho kruhu a túto remeselnícku techniku uplatňuje aj vo svojej voľnej keramickej tvorbe. Tomasz Niedziołka (Poľsko) vytvára mohutné plastiky so svojsky opracovanými povrchmi. Osobitú skupinu tvoria maľované figurálne plastiky, súsošia dvojice výtvarníkov Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča (Slovensko), ktoré sú súčasťou ich spoločného projektu. Motívy čerpajú z tradícií v minulosti, alebo zo starých povestí či z ľudovej kultúry. Spracované témy odrážajú ich netradičný spôsob ponímania.  

Od 13. júla opäť naštartovalo Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo, ktoré prebieha nepretržite každé leto už od roku 1989. Tvorivý pobyt na Slovensku poskytuje umelcom jedinečnú možnosť tvoriť v neateliérových podmienkach, v továrenskom prostredí, využiť možnosti tu používanej hliny – šamotu a vypaľovať svoje práce vo veľkokapacitných peciach. Vďaka týmto podmienkam si účastníci môžu zrealizovať aj svoje veľkolepejšie nápady a predstavy, keďže vo vypálení veľkoformátových diel ich nezabraňujú technické prekážky, ktoré by im v bežných okolnostiach prísne  určili maximálne rozmery. Okrem materiálu a technického vybavenia, ktoré im zabezpečuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo, sympózium dáva príležitosť umelcom oboznámiť sa s inými tvorcami zo Slovenska aj zo zahraničia, vymieňať si skúsenosti, názory, zúčastniť sa svojimi vytvorenými dielami na záverečnej výstave v Novohradskom múzeu a galérii, a aj tým sa zapojiť do súčasného umeleckého diania. Účastníci už 27. ročníka zastupujú mladšiu generáciu výtvarníkov: Božena SacharczukTomasz Niedziołka z Poľska, Lucia Fabiánová, Eva Srníková, Jarmila MitríkováDávid Demjánovič zo Slovenska. Hlavným organizátorom sympózia je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVÚ - Združením keramikov Slovenska, závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, partnermi sú aj Obec Kalinovo a Mesto Lučenec.

Andrea Németh Bozó
NMG Lučenec

   

Eva Srníková                                                 Lucia Fabiánová

 

Tomasz Niedziołka                                                     Božena Sacharczuk

 

 Jarmila Mitríková                                                                         Dávid Demjanovič

TLAČOVÁ  SPRÁVA

 

Palo Macho - V službách svetla

Autorská výstava významného sklárskeho umelca

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
18. 6. - 9. 8. 2015, vernisáž dňa 18. 6. 2015 o 16,30 hod.

Kurátor výstavy:  Peter Michalovič

 

       Palo Macho vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde aj v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre úžitkového umenia v Ateliéry Skla. Od začiatku svojej tvorby sa orientuje na tvorbu obrazov zo skla a sklených objektov.

     Hoci ťažiskom jeho tvorby sú obrazy zo skla, Machove obrazy nevznikajú tradičnou technikou maľby na skle. Sklo nepoužíva len ako podklad, na ktorý nanáša farba, ale aktívne využíva jeho prirodzené vlastnosti, a to predovšetkým transparentnosť a hrúbku. Hrúbka skla mu umožňuje využívať obe strany skla. Macho nanáša farby z jednej aj druhej strany skla, a týmto nanášaním vytvára a zdôrazňuje priestorovú dimenziu skla. Jeho obrazy na rozdiel od obrazov na plátne teda majú reálnu dimenziu hĺbky, to znamená, že jednotlivé vrstvy sú priestorovo ukladané. Transparentnosť skla potom umožňuje vidieť jednotlivé vrstvy, čím sa vytvára zvláštny výtvarný priestor. Na jednej strane sú jednotlivé vrstvy vzájomne oddelené, na druhej strane vďaka transparentnosti skla vstupujú do kvalitatívne nových vzťahov, vzájomne na seba reagujú. Raz sa nachádzajú vo vzťahu pozadia a popredia, pričom pozadie a popredie v tomto prípade nemožno chápať ako figúru a pozadia, pretože Machove obrazy sú nefiguratívne. Inokedy sa akoby preplietajú do jedného komplikovaného priestorového útvaru, pripomínajú zvláštny priestorový labyrint, v ktorom však niet centra ani vchodov. Tieto efekty sú možné preto, že svetlo ako aktívny činiteľ prechádza medzi jednotlivými vrstvami a spája ich do jedného kompozičného celku, a ten spätne udeľuje čiastkové významy jednotlivým prvkom.

