2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Výstavy 2013
TLAČOVÁ  SPRÁVA

 XI. Trienále akvarelu

Medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

11. 12. 2013. - 2. 2. 2014, vernisáž dňa 11. 12. 2013 o 16,00 hod.

 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1983 pravidelne usporadúva medzinárodnú súťažnú prehliadku súčasnej akvarelovej tvorby Trienále akvarelu. Je to jediné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na súčasnú akvarelovú tvorbu  domácich a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje na tradície akvarelovej tvorby  autorov, ktorí žili a tvorili na území Novohradu. Jej cieľom je oboznámiť verejnosť s aktuálnymi tendenciami a výsledkami v tejto výtvarnej technike a zároveň má podnetne pôsobiť na vzbudenie záujmu o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.

Do XI. ročníka sa zapojilo 86 autorov s 217 prácami z deviatich štátov - Slovenska, Maďarska, Poľska, Srbska, Rumunska, Ruska, Švédska, Japonska a Českej republiky. Medzinárodná odborná porota na výstavu vybrala 63 diel od 41 autorov a 7 z nich ocenila. Vybrané a  ocenené práce budú prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Vyhlásenie výsledkov súťaže a udelenie cien autorom sa  uskutoční na vernisáži výstavy.


Tradičný ľudový odev Novohradu


TLAČOVÁ  SPRÁVA

Tradičný ľudový odev Novohradu

Etnologická výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

11.október – 6.december 2013, vernisáž : 11.10.2013 o 16,00 hod.

 
Odev patrí k základným prejavom kultúry. Medzi najpozoruhodnejšie prejavy slovenskej ľudovej kultúry patrí predovšetkým odev roľníckeho obyvateľstva.

Cieľom výstavy Tradičný ľudový odev Novohradu je predstaviť verejnosti vzácne súčasti ľudového textilu, ktoré sa v posledných rokoch podarilo získať do zbierkového fondu Novohradského múzea a galérie, a prezentovať ich spolu s  bohatou kolekciou ľudového odevu obcí severného Novohradu.

Pripravovaná výstava  poukáže  na to, ako sa vek, rodinný stav, náboženstvo, druh zamestnania či styk s historickou módou odzrkadlili v odievaní obyvateľov novohradských obcí Ábelová, Lešť, Turie Pole a ďalších. Návštevníci budú mať jedinečnú  možnosť vidieť bohatú variabilitu v používaní výzdobných techník a farieb, ale aj v spôsobe nosenia jednotlivých odevných súčiastok v daných obciach.    Okrem popisu a charakteristiky jednotlivých odevných súčastí tradičného ľudového odevu návštevníci uvidia, ako inšpiroval ľudový odev výtvarných umelcov pôsobiacich na území Novohradu při ich tvorbe, dozvedia sa, akú spodnú bielizeň nosili ich predkovia, prečo bola modrotlač medzi ľuďmi taká obľúbená, ako sa chránili pred zimou, alebo ako spolu súvisia vyšívaná košeľa a láska.

Výstava poslúži ako vynikajúca názorná ukážka pre žiakov základných škôl v rámci hodín regionálnej výchovy, ako aj študentom stredných škôl. Vďaka výstave budú  mať jej návštevníci  možnosť porovnať prejavy určitých nemenných zásad, ako aj diferenciácií v ľudovom odievaní regiónu Novohrad.

Výstavu Tradičný ľudový odev Novohradu sa podarilo uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.      Pozývame Vás a Vašich priateľov na výstavu

Cesta svetla a (Ne)dopleťme to

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Fotografická výstava „Cesta svetla“

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

15. 11. - 1. 12. 2013, vernisáž dňa 15. 11. 201 o 14:30 hod.

Nevidiacim a slabozrakým ľuďom v širšom vzdelávaní a zamestnávaní bránia mnohé informačné a architektonické bariéry. V dôsledku toho sa s nimi stretávame len málo a priepasť medzi vidiacou populáciou a zrakovo postihnutými ľuďmi sa ešte prehlbuje. Preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už po deviaty krát usporiadala fotografickú súťaž „Cesta svetla“, ktorej témou je svet ľudí s ťažkým postihnutím zraku.

