2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Výstavy 2010                                                                                                                                                                    


  

X. Trienále akvarelu  (15. 12. 2010 - 6. 2. 2011)

Medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby.     

Trienále akvarelu je podujatie, ktoré má dlhoročnú históriu. Organizuje sa pravidelne už od roku 1983. Jeho cieľom je     oboznámiť verejnosť so súčasnou akvarelovou tvorbou, priblížiť krásy tejto starej, v minulosti veľmi obľúbenej techniky a    zároveň vzbudiť o ňu záujem umelcov.
Do jubilejného X. ročníka sa zapojilo 88 autorov s 219 dielami z piatich štátov - Slovenska, Maďarska, Poľska, Švédska a Českej republiky. Súťažné práce  posudzovala medzinárodná odborná porota, ktorej presedal profesor Ľudovít Hološka z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vyhlásenie výsledkov súťaže a udelenie cien autorom sa  uskutoční na vernisáži výstavy dňa 15. 12. 2010 o 16,00 hodine v priestoroch Novohradského múzea a galérie.
Návštevníci na výstave budú mať možnosť vidieť nové, ale aj tradičné spôsoby práce s akvarelom, nové aj staré - známe témy prezentované na veľkorozmerných ako aj na malých plochách, v klasickom aj novodobom farebnom prevedení. Môžu  pozorovať rôznorodosť umeleckých diel vytvorených tou istou technikou prostredníctvom mnohých autorov.

Akademická maliarka Kalocsai Enikő po absolvovaní vysokoškolských štúdií v Budapešti a Egri sa usadila v rodnom meste - Salgótarjáne /MR/, kde pôsobí ako pedagogička na Základnej umeleckej škole. Svoju tvorbu predstavila na mnohých samostatných a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Je viacnásobne ocenenou účastníčkou medzinárodnej súťažnej prehliadky Trienále akvarelu, ktorú usporadúva Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1983. V priestoroch našej inštitúcie sa prezentuje výberom diel obsahujúcich veľkoplošné obrazy olejomalieb a akvarelmi  menších formátov.

Autorka vo svojej tvorbe využíva dynamiku svetla, pričom prevládajú modré a červené farby. Abstrakciu, ktorá charakterizovala jej začiatky, vystriedali organické tvary. V jej výtvarnom prejave dominujú  jemné tóny a harmonicky pôsobiace odtiene.

Cesta svetla.

Putovná fotografická výstava

Celoslovenská putovná fotografická výstava, ktorú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska usporadúva v spolupráci s časopisom Fototip s cieľom priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí. Ľudí, ktorých zvyčajne spájame len s bielou palicou, väčšia časť ich života však ostáva skrytá a nepoznaná, čím priepasť medzi vidiacou populáciou a zrakovo postihnutými ľuďmi sa prehlbuje. V snahe preklenúť ju pomocou umenia už tretí krát bola vyhlásená fotografická súťaž Cesta svetla. Porota posudzovala 90 fotografií od 28 autorov a 35 z nich vybrala na výstavu. Do súťaže sa zapojili vidiaci aj slabozrakí autori, ktorí prijali výzvu nazrieť do sveta ľudí s ťažkým postihnutím zraku a otvoriť ho širokej verejnosti.

Výstavu v priestoroch  Novohradského  múzea a galérie v Lučenci si návštevníci mohli pozrieť v rámci Mesiaca fotografie v dňoch 9.11. - 21.11.2011.

Nie sme zlí

V dňoch 14. - 31. 10. 2010  v priestoroch  Novohradského  múzea a galérie v Lučenci si návštevníci mohli pozrieť výstavu fotografií, prác a výrobkov klientov Domova sociálnych služieb LIBERTAS v Lučenci.Výstava Príroda Ostrôžok v priestoroch  NMG
v dňoch  7. - 31. 10. 2010  dokumentuje pohorie
Ostrôžky,  ležiace v rodnom kraji J. Š. Petiana
z hľadiska geografie, geológie, flóry a fauny.
Prostredníctvom textov a zbierkových predmetov
približuje prírodu Ostrôžok. Návštevník získa
komplexný prehľad o lokalite, vyskytujúcich sa
nerastoch, živočíchoch a rastlinách. Textovú a
obrazovú časť dopĺňajú preparáty jednotlivých
druhov fauny zo zbierkového fondu  NMG,
Múzea vo Svätom Antone,
Lesníckeho a drevárskeho múzea  vo Zvolene
a  Múzea v Pásztó /MR/.


15. júla 2010 sa v rámci 22. ročníka Medzinárodného keramického sympózia začala tvorivá práca keramikov v závode Žiaromat a.s. Kalinovo. Organizátorom podujatia je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, SVÚ -  Združením keramikov Slovenska a Mestom Lučenec.