     Jednotlivé tabule skla možno spájať, vďaka čomu vznikajú oveľa komplikovanejšie celky. Okrem toho zo sklenej tabule možno vyrezať aj tvary, ktoré stoja bližšie sochárstvu než maliarstvu.  Vnímanie tvarovo atypických objektov a vrstvených farebných plôch umožňuje divákovi si uvedomiť, že hlavnou intenciou Machovej tvorby nie je vytvárať obrazné reprezentácie jestvujúceho sveta, ale tvoriť nové svety. Jeho svety nechcú zobrazovať nejaký výsek sveta, nemajú ambíciu, aby ich porovnávali s reálnym svetom. Naopak, sú výsledkom slobodnej hry, v ktorej hráčmi sú farby, línie a plochy. Aby hra bola hrou, musí mať pravidlá a v tomto prípade hráči musia rešpektovať pravidlá protikladov a súzvukov, harmónie a disharmónie, rytmu a kontrastu, skrátka všetko to, čo sa podieľa na tvorbe zložito štruktúrovanej kompozícii, pretože kompozícia sa takto môže prezentovať priamo. Kto bude v týchto obrazoch hľadať stopy nášho aktuálne prežívaného sveta, bude sklamaný, kto bude vnímať obrazy ako nové svety, ten bude odmenený veľkou dávkou estetickej slasti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Peter Michalovič

Na fotografii zľava: Peter Michalovič, Iveta Kaczarová, Palo Macho, Richard Jambrich  


 Mesto Lučenec a Novohradské múzeum a galéria  Lučenec usporiadali

výstavu grafických prác súťaže "Szabóvo Grafický Lučenec" s podtitulom "Šport"


KEĎ UTÍCHLI ZBRANE

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Keď utíchli zbrane

Výstava pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

28. 4. - 24. 5. 2015

Kurátor výstavy : Mgr. Štefan Chrastina

      II. svetová vojna priniesla do dejín ľudstva doposiaľ najväčšiu intenzitu zabíjania a ničenia. Konflikt, ktorý skončil vytúženým mierom v roku 1945, trval takmer 6 rokov. Zapojilo sa doň mnoho krajín z celého sveta. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pri príležitosti 70. výročia jej ukončenia pripravila výstavu s názvom  “Keď stíchli zbrane“. Prináša obraz nezmyselnosti vojny vo všetkých jej aspektoch. Predstaví kompaktný prehľad všeobecných udalostí a  faktov týkajúcich sa priebehu druhej svetovej vojny, ktoré pomôžu dokresliť vystavené dobové zbrane a militárie. Podrobnejšie sa bude venovať základným faktom o priebehu vojny a oslobodzovacích bojov v našom regióne nielen formou veľkých vojenských operácií, ale aj osobných zážitkov ich priamych účastníkov. Široká verejnosť mala možnosť oboznámiť sa so životom v Novohrade v období od októbra 1944 až do februára 1945, kedy bolo naše územie oslobodené.

        Na výstave bboli prezentované exponáty zo zbierkového fondu Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Múzea SNP v Banskej Bystrici a Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Výstavu vhodne dopĺňajú aj predmety zberateľov militárií a nadšencov združených v  kluboch vojenskej histórie Tyrnau v Trnave a Krasnogvardejci v Košiciach. Návštevníci sa mohli oboznámiť s originálnymi dobovými zbraňami a vernými replikami uniforiem. 

 


TLAČOVÁ SPRÁVA

 
Zoltán Agócs - KONTRASTNÉ KONTEXTY

Priestorová inštalácia malieb a objektov mladého výtvarníka Mgr. art. Zoltána Agócsa, čerstvého absolventa Ateliéru klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku, akad. mal. na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v BB.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

20. 3. - 12. 4. 2015,  vernisáž : 20. 3. 2015 o 17,00 hod.
Kurátorská spolupráca: Mgr. art. Daša Klapitová

„Zobrazovanie priestorových zákonitostí, uchopenie pocitu z priestoru, práca v reálnom čase a priestore, to sú parametre zúčastňovania sa celého subjektívneho bytia, teda prepis priestoru priestorom v priestore". (AGÓCS, Z. Priestor života ˗ život priestoru. 2014, s. 33)