Cieľom výstavy je pootvoriť prostredníctvom fotografií dvere do sveta zrakovo postihnutých ľudí, a podnietiť návštevníkov k pozastaveniu a zamysleniu sa nad rozmanitosťou života. Cesta svetla rozpráva o zrakovom postihnutí cez umenie, ktoré hovorí univerzálnym jazykom zrozumiteľným pre každého, s cieľom dotknúť sa čo najširšieho okruhu ľudí, a tým búrať bariéry, ktoré ľudia so zrakovým postihnutím musia na svojej ceste k plnohodnotnému životu stále prekonávať.

V priestoroch  Novohradského múzea a galérie v Lučenci  v dňoch 15.11. - 1.12.2013 bude prezentovaný výber z celoslovenskej putovnej výstavy a uskutoční sa v rámi Mesiaca fotografie.

Mená autorov i názvy fotografií budú označené v braillovom písme.

Súčasne s výstavou Cesta svetla bude v priestoroch NMG prebiehať aj výstava prác členov Základnej organizácie ÚNSS v Lučenci, ktoré vytvorili v rámci projektu s názvom (Ne)Dopleťme to!


Výstava z diel 25. ročníka Medzinárodného keramického sympózia

     V dňoch 8. 8. - 29. 9. 2013 sa v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci uskutoční výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov XXV. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo 2013. Je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Naša inštitúcia ho organizuje od roku 1989 v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov Slovenska, Mestom Lučenec, obcou Kalinovo a závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo. Je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie miestneho žiaruvzdorného materiálu - šamotu a možnosť vypaľovania vzniknutých diel vo veľkokapacitných peciach.

     Na jeho XXV. ročníku budú prezentované diela umelcov : Šárka Radová z Českej republiky, Anna Horváthová, Gabriela Luptáková a Ivica Vidrová zo Slovenska.

     Podujatie sa koná pod záštitou predsedu BBSK  Ing. Vladimíra Maňku.

 

Kurátor výstavy : PhDr. Štefan Oriško, CSc.

 
Šárka Radová (ČR) - Rozhovor

     Dňa 15. júla 2013 sa začal v poradí už 25. ročník tvorivého pobytu účastníkov medzinárodného keramického sympózia, ktoré Novohradské múzeum a galéria v Lučenci usporadúva od roku 1989 pravidelne každý rok. Jeho vznik podnietili prírodné podmienky regiónu - bohaté náleziská hliny, keramická tradícia a sústredenie priemyselných podnikov na jej spracovanie. V rámci Slovenska je to najdlhšie organizované podujatie so zameraním na tvorbu umelcov, ktorí svoje diela vytvárajú z hliny. Sympózium je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie miestneho žiaruvzdorného materiálu - šamotu a možnosť vypaľovania vzniknutých diel vo veľkokapacitných peciach. Účastníkom prvých ročníkov sympózia poskytovali priestor závody v Tomašovciach a Vidinej, od roku 1995 je to výlučne závod Žiaromat, a.s. Kalinovo. Okrem neho sa na úspešnom priebehu podujatia každoročne podieľajú Mesto Lučenec, SVÚ - Združenie keramikov Slovenska a Obec Kalinovo.

     Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú každoročne prezentované na výstave v  Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Zúčastnení umelci venujú našej inštitúcii  diela a tým obohacujú v rámci Slovenska unikátnu zbierku súčasnej keramickej tvorby. Obsahuje viac ako 240 diel od 141 autorov z 18 štátov Európy, Ázie a Ameriky.

     Na jubilejnom 25. ročníku medzinárodného keramického sympózia sa zúčastnia : Šárka Radová z Českej republiky, Anna Horváthová, Gabriela Luptáková a Ivica Langerová Vidrová zo Slovenska. Ich  diela budú vystavené v priestoroch  našej inštitúcie v mesiacoch august - september 2013.


 Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

21. 6. - 31. 7. 2013

   Výstava z výtvarných zbierok Novohradského múzea a galérie je odrazom pohľadu umelcov na vesmírne javy. Prezentované sú akvarely, grafiky a priestorové objekty od nasledovných autorov : Eduard Antal, Pavol Muška, Alojz Petráš, Zdeněk Bugáň (ČR), Marta Horníková, Helena Vanišová, Ján Kostur, Edita Vološčuková, Július Szabó, Milan Sokol, Ján Zoričák, Jordan Stojanov (Bulharsko), Renate Hahn (Nemecko), Gabriela Luptáková, Juraj Vojčiak, Jindra Viková (ČR), Ľudmila Kovaříková (ČR), Peter Jasenský, Miloš Balgavý, Igor Balgavý, Viera Igriciová a Helly Oestreicher (Holandsko).