Na Slovensku jedinečné keramické sympózium prebieha nepretržite od roku 1989 a je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky. Umelci majú možnosť  využívať žiaruvzdorný materiál - šamot - a tiež vypaľovať vytvorené diela vo veľkokapacitnej kruhovej peci, ktorá svojou historickou konštrukciou a veľkosťou je v dnešnej dobe kuriozitou. Závod Žiaromat, a.s. Kalinovo sa na realizácii sympózia podieľa od roku 1994 – poskytuje priestor, materiál (šamot) a technickú výbavu pre účastníkov sympózia.

Na 22. ročníku sa zúčastňujú umelci zo Slovenska - Lucia Fabiánová, Ján Ševčík a z Maďarska - Ilona Csemán, András Antal.  Vytvorené diela boli prezentované na výstave od 20. augusta do 30. septembra 2010.


Novohradské múzeum a galérie v Lučenci v spolupráci  s  Gemersko - malohontským  múzeom v Rimavskej Sobote pripravilo  výstavu  pri príležitosti 75.výročia narodenia a 30. výročia úmrtia významného novohradského a gemerského umelca, akademického maliara Bélu Bacskaiho.

Narodil sa 26. 7. 1935 v Prši. V rokoch 1953 - 54 pracoval a študoval súkromne u lučenského grafika a maliara Júliusa Szabóa. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave navštevoval v r. 1955 - 62 v ateliéroch prof. Čemického, Želibského, Hložníka a Matejku.  Usadil sa v Prši. Vystavoval doma /Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Komárno, Fiľakovo, Nitra, Dunajská Streda, Bratislava/ i v zahraničí / Praha, Moskva, Sofia/. Zomrel náhle a nečakane  7. novembra 1980 vo veku 45 rokov, je pochovaný v Prši.

Láska k rodnému kraju určila celé jeho výtvarné smerovanie - maliar krajiny. Bytostne s ňou spätý prenikal do jej podstaty a vždy mu slúžila ako inšpirácia. Tlmočil ju výtvarným jazykom expresívnej maľby, pričom v nej  prevládajú teplé farby žltej, červenej a ich odtieňov. Výnimočné sú jeho akvarely, v ktorých ľahkosť a transparentnosť farebnosti  posunul do nových polôh. Bol vynikajúcim kresliarom. Jeho najobľúbenejšia technika - tuš a drievko mu dovoľovala  rýchle zachytenie reality. Vo svojej práci využíval aj grafické techniky - drevorez, drevoryt a linoryt, nestali sa však nosnými v jeho tvorbe. Jeho výtvarné snaženie sa prejavilo aj v sochárstve   v podobe drevených plastík.

Výstava v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci predstavuje to najlepšie, čo počas svojho krátkeho, ale veľmi plodného života vytvorili.    Návštevníci si ju mohli pozrieť od 15. augusta do 30. septembra 2010.                                                           


Szabóov grafický Lučenec

XIII. ročník celoslovenskej  VI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

4. - 20. júna 2010

Súťažná prehliadka detí, mládeže a dospelých v grafike sa každoročne realizuje v spolupráci s Mestom Lučenec s cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia verejnosti významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 44 základných, základných umeleckých a stredných škôl zo Slovenska. Súťažilo sa v siedmich vekových kategóriách. Z 354 zaslaných prác na tému Živel 1 - voda odborná porota pod vedením akad. mal.  Pavla Bleya na výstavu vybrala 337 grafických prác, z ktorých 45 ocenila. Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutočnilo v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác.

Martin Benka  /1888-1971/

Autorská výstava Martina Benku zo zbierok SNM - Múzea Martina Benku v Martine

9. apríl -  30. máj 2010, vernisáž dňa 9. 4. o 16:00 hod.

Autorská výstava Martina Benku, jedného zo zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny prvej polovice 20. storočia, po prvý raz predstavuje Lučenčanom výber z tvorby tohto významného maliara a ilustrátora. Reprezentatívny výber z jeho mimoriadne rozsiahlej tvorby predstavuje hlavne voľná maliarska tvorba, a to olejomaľby na plátne a kartóne, vytvárajúce celkový obraz o jeho maliarskom zameraní. Dominuje slovenská príroda, jej zvláštnosti vo vzácnej súhre s človekom. Zásluhou rozsiahleho zbierkového fondu MMB – pozostalosti umelca, tvorí výstava určitý prierez Benkovej výtvarnej tvorby, jeho etáp maliarskeho rukopisu, ako i tém a lokalít, pravidelne sa objavujúcich v jeho tvorbe. Drobná maliarska tvorba – štúdie slovenskej krajiny výstižne zachytávajú autorove pocity a zážitky z potuliek po Slovensku, na ktorých je obdivuhodná úprimnosť ich záznamu, ovplyvnená silnými zážitkami umelca priamo v prírode. Dopĺňajú ju štúdie tradičného ľudového odevu z viacerých regiónov Slovenska. Výnimočnosť tejto kolekcie Benkovej tvorby nespočíva len v samotnom výbere tematiky, ale aj v nenapodobiteľnom rytme tvarov a farieb tohto výnimočného umelca.                                                                                                               Mgr. Anna Oláhová                                                                      kurátorka výstavy