    Úvodná myšlienka autora o vzťahu života a umenia výstižne definuje podstatu inštalácie „Kontrastné kontexty“, vychádzajúcej zo samotného uvedomenia si priestoru, v ktorom sa autor nachádza (a ktorého je súčasťou), jeho parametrov a významových rovín, ktoré na seba prirodzene nabaľuje v tvorivom myšlienkovom procese. Práve umelcovi vlastné divergentné myslenie je dôležitou podmienkou vzniku malieb, koláží či objektov Zoltána Agócsa, zosobňujúcich (zhmotňujúcich) myšlienkovú transformáciu videnej reality, v ktorých všetky stavebné výrazové prvky podliehajú cieľu vzájomne prepojiť rôzne kontexty života, neraz s prvkom irónie či nadsádzky. Kontextualita a vzťah priestoru a plochy sa tak stávajú podmienkou vzniku Agócsových diel, tematicky na seba nadväzujúcich, no zároveň sa líšiacich svojim formálnym (maľba vs. objekt) a výrazovým prevedením. Z dôležitých stavebných prvkov obrazov možno spomenúť konštruovanie priestoru v zmysle odhalenia jeho geometrickej skladby a priestorových parametrov v spojitosti s myšlienkovou analýzou priestorových prvkov (krabica ako základný stavebný prvok kompozícií, elementárne ohraničenie priestoru), dekonštrukciu iluzívneho priestoru v podobe prepisu jedného motívu cez druhý či už postupom maliarskym alebo kolážovaním výstrižkov z časopisu, či postupné prestupovanie priestorovej hmoty do farebnej škvrny alebo jej úplný rozklad v podobe farebných stekancov. 

      Nezanedbateľný je aj častý prvok scénickosti, v zmysle polemizovania nad priestorom a jeho výrezom ako nad živou divadelnou scénou či kulisou, čo výrazovo umocňuje biele ohraničenie motívu na obrazovej ploche. Kompozičný prvok figúry tu potom často vystupuje v úlohe bábky či herca a priestorové atribúty pripomínajú rekvizity danej scény, odpozorovanej z reálneho výrezu životného priestoru. Kým maľbou na plátno ohraničeného formátu prepisuje autor reálny výsek daného priestoru do dvojdimenzionálneho maliarskeho jazyka, obohateného o subjektívnu myšlienkovú nadstavbu, v prípade objektu vytvára akýsi zmenšený model odpozorovaného priestoru, nesúci ambíciu priestorovej maľby, ktorý je navyše sám maliarsky pojednaný. Je tu citeľné neustále prestupovanie priestoru do plochy a zároveň plochy do priestoru.

    Autorom označený „prepis priestoru priestorom v priestore“ by však nebol kompletný bez konečnej premyslenej inštalácie série malieb a objektov v ohraničujúcom reálnom galerijnom priestore, ktorý svojimi parametrami uzatvára diela v ďalšej priestorovej dimenzii a súčasne svojimi výrazovými kvalitami dodáva inštalácii nové významové roviny. S cieľom upozornenia návštevníkov galérie na dimenziu priestoru, ktorého súčasť svojou prítomnosťou tvoria, umiestňuje Agócs vo svojej inštalácii vlastný model výstavného priestoru v mierke 1 : 20. Na záver uvádzam nezanedbateľný význam pomenovania jednotlivých prvkov inštalácie, slúžiaceho ako vodidlo pre čítanie obrazu v zmysle jeho dekódovania v rôznych významových rovinách. Názov obrazov je prozaický, zosobňuje obraz a dáva mu myšlienku, čím autor podčiarkuje význam vlastnej myšlienkovej nadstavby diel, ktorých východiskom je však reálny životný priestor.

                                                                                                                    Mgr. Dáša KlapitováTLAČOVÁ SPRÁVA

Jarné prebúdzanie

Výstava kraslíc

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

18. 3. - 12. 4. 2015

Kurátor výstavy : Mgr. Emília Mázorová

 

    Jarné prebúdzanie bolo a aj je súčasťou jarného zvykoslovia od Popolcovej stredy po Veľký týždeň - Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. Práve Veľkonočný pondelok je bez vajíčok - kraslíc, nepredstaviteľný. Kraslica ako zvykoslovný predmet symbolizovala veľkonočné obdobie. Vajíčko bolo symbolom slnka, svetla, tepla, zdravia, plodnosti, lásky, znovuzrodenia. Vytváralo u ľudí predstavu o jeho nadprirodzených vlastnostiach a schopnostiach chrániť a zabezpečiť prosperitu v hospodárstve a aj v živote rodiny. Na posilnenie magickej funkcie vajíčka sa začalo ozdobovať. Ochranná moc sa znásobovala farbením.

Dodnes je zachovaných niekoľko techník ozdobovania vajíčok. Každá je zaujímavá, niečím výnimočná a aj pozoruhodná. Najväčšou pestrosťou, variabilitou vzorov vynikajú vajíčka ozdobované batikovaním. Plastickosť ornamentu je typická pre maľovanie voskom. Bohatá rastlinná ornamentika vyniká pri vyškrabovaní vajíčok. Striedmosť a veľká jednoduchosť vo farebnosti dominuje na leptaných krasliciach. Pôvabné sú oblepované niťou a slamou. Nevšedné a vzácne sú aj sklenené vajíčka. Novodobé techniky - ozdobovania semiačkami, perforovanie - madeirová čipka, patchwork, hačkovanie, maľovanie rôznymi spôsobmi - pastelmi, fixkami, ...

