Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  
DNI KERAMIKY  -  zmysluplné trávenie prázdninového času v Novohradskom múzeu a galérii v dňoch 21.7. a 24.7.   

Pozývame Vás na podujatie:

Pozývame Vás na výstavu:Tlačová správa

Svetlá a tiene 

– výstava Júliusa Szabóa zo zbierok Novohradského múzea a galérie

Výstava k 110. výročiu narodenia umelca.

 

Trvanie výstavy: 22. 6. - 30. 7. 2017

Vernisáž: 22. 6. 2017 o 16,30 hod.

 

Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó

 

Július Szabó (1907 – 1972) je jedným z najvýznamnejších umelcov Lučenca a Novohradu. Bol maliarom, grafikom, ale aj básnikom a mysliteľom, ktorého dielo ďaleko presahuje hranice regiónu. Jeho všestranná tvorba sa delí na viac umeleckých etáp, v ktorých rôznymi spôsobmi spracovával vnemy vonkajšieho a vnútorného sveta.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci dokumentuje prierez celoživotnej tvorby Júliusa Szabóa – takmer celkovú grafickú tvorbu a maľbu od raného obdobia do posledného desaťročia jeho života. Základ tejto kolekcie tvorí skupina diel s počtom 137, ktorá sa po autorovej smrti dostala do majetku inštitúcie z jeho pozostalosti. Časom sa táto zbierka postupne rozširovala o ďalšie hodnotné diela, nateraz pozostáva z 308 diel, z toho 185 grafických listov, 79 olejomalieb a 44 akvarelov (z ktorých časť je vytvorená autorovou vlastnou technikou, voskovou temperou).

Umelcovu ranú tvorbu (v rokoch 1935 – 1942) v zbierkach našej inštitúcie zastupuje asi 20 malieb. V tomto období sa Szabó sústreďoval na vonkajšie vnemy, pozoroval farby a svetelné efekty, svoje témy čerpal  z vonkajšieho sveta a spracovával ich v rámci klasických žánrov. V hľadaní svojho rukopisu naňho silne vplývali postimpresionisti, ako Van Gogh, Gauguin, ale aj iní starší majstri. Duševné procesy vyvolané udalosťami druhej svetovej vojny v ňom otvorili bránu do vnútorného sveta plných vízií a symbolov. Táto etapa vyvrcholila počas jeho pobytu v Šahách (1942 – 1944). V povojnových rokoch sa v autorovom umení opäť zosilní optimizmus, v jeho maľbe – podobne ako v ranom období –  sa znova dostávajú do popredia farby a svetlá, ktoré sprostredkujú motívy vonkajšieho sveta, a to najmä krajinomaľby a veduty. Jeho rukopis sa však stáva oveľa voľnejším, tvary sa splývajú v hýrivej farebnosti. V kolekcii autorových diel v NMG je najbohatšie zastúpené práve toto obdobie. Sám autor si svoje maliarske dielo charakterizoval ako lyrické a svoju grafickú tvorbu pokladal za epickú. Je pravdou, že v jeho grafike sa prejavuje silnejšia naratívnosť, pričom sa dostávajú do popredia otázky týkajúce sa podstaty ľudského bytia a drámy života. Szabó v jeho neskorej maľbe (1960 – 1972) sa odvracia od realistického spôsobu zobrazenia, v jeho dielach sa premnožujú symboly, zosilňuje sa dramatickosť života a myšlienka pominuteľnosti.

Názov výstavy – Svetlá a tiene – naráža na spomenuté dva póly, ktoré sa v Szabóovej tvorbe buď navzájom striedajú alebo sa prejavujú súbežne, pričom obohacujú autorovu tvorbu o nové dimenzie výšky a hĺbky.Včelárov rok

.

Výstava z vlastných zbierok Novohradského múzea a galérie

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

2. 6. 2017- 2. 7. 2017

Kurátor výstavy: Mgr. Michaela Škodová

Výstava Včelárov rok z vlastných zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci predstaví prácu včelára počas celého roka prostredníctvom ukážok pracovných nástrojov, ktoré sa používali v rámci starostlivosti o včelstvo a pri spracovaní medu v minulosti. Návštevníci sa dozvedia o histórii včelárenia na území dnešného Slovenska, o spolkovej činnosti a vzdelávaní včelárov, ako včelári členia kalendárny rok a koľko rôznorodej práce stojí za spracovaním medu.

Súčasťou výstavy bude workshop pre žiakov, organizovaný v spolupráci s OZ Včelí kRaj, počas ktorého sa žiaci pútavou formou oboznámia so životom včiel a iných opeľovačov, pochopia význam opeľovania, zoznámia s dejinami včelárstva aj s prácou včelára. Lektori - včelári im priblížia život včely medonosnej, produkty včiel, ako je peľ, propolis a vosk. Súčasťou vybavenia lektorov je pozorovací úľ, kde žiaci môžu sledovať svet včiel cez sklo aj naživo.

Workshop je obsahovo vhodný pre predmety prírodoveda, biológia, či ekológia. Uskutoční sa v dňoch 19. a 26.6.2017 v čase od 9.00 do 13.00 v priestoroch dvora NMG. Skupiny žiakov je možné nahlásiť na tel. č. 047/ 433 23 97 alebo e-mailom na skodova@nmg.sk  alebo nmlc@stonline.sk .

Ďalším pripravovaným podujatím s touto tematikou bude Včelárska nedeľa, ktorá sa uskutoční dňa 25.6.2017 v poobedňajších hodinách v priestoroch NMG. Svoje skúsenosti so včelárením, ako aj kontakty si môžu prísť vymeniť včelári, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto jedinečnú tému. 


 

 

 

Tento projekt  bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. 

 

 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   19.júla 2017  15:30