Jej súčasťou je kolekcia fotografií zachytávajúca pozorovanie vesmíru zapožičaná z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella, z pobočky v Rimavskej Sobote.

 Výstava sa zaoberá stále aktuálnou otázkou - aké postavenie má človek v kozme, aké vzťahy a pohľady si naň vytvoril počas svojej existencie, resp. existencie ľudstva. Sme súčasťou nekonečna, ktoré nás obklopuje a zároveň sme pozorovateľmi všetkého, čo sa okolo nás deje, čo nás obklopuje. Zasahujeme do neho a stále viac vplývame na procesy, ktoré sa v ňom odohrávajú.

 Kým fotografie dokumentujú viditeľné vesmírne javy pozorované voľným okom alebo technickými prístrojmi astronómov v českej republike a Slovensku, výtvarné diela sprostredkujú javy subjektívneho chápania kozmu a sú odrazom duševného sveta autorov. Umožnia nám odpútať našu myseľ od skutočného, viditeľného sveta a zavedú nás do sveta fantázie, do iných dimenzií.

 Cieľom výstavy nie je poukázať na všetky aspekty vzťahu človeka k vesmíru, ale upozorniť na niektoré myšlienky, ktoré mnohých z nás zaujímajú.

 


   
Szabóov grafický Lučenec

XVI. ročník celoslovenskej a IX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

5. - 16. 6. 2013  vernisáž: 5. 6. 2013 o 10,00 hod.

Na počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara a grafika Júliusa Szabóa, sa každý rok koná súťažná prehliadka detí, mládeže a dospelých v grafike. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec. Súťaží sa v ôsmich vekových kategóriách zo základných, základných umeleckých, špeciálnych, stredných a vysokých škôl. Na tému „Živel IV. - Zem“ z 293 zaslaných grafických prác odborná porota na výstavu vybrala 239,   z ktorých 34 ocenila.  Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou vernisáže bude aj vyhlásenie témy na ďalší ročník Szabóovho grafického  Lučenca v roku 2014.


DERIVÁTY

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

PRIESTOR, platforma súčasného umenia , Kármánova 2, Lučenec

12. 4. - 2. 6. 2013, vernisáž: 12. 4. 2013 o 18,00 hod. v NMG Lučenec

Kurátor výstavy : David Koronczi

Jedno zdanlivo nenápadné mesto. 12 autorov odtialto pochádzajúcich. Dve zdanlivo nenápadné galérie. Zopár nedopovedaných otázok, niekoľko nastolených tém, rôzne prístupy. Odchody, návraty, pôvod, rodina, kritika, skepsa, hra, irónia. To všetko sú charakteristiky unikátnej výstavy Deriváty, odvodení Lučenčania.

Ambíciou prehliadky DERIVÁTY v priateľskom spojení dvoch galerijných subjektov mesta Lučenec a to Novohradského múzea a galérie a platformy súčasného umenia PRIESTOR je spojenie 12 tvorivých Lučenčanov a ich osobných výpovedí.. Cieľom takéhoto zoskupenia je verejná manifestácia tejto generácie, ktorá kedysi zapustila svoje výtvarné korene v Lučenci. Oni sa ale následne pozmenili (derivovali) vo vzdialených miestach, aby sa opäť vrátili a plody tohoto vývinu predstavili na viacžánrovej, jedinečnej výstave. Všetci autori sú pôvodom, životom, minulosťou či budúcnosťou spätí s mestom Lučenec a jeho blízkym okolím. Táto príslušnosť k danému regiónu sa prejaví aj vo vystavených, prezentovaných či performovaných dielach a veríme, že v novom pohľade. Jednotliví autori sú konfrontovaní s pôvodom, s prostredím, v ktorom strávili detstvo, miestom, kde stále žijú a sú denne nútení uzatvárať kompromisy. Malebnosť (ktorú často nazývame hanlivo malomestskosťou)  ich kedysi vyhnala, no dnes ponúka tichý kút, domov. Vzťah človeka k miestu, vzťah plný pochopenia no zároveň skeptického nadhľadu. Otvorená kritika, uzavreté úvahy, jemný vtip, triezvy pohľad na niečo, čo všetci dobre vnímame, no niekedy potrebujeme nový názor... Svet okolo nás. Tento odstup prináša svieži nový vánok  - DERIVÁTY.