Na výstave „Jarné prebúdzanie“ sa pokúsime  predstaviť všetky tieto techniky ozdobovania. Do pozornosti návštevníkov dávame vajíčka z Políchna - zabudnutú ornamentiku jednoduchú, krásnu a tiež zriedkavú tradičnú techniku ozdobovania leptaním. Prezentované kraslice sú zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a od súčasných výrobcov kraslíc.

                                                                                            Emília MázorováBéla Bacskai  1935 - 1980

  

Výstava pri príležitosti 80. výročia narodenia novohradského umelca, akad.mal. Bélu Bacskaiho

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
12. 2 . - 15. 3.  2015, vernisáž : 12. 2. 2015 o 16,00 hod.

 
Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó

     Akademický maliar Béla Bacskai je jedným z najvýznamnejších umelcov, ktorého meno je úzko späté s regiónmi Novohrad a Gemer. Narodil sa v Prši, v obci neďaleko Lučenca. . Zomrel náhle v najproduktívnejšom veku svojho života, napriek tomu zanechal množstvo výtvarných diel - olejomaľby, akvarely, grafiky, kresby a  plastiky, ktoré sa nachádzajú vo viacerých múzeách a galériách na Slovensku a aj v súkromných zbierkach.

     Pri príležitosti 80. výročia narodenia umelca Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci s obcou Prša pripravili výstavu, na ktorej budú prezentované jeho diela zo zbierok našej inštitúcie, Podunajského múzea v Komárne, Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote a zo súkromných zbierok. Jej súčasťou budú aj osobné predmety a fotografie z jeho rodného domu v Prši.

     V tvorbe Bélu Bacskaiho zohráva jedinečnú úlohu jeho rodná krajina. Lásku a duševnú spätosť s ňou pretavil do svojich obrazov. Do podstaty krajiny najintenzívnejšie vnikol v posledných rokoch svojho života. Svedčia o tom jeho akvarely a olejomaľby, v ktorých sa  prejavuje monumentalita a dynamizmus spolu s autorovým osobitým priestorovým videním. Ďalšiu kategóriu tvoria obrazy s pracovnými námetmi z továrenského prostredia, ktoré znamenali pre umelca výzvu. Aj v tejto téme dosiahol výrazné výsledky, najmä v štylizovaní tvarov a zachytení dynamiky pohybov. Vystavené diela doplňujú kresby - skice a štúdie, ktoré sú len ukážkami z veľkého množstva študijného materiálu, ktorý umelec zanechal. Umožňujú nám  nahliadnuť do jeho tvorivého procesu. Z týchto skíc, alebo prepracovaných štúdií krajín, či figurálnych kompozícií sa zrodili obrazy odrážajúce jeho špecifické umelecké videnie. 

                                                                                                            Andrea Németh Bozó

                                                                                                                kurátorka výstavy                               

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Betlehemy

Výstava zo zbierok Slovenského banského múzea Banská Štiavnica, Lesníckeho

a drevárskeho múzea Zvolen a súčasných výrobcov betlehemov

 

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

19. 12. 2014. - 8. 2. 2015

Tradícia betlehemov a betlehemských hier sa rozšírila z Talianska najskôr v podobe živých  betlehemov v kostoloch. . Prvýkrát sa objavil v roku 1233 na vianočnej omši, ktorú slúžil Sv. František z Assisi, zakladateľ františkánského rádu. Na Slovensku sa v kostoloch začali stavať od 18. storočia a postupne sa presúvali do mestských a vidieckych príbytkov.  Z tejto vianočnej obyčaje začali vznikať regionálne betlehemy. Živé postavy nahradili figúrky z dreva, textilu, drôtu, papiera a novšie aj zo šúpolia či hliny. Pred Vianocami sa kládli do kultového kútu izby a rozoberali sa po Hromniciach. Osobitnú skupinu tvorili prenosné betlehemy, prispôsobené obchôdzkam betlehemcov vo vianočnom období.

Betlehemy tematicky znázorňovali biblický príbeh narodenia Krista. Hlavnými postavami boli Ježiško v jasličkách, zvieratá, klaňajúci sa pastieri a traja králi. Panna Mária a Sv. Jozef sa stali jeho súčasťou až neskôr. Postupom času ľudoví výrobcovia betlehemov dopĺňali biblický výjav postavami z ich prostredia.

Na výstave v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci budú predstavené betlehemy zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Vyhotovili ich prevažne baníci z okolia Banskej Štiavnice v období od polovice 19. do polovice 20. storočia, najstaršie sú od neznámych autorov.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ponúka návštevníkom prehliadku nielen historických betlehemov, ale obdivovať môžu aj práce zručných remesleníkov - súčasných výrobcov betlehemov. Výstava bude sprístupnená 19. 12. 2014 a potrvá do 8. 2. 2015. Všetkých Vás srdečne pozývame.
postmaster@nmg.sk