Kurátor výstavy: Szilvia Sipos

Drevo ako materiál bol inšpiráciou k ľudovému výtvarnému prejavu. Drevorezba -  najrozšírenejšia technika výzdoby, sa využívala na pastierskych výrobkoch, na úžitkových predmetoch v tradičnom  roľníckom prostredí aj na dotvorenie ľudovej architektúry. Figurálna drevorezba sa v ľudovej kultúre uplatnila v podobe figurálnych úľov, či pri spodobovaní svätcov a náboženských výjavov.

Na výstave zo zbierok štyroch múzeí sú prezentované diela súčasných ľudových rezbárov, ktorí osobitým autorským rukopisom, svojským výberom tém a prístupom k stvárneniu myšlienky dodali svojim dielam jedinečnosť.  V kolekcii je zastúpená figurálna tvorba - postavy pastierov, roľníkov, postavy z maďarskej histórie, ale aj úžitkové predmety.

Podujatie vzniklo v rámci cehraničnej spolupráce s cieľom predstaviť širokej verejnosti tvorbu ľudových rezbárov z južného Slovenska a z Novohradskej župy v Maďarsku, ktorí čerpajú inšpiráciu z tradičnej ľudovej kultúry. Zachovávajú a oživujú ľudovú umeleckú kultúru pre dnešného človeka v takej podobe, ktorá ho oslovuje a nedá mu zabudnúť, čo tvorí kultúrne dedičstvo.                                                                                         

 

Autorky výstavy: Michaela Marcineková, Katarína Kovaličová v spolupráci  so študentmi 4.A triedy Gymnázia BST v Lučenci.

Charitatívna výstava fotografií - portréty psov a ich majiteľov doplnená fotografiami psov z útulku  v Lučenci.

Výstava trvá: 15. 2 . 2010 - 7. 3. 2010

                  Ilja Holešovský - výber z tvorby
  (4.2. - 7. 3. 2010)


Autorská výstava akademického sochára,  významného slovenského keramika, účastníka keramických sympózií.
     Ilja Holešovský - významný predstaviteľ súčasnej keramickej tvorby, akademický sochár, rodák z Brna, absolvent VŠUP v Prahe sa radí ku generácii zrelých keramikov, ktorí sa usilovali o aktuálny a progresívny výraz a prepojenie keramickej tvorby s tzv. voľným umením.Na výstave sa prezentuje jeho tridsaťročná tvorba, v ktorej sa prelína keramika a sochárstvo. Kolekcia obsahuje reliéfy, plastiky, objekty dokumentujúce mnohostrannosť, širokú názorovú skladbu, cit pre materiál, technický i výtvarný experiment. Samostatnú skupinu predstavujú úžitkové predmety ako aj návrhy realizované v interiérovom či exteriérovom prostredí.
Snahou autora je prekročiť ustálený názor na vnímanie keramiky ako úžitkového materiálu a rozvojom štruktúr, estetických kvalít, technologickým experimentom dosiahnuť jedinečnosť svojich diel. Využite príležitosť zoznámiť sa s rozsiahlou tvorbou autora, dokumentujúcou tri desaťročia jeho výtvarného prejavu.  

Výstava zo zbierok Archeologického a Historického múzea  SNM v Bratislavedoplnená exponátmi zo zbierok NMG LC. 

Autori výstavy: PhDr. Adrián Vallašek, PhDr. Klára Fűryová.

Výstavaprostredníctvom predmetov z archeologických  nálezov a dobových vyobrazeníprístupnou formou oboznamuje s funkciou stredovekej kuchyne, spôsobmi používania rozmanitého kuchynského i stolového riadu. Podáva obraz o vývoji kuchyne na Slovensku, o jej odlišnostiach v dedinskom a mestskom prostredí. Informuje o kultúre stolovania,  o najpoužívanejších nápojoch, o najrozšírenejších potravinách a koreninách, ktoré v období stredoveku pri príprave jedál požívali. Množstvo zaujímavých archeologických nálezov vhodne dopĺňa rekonštrukcia stredovekej takzvanej čiernej kuchyne, u nás rozšírenej prostredníctvom kláštorov. Súčasťou výstavy sú aj exponáty  z archeogikých zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

 
postmaster@nmg.sk