Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    

Aktuálne:

Výstavy Kontrastné kontexty a  Jarné prebúdzanie sú predĺžené do 19.4.2015


TLAČOVÁ SPRÁVA

 
Zoltán Agócs - KONTRASTNÉ KONTEXTY

Priestorová inštalácia malieb a objektov mladého výtvarníka Mgr. art. Zoltána Agócsa, čerstvého absolventa Ateliéru klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku, akad. mal. na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v BB.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

20. 3. - 12. 4. 2015,  vernisáž : 20. 3. 2015 o 17,00 hod.
Kurátorská spolupráca: Mgr. art. Daša Klapitová

„Zobrazovanie priestorových zákonitostí, uchopenie pocitu z priestoru, práca v reálnom čase a priestore, to sú parametre zúčastňovania sa celého subjektívneho bytia, teda prepis priestoru priestorom v priestore". (AGÓCS, Z. Priestor života ˗ život priestoru. 2014, s. 33)

    Úvodná myšlienka autora o vzťahu života a umenia výstižne definuje podstatu inštalácie „Kontrastné kontexty“, vychádzajúcej zo samotného uvedomenia si priestoru, v ktorom sa autor nachádza (a ktorého je súčasťou), jeho parametrov a významových rovín, ktoré na seba prirodzene nabaľuje v tvorivom myšlienkovom procese. Práve umelcovi vlastné divergentné myslenie je dôležitou podmienkou vzniku malieb, koláží či objektov Zoltána Agócsa, zosobňujúcich (zhmotňujúcich) myšlienkovú transformáciu videnej reality, v ktorých všetky stavebné výrazové prvky podliehajú cieľu vzájomne prepojiť rôzne kontexty života, neraz s prvkom irónie či nadsádzky. Kontextualita a vzťah priestoru a plochy sa tak stávajú podmienkou vzniku Agócsových diel, tematicky na seba nadväzujúcich, no zároveň sa líšiacich svojim formálnym (maľba vs. objekt) a výrazovým prevedením. Z dôležitých stavebných prvkov obrazov možno spomenúť konštruovanie priestoru v zmysle odhalenia jeho geometrickej skladby a priestorových parametrov v spojitosti s myšlienkovou analýzou priestorových prvkov (krabica ako základný stavebný prvok kompozícií, elementárne ohraničenie priestoru), dekonštrukciu iluzívneho priestoru v podobe prepisu jedného motívu cez druhý či už postupom maliarskym alebo kolážovaním výstrižkov z časopisu, či postupné prestupovanie priestorovej hmoty do farebnej škvrny alebo jej úplný rozklad v podobe farebných stekancov. 

      Nezanedbateľný je aj častý prvok scénickosti, v zmysle polemizovania nad priestorom a jeho výrezom ako nad živou divadelnou scénou či kulisou, čo výrazovo umocňuje biele ohraničenie motívu na obrazovej ploche. Kompozičný prvok figúry tu potom často vystupuje v úlohe bábky či herca a priestorové atribúty pripomínajú rekvizity danej scény, odpozorovanej z reálneho výrezu životného priestoru. Kým maľbou na plátno ohraničeného formátu prepisuje autor reálny výsek daného priestoru do dvojdimenzionálneho maliarskeho jazyka, obohateného o subjektívnu myšlienkovú nadstavbu, v prípade objektu vytvára akýsi zmenšený model odpozorovaného priestoru, nesúci ambíciu priestorovej maľby, ktorý je navyše sám maliarsky pojednaný. Je tu citeľné neustále prestupovanie priestoru do plochy a zároveň plochy do priestoru.

    Autorom označený „prepis priestoru priestorom v priestore“ by však nebol kompletný bez konečnej premyslenej inštalácie série malieb a objektov v ohraničujúcom reálnom galerijnom priestore, ktorý svojimi parametrami uzatvára diela v ďalšej priestorovej dimenzii a súčasne svojimi výrazovými kvalitami dodáva inštalácii nové významové roviny. S cieľom upozornenia návštevníkov galérie na dimenziu priestoru, ktorého súčasť svojou prítomnosťou tvoria, umiestňuje Agócs vo svojej inštalácii vlastný model výstavného priestoru v mierke 1 : 20. Na záver uvádzam nezanedbateľný význam pomenovania jednotlivých prvkov inštalácie, slúžiaceho ako vodidlo pre čítanie obrazu v zmysle jeho dekódovania v rôznych významových rovinách. Názov obrazov je prozaický, zosobňuje obraz a dáva mu myšlienku, čím autor podčiarkuje význam vlastnej myšlienkovej nadstavby diel, ktorých východiskom je však reálny životný priestor.

 

 

                                                                                                                                                      Mgr. art. Daša Klapitová

 


               

TLAČOVÁ SPRÁVA

 
Jarné prebúdzanie

Výstava kraslíc

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

18. 3. - 12. 4. 2015

Kurátor výstavy : Mgr. Emília Mázorová

 

    Jarné prebúdzanie bolo a aj je súčasťou jarného zvykoslovia od Popolcovej stredy po Veľký týždeň - Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. Práve Veľkonočný pondelok je bez vajíčok - kraslíc, nepredstaviteľný. Kraslica ako zvykoslovný predmet symbolizovala veľkonočné obdobie. Vajíčko bolo symbolom slnka, svetla, tepla, zdravia, plodnosti, lásky, znovuzrodenia. Vytváralo u ľudí predstavu o jeho nadprirodzených vlastnostiach a schopnostiach chrániť a zabezpečiť prosperitu v hospodárstve a aj v živote rodiny. Na posilnenie magickej funkcie vajíčka sa začalo ozdobovať. Ochranná moc sa znásobovala farbením.

Dodnes je zachovaných niekoľko techník ozdobovania vajíčok. Každá je zaujímavá, niečím výnimočná a aj pozoruhodná. Najväčšou pestrosťou, variabilitou vzorov vynikajú vajíčka ozdobované batikovaním. Plastickosť ornamentu je typická pre maľovanie voskom. Bohatá rastlinná ornamentika vyniká pri vyškrabovaní vajíčok. Striedmosť a veľká jednoduchosť vo farebnosti dominuje na leptaných krasliciach. Pôvabné sú oblepované niťou a slamou. Nevšedné a vzácne sú aj sklenené vajíčka. Novodobé techniky - ozdobovania semiačkami, perforovanie - madeirová čipka, patchwork, hačkovanie, maľovanie rôznymi spôsobmi - pastelmi, fixkami, ...

Na výstave „Jarné prebúdzanie“ sa pokúsime  predstaviť všetky tieto techniky ozdobovania. Do pozornosti návštevníkov dávame vajíčka z Políchna - zabudnutú ornamentiku jednoduchú, krásnu a tiež zriedkavú tradičnú techniku ozdobovania leptaním. Prezentované kraslice sú zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a od súčasných výrobcov kraslíc.

                                                                                            Emília Mázorová

                   

                                                                                                             Ponuka odborných prednášok

 


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   14. apríla 2015