Svoje práce a derivované vnímanie predstavia v priestoroch Novohradského múzea a galérie  v Lučenci Mira Gáberová, Juraj Gábor, Peter Kollár, Jano Adamove, Rišo Čecho, David Koronczi, Martin Malachovský, Dominika Jackuliaková, Zoltán Agócs a v platforme súčasného umenia PRIESTOR svoju prácu priblíži Peter Balko. 

                                                                                                                                       David Koronczi

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

utorok - piatok: 9:00 - 17:00
nedeľa: 14:00 - 17:00

  


Banalita a noblesa

14. medzinárodná výstava textilnej miniatúry

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

14. 2. - 7. 4. 2013

Kurátorka výstavy : Silvia Fedorová

Vyhlasovateľom medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry je SVU - Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT.   Na jej 14. ročník porota vybrala 110 diel od 63 profesionálnych umelcov a 17 študentov  z 22 krajín  sveta - Anglicko, Argentína, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Chile, Írsko, Japonsko,  Litva, Lotyšsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Švajčiarsko, Taiwan, Turecko a USA.

Témou súťažnej prehliadky je Banalita a noblesa - protiklad, alebo prelínanie pojmov? Na túto otázku sa snažili reagovať autori , ktorí sa prihlásili do súťažnej prehliadky textilných miniatúr. Noblesa sa dlhé stáročia spájala s bohatstvom a prepychom, banalita s chudobou a každodennosťou. Moderná doba zrušila túto priepasť, objavuje noblesu v banalite a vo všednosti.

Rozmery pre textilnú miniatúru sú stanovené, ale poskytujú dostatočný priestor na stvárnenie myšlienky. Tento limit je dokonca výzvou pre umelca ako ho zvládnuť s kreativitou a náročnosťou. Mnohí z nich sa do témy ponorili a vyťažili z nej nové tvorivé inšpirácie. Jednotlivé práce sa vyznačujú farebnou kultivovanosťou  a  dokonalým remeselným spracovaním rôznorodého materiálu.

Prezentáciu textilných miniatúr ste si mohli pozrieť  v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v dňoch 14. 2. - 7. 4. 2013.Z pokladov bojnického zámku

12. 12. 2012 - 10. 02. 2013

Kurátor výstavy : Mgr. Katarína Malečková

 

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice sídli v zámku, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Zámok Bojnice patrí k najkrajším a najnavštevovanejším zámkom v strednej Európe. Ročne jeho bránou prejde okolo 250 tisíc domácich a zahraničných návštevníkov. Múzeum si každého návštevníka váži a snaží sa mu vychádzať v ústrety. Preto sa vedenie múzea rozhodlo, že za svojim bývalým i budúcim návštevníkom odvďačí tak, že ich nebude pozývať iba do Bojníc, ale príde priamo za nimi do všetkých regiónov Slovenska. V tomto roku ako ďalších navštívi SNM – Múzeum Bojnice milovníkov umenia a starožitnosti v historickom centre Novohradu, v Lučenci, kde sídli Novohradské múzeum a galéria.

Na výstave „Z pokladov bojnického zámku“ múzeum predstaví viac ako dvesto unikátnych zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia a umeleckého remesla. Budú to prevažne drobnejšie artefakty, ktoré návštevníci bojnického zámku bežne neuvidia, keďže sa nachádzajú v jeho depozitároch spolu s ďalšími vzácnymi exponátmi. Z výtvarného umenia určite najviac zaujme ikona Tichvinskej Matky Božej s perlami. Zaujímavé sú aj doteraz nevystavované drobné kresby a grafické listy. Zo sochárskych diel na výstave napríklad bude gotická soška Panny Márie s dieťaťom, malební anjelici Dionýza Stanettiho, ako aj  busta Beatrix od francúzskeho sochára Juliena Causse. Ďalej návštevníci uvidia český a viedenský porcelán, taliansku majoliku, habánsku fajansu i nemeckú kameninu. Nebude chýbať ani sklo, striebro a hodiny. Z menších predmetov zaujme kazeta s potrebami na šitie. Mnohých upútajú aj palné a chladné zbrane. Jedinečné sú najmä meče z pôvodného majetku posledného šľachtického majiteľa bojnického zámku grófa Jána Pálfiho.

                                                                                                                                               Mgr. Katarína Malečková
postmaster@nmg.sk