Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2016  

 

Advokácia včera a dnes

TLAČOVÁ  SPRÁVA

 
Advokácia včera a dnes

 

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

6. - 30. 9. 2016, vernisáž: 6. 9. 2016 o 16,00 hod.

Kurátorka výstavy : Mgr. Viktória Hellenbart,

                                  podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory

 

Výstava je ako celok výsledkom tvorivej spolupráce univerzitnej knižnice a Slovenskej advokátskej komory. Podnet na jej zorganizovanie vyšiel z komisie pre históriu advokácie, ktorá aktívne pôsobí v rámci komory od roku 2010 pod vedením JUDr. Kerecmana.

Príbeh advokácie sa odvíja na unikátnych paneloch, ktoré mapujú jej vývoj od čias starého Ríma po súčasnosť. Advokát v doslovnom preklade je ten, kto je „privolaný na pomoc“ ako priateľ znalý práva. Na prvom plagáte ožíva meno Iva Hélory z Kermatínu, ktorý žil v rokoch 1253 – 1303 a už v tej dobe sa ujímal chudobných a utláčaných. Ďalšie plagáty poskytujú informácie o výkone advokácie v Uhorsku a Československu, o významných slovenských advokátoch – medzi inými napríklad o slávnych národovcoch bratoch Daxnerovcoch či o advokátoch, ktorí okrem aktívneho výkonu advokácie významnými umeleckými počinmi vtisli nezmazateľnú pečať slovenskej literatúre (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, I. Horváth, D. Okáli či J. Poničan) a pod. Je nepochybnou historickou pravdou, že advokáti boli vždy aj významnými kultúrnymi a politickými činiteľmi. Výstava sa venuje aj úlohe, poslaniu a pôsobeniu advokátskych komôr do roku 1948, činnosti prvých žien v advokácii na Slovensku, advokácii za Slovenskej republiky a v 50-tych rokoch, následne v rokoch 1968 – 1989 a po prelomovom roku 1989, ako aj súčasným orgánom komory a ich právomociam. Všetky panely zjednocuje základná idea – konanie advokáta v rôznych spoločenských režimoch vždy na prospech klienta.

Zaujímavosťou je panel venovaný pôsobeniu žien v profesii advokáta, ktoré je pomernou „novinkou“, keďže prvé ženy advokátky pôsobili na našom území až od 30-tych rokov 20. storočia, dovtedy bolo toto povolanie výlučne mužskou doménou. Za necelých sto rokov pôsobenia v tejto profesii v súčasnosti už majú ženy advokátky takmer 50% zastúpenie.

Výstava sa z hľadiska načasovania konala v roku, kedy si advokácia na Slovensku pripomenula dva významné historické míľniky: 140. výročie vzniku moderných advokátskych komôr (na území Uhorska, teda aj Slovenska sa tak stalo v roku 1875) a 140. výročie narodenia advokáta, spisovateľa a legionára Janka Jesenského.

Výstava sa stala putovnou a bola inštalovaná v mestách Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, Vranov nad Topľou, Nitra, Sečovce, Banská Bystrica a Trnava.

 

 

                                                                                   Mgr. Viktória Hellenbart

podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory

 

AMFO

- výstava fotografov amatérov z okresu Lučenec a Poltár, realizuje sa v spolupráci

  s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci

- 16. 9. - 2. 10. 2016

 

Maliar Lučenca - život a dielo Františka Gyurkovitsa

- výber z tvorby novohradského umelca k 140. výročiu jeho narodenia zo zbierok

  Novohradského múzea a galérie v Lučenci

- 6. 10. - 4. 12. 2016

 

XII. Trienále akvarelu


- medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby.
                                                                                                                                                                                                  - 13. 12. 2016 - 29. 1. 2017


Propozície


Prihláška
 

 

Podujatia

 

Deň Zeme

- vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ pri príležitosti Dňa Zeme, v spolupráci so Správou

   CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote.

- 22. 4. 2016

 

Noc v múzeu

- netradičná prezentácia Novohradského múzea a galérie, v rámci ktorej ponúka zaujímavé

  programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Podujatie sa koná pri príležitosti

  Medzinárodného dňa múzeí a galérií

- 14. 5. 2016

 

XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium 2016

- tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizuje sa v spolupráci so závodom Žiaromat a.s.

  Kalinovo, SVÚ - Združením keramikov Slovenska, Obcou Kalinovo a Mestom Lučenec

  Sympózium je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie miestneho

  žiaruvzdorného materiálu - šamotu a možnosť vypaľovania vzniknutých diel vo

  veľkokapacitných peciach.

- júl - august 2016

 


Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.


                                                             kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   22.8